VTEK: Artūras Skardžius pažeidė įstatymą
Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius lai­ku ne­dek­la­ra­vo sa­vo san­do­rių ir pa­žei­dė in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą, tre­čia­die­nį nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Atlikus privačių interesų deklaracijų duomenų analizę ir išnagrinėjus kitus tyrimo duomenis nustatyta, kad A.Skardžius penkis 2017 metais sudarytus sandorius, kurie viršija 3 tūkst. eurų sumą, savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydamas nustatyto 30-ies kalendorinių dienų termino.

Trys iš jų – kartu su sutuoktine sudaryti žemės pardavimo sandoriai; kiti du – valstybės politiko sutuoktinės fiziniam asmeniui suteikta paskola ir A. Skardžiaus su SEB banku sudaryta automobilio lizingo sutartis.

VTEK nurodo, kad tyrimas atliktas 15min.lt publikacijos ir žurnalistės atsiųsto pranešimo pagrindu. Portalas skelbė, kad A. Skardžiaus žmona Snieguolė ėmė pardavinėti Kaišiadorių rajone, Jakštonių kaime, prie Kauno marių esančio sklypo dalis, tačiau tai neatsispindėjo politiko interesų deklaracijoje.

Tirtos aplinkybės, kai A. Skardžius galbūt nedeklaravo arba pavėluotai deklaravo sudarytus sandorius.