VTEK: buvusi ministrė Audronė Pitrėnienė pažeidė įstatymus
Bu­vu­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė su­pai­nio­jo in­te­re­sus rū­pin­da­ma­si Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tro pa­tal­po­mis ir vė­liau šia­me cen­tre įsi­dar­bin­da­ma, tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Kaip skelb­ta, per­nai bu­vu­sios „dar­bie­tės“ A.Pi­trė­nie­nės tei­ki­mu Vy­riau­sy­bė pa­nau­dos tei­sė­mis Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­trui sky­rė be­veik tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to pa­tal­pas Pa­lan­go­je. Pra­ėjus ke­liems mė­ne­siams Sei­mo po rin­ki­mų, po ku­rių ji bai­gė ei­ti mi­nis­trės par­ei­gas, A.Pi­trė­nie­nė įsi­dar­bi­no mo­ky­mo cen­tro Ku­ror­to vers­lo sky­riaus sek­to­riaus va­do­ve ir dir­bo šio­se pa­tal­po­se.

VTEK nu­sta­tė, kad pa­sku­ti­nius me­tus iki bai­giant dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je ji pri­ėmė spren­di­mus dėl cen­tro, įskai­tant dėl pa­tal­pų nuo­mos, o ne­te­ku­si mi­nis­trės par­ei­gų ji po dvie­jų mė­ne­sių įsi­dar­bi­no cen­tro pa­da­li­ny­je Pa­lan­go­je. VTEK tu­ri ra­šy­ti­nių įro­dy­mų, kad A.Pi­trė­nie­nė į par­ei­gas pra­šė­si bū­ti pri­ima­ma pa­ti.

Eks­mi­nis­trė ko­mi­si­jai tre­čia­die­nį aiš­ki­no, kad įsi­dar­bin­da­ma Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tre ne­sie­kė sau nau­dos. Ji tei­gė, kad į cen­tro va­do­vę klaus­da­ma, ar yra dar­bo, krei­pė­si kai bu­vo ne­per­rink­ta į Sei­mą, o Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas jai, anks­čiau dir­bu­siai švie­ti­mo sri­ty­je, pa­siū­lė su švie­ti­mu ne­su­si­ju­sias me­ro se­kre­to­rės par­ei­gas Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Jos tei­gi­mu, nors par­ei­gy­bė ir bu­vo sek­to­riaus va­do­vė, ji va­do­va­vo „tik ug­dy­mo pro­ce­sui“. Po­li­ti­kė taip pat nu­ro­dė, kad dėl įsi­dar­bi­ni­mo cen­tre kon­sul­ta­vo­si su tei­si­nin­kais, ar šis veiks­mas ne­pa­žeis­tų įsta­ty­mų.

„Ga­vau at­sa­ky­mą, kad ti­krai ne“, – sa­kė A.Pitrėnienė

„Man at­ro­dė, kad vals­ty­bė yra į ma­ne per daug in­ves­ta­vu­si, kad aš sa­vo ge­bė­ji­mo dirb­ti švie­ti­me ne­ga­lė­čiau at­lik­ti (...). Dėl par­ašų ant do­ku­men­tų – ki­to ke­lio ne­bu­vo, to­kį spren­di­mą man pa­siū­lė ko­mi­si­ja“, – pri­dū­rė ji, VTEK na­riams aiš­kin­da­ma, ko­dėl pa­si­ra­šė pa­nau­dos su­tar­tį dėl pa­tal­pų nuo­mos.

Bu­vu­si mi­nis­trė taip pat gai­lė­jo­si, jog at­si­sa­kė par­ei­gų cen­tre.

„Ma­nau, kad vai­kai daug ko ne­te­ko, nes ma­no pa­tir­tis ir no­ras dirb­ti, re­zul­ta­tas, man bu­vo la­bai svar­bu. Iki rug­sė­jo, ma­nau, ti­krai bū­čiau ga­lė­ju­si pa­da­ry­ti ge­ro pro­fe­si­nės mo­kyk­los vai­kams“, – ti­ki­no ji.

BNS bu­vu­si mi­nis­trė tei­gė, kad šiuo me­tu yra be­dar­bė, už­si­re­gis­tra­vu­si Dar­bo bir­žo­je.

VTEK spren­di­mas jai ati­ma ga­li­my­bes me­tus įsi­dar­bin­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je.