VTEK: Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas pažeidė įstatymą
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) vien­bal­siai nu­spren­dė, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ro­ber­tas Klo­vas pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus. 

Jis nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais ne­dek­la­ra­vo ry­šių su aso­cia­ci­ja – me­džio­to­jų klu­bu „Gi­rios“ – bei jam in­te­re­sų konf­lik­tą ke­lian­čiu as­me­niu – šio klu­bo ir jo val­dy­bos bu­vu­siu na­riu Do­na­tu Du­du­čiu.

Jis taip pat ne­nu­si­ša­li­no nuo klau­si­mų, su­si­ju­sių su D.Du­du­čiu, kai da­ly­va­vo pre­ten­den­tų į par­ei­gas mi­nis­te­ri­jo­je at­ran­kos ko­mi­si­jos veik­lo­je.

VTEK siū­lo ap­lin­kos mi­nis­trui įver­tin­ti ga­li­my­bę pa­nai­kin­ti per­nai spa­lio 27 d. vy­ku­sio kon­kur­so į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos ir miš­kų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas re­zul­ta­tus bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio įsa­ky­mą dėl Do­na­to Du­du­čio pri­ėmi­mo į šias par­ei­gas, ka­dan­gi pa­mi­nė­tie­ji tei­sės ak­tai pri­im­ti pa­žei­džiant Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

Ty­ri­mą VTEK at­li­ko Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos bei Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos pra­ne­ši­mų pa­grin­du. Ty­ri­mo me­tu su­rink­tų ap­lin­ky­bių vi­su­ma pa­tvir­ti­na abe­jo­nes dėl R.Klo­vo spren­di­mų ne­ša­liš­ku­mo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je svars­tant klau­si­mus, tie­sio­giai su­si­ju­sius su D.Du­du­čiu.