VTEK: Buvęs VST vadas supainiojo interesus
Bu­vęs Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­das Ser­ge­jus Ma­da­lo­vas pa­žei­dė įsta­ty­mą spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos ei­gos klau­si­mus.

Tai tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), ty­ru­si vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio krei­pi­mą­si.

Mi­nis­te­ri­ja VTEK nu­ro­dė, kad pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus S.Ma­da­lo­vas ne­nu­si­ša­li­no spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos klau­si­mus – pri­imi­nė­jo sa­vo du­krai, anū­kui, žen­tui, žen­to se­se­riai, duk­te­rė­čiai, duk­te­rė­čios du­krai ir duk­te­rė­čios sū­nui pa­lan­kius spren­di­mus: sky­rė jiems pre­mi­jas, su­tei­kė aukš­tes­nes kva­li­fi­ka­ci­nes ka­te­go­ri­jas bei tar­ny­bos laips­nius, per­kė­lė į ki­tas par­ei­gas.

S. Ma­da­lo­vas šiuo me­tu ne­be­dir­ba VST. Eti­kos sar­gams jau pra­dė­jus ty­ri­mą dėl S. Ma­da­lo­vo in­te­re­sų, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jam įtei­kė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mą.

Tre­čia­die­nį VTEK taip pat nu­spren­dė ati­dė­ti spren­di­mą dėl VST va­do pa­va­duo­to­jo Jo­no Zau­tros, ku­ris ir­gi ga­lė­jo ne­nu­si­ša­lin­ti pri­imant jo ar­ti­mie­siems pa­lan­kius spren­di­mus. VTEK nu­ta­rė pra­šy­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­pil­do­mų duo­me­nų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir ty­ri­mų sky­riaus duo­me­ni­mis, J. Zau­tra 2012 ir 2013 me­tais pri­ėmė sa­vo žmo­nai, du­krai, sū­nui, mar­čiai, žen­tui ir svai­niui pa­lan­kius spren­di­mus: pa­si­ra­šė ir vi­za­vo VST va­do įsa­ky­mus, par­ei­gū­nų at­es­ta­ci­jos la­pus, kva­li­fi­ka­vi­mo ko­mi­si­jos iš­va­das. Į VTEK dėl jo, kaip ir dėl S. Ma­da­lo­vo, krei­pė­si S. Skver­ne­lis.