VTEK: Andrius Kubilius ir Ramūnas Karbauskis dėl automobilio nuomos pažeidė įstatymą
Sei­mo na­rys And­rius Ku­bi­lius pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. Lai­ku ne­dek­la­ruo­da­mas in­te­re­sų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis taip pat pa­žei­dė įsta­ty­mą, nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

VTEK ver­ti­no Sei­mo na­rių gru­pės krei­pi­me­si pa­teik­tą ži­niask­lai­dos skelb­tą in­for­ma­ci­ją. Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad A.Ku­bi­lius au­to­mo­bi­lio „Nis­san Qash­qai dCi Acen­ta“ nuo­mos su­tar­tį su bend­ro­ve „Al­kes­ta“ bu­vo su­da­ręs 2012–2016 me­tams. Šiai su­tar­čiai pa­si­bai­gus, 2016 me­tų gruo­džio 1 die­ną po­li­ti­kas su bend­ro­ve su­da­rė nau­ją su­tar­tį dėl to pa­ties au­to­mo­bi­lio nuo­mos. Su­tar­ti­mi per vi­są lai­ko­tar­pį su­lyg­ta nuo­mos su­ma sie­kia 3600 – prie­vo­lė dek­la­ruo­ti san­do­rius at­si­ran­da, jei jis vir­ši­ja 3000 eu­rų.

Po­li­ti­kas dek­la­ra­ci­ją tu­rė­jo pa­pil­dy­ti po per­rin­ki­mo į Sei­mą per 30 die­nų, ta­čiau san­do­rį nu­ro­dė tik šių me­tų sau­sio 10-ąją.

And­rius Ku­bi­lius: ver­ti­nu pozityviai

VTEK nu­ro­dė, jog įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ti­krin­ti tik tre­jų me­tų veik­lą, to­dėl ko­mi­si­ja ne­ver­ti­no fak­to, jog po­li­ti­kas ir anks­čiau bu­vo ne­dek­la­ra­vęs dar 2012-ai­siais su­da­ry­to au­to­mo­bi­lio nuo­mos san­do­rio, kaip ne­ver­ti­no ir jo tei­sė­tu­mo – san­do­ris su­da­ry­tas su par­amą jo va­do­vau­tai TS-LKD sky­ru­sia bend­ro­ve.

Del­fi.lt nu­ro­do, kad Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, di­džiau­si „Al­kes­tos“ ak­ci­nin­kai yra su­tuok­ti­niai Al­do­na Zam­ba­ce­vi­čie­nė ir Vy­tau­tas Zam­ba­ce­vi­čius. Pa­sta­ra­sis yra il­ga­me­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys, iš­rink­tas pa­gal jos są­ra­šą bu­vo 2002–2007 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys.

Kaip skel­bia 15min.lt, „Al­kes­tos“ va­do­vas, VTEK ži­nio­mis, prieš dau­giau nei tre­jus me­tus yra fi­nan­siš­kai rė­męs TS-LKD.

Pats A.Ku­bi­lius VTEK spren­di­mą va­di­na pri­nci­pin­gu ir sa­ko be­si­ti­kin­tis ko­mi­si­jos pri­nci­pin­gu­mo ki­tų par­la­men­ta­rų, taip pat pa­vė­la­vu­sių dek­la­ruo­ti in­te­re­sus, at­žvil­giu.

„VTEK įver­ti­no tai, kad aš as­me­niš­kai pa­vė­la­vau už­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­ją 15 die­nų ir per ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą ne­dek­la­ra­vau san­do­rio, ku­rio ver­tė yra ke­li tūks­tan­čiai eu­rų. VTEK tą pri­nci­pin­gai įver­ti­no, tai ver­ti­nu po­zi­ty­viai, tik ti­kiuo­si, kad tą pri­nci­pin­gu­mą ro­dys ir ki­tų Sei­mo na­rių at­žvil­giu“, – BNS tei­gė A.Ku­bi­lius.

Pa­klaus­tas, ko­dėl dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me ne­dek­la­ra­vo san­do­rio su kon­ser­va­to­rius rė­mu­sio par­ti­jos bi­čiu­lio įmo­ne, A.Ku­bi­lius aiš­ki­no, kad to­kios prie­vo­lės par­la­men­ta­rams, au­to­mo­bi­lių nuo­mai nau­do­jan­tiems par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas, iki tol ne­bu­vo. Anot jo, par­la­men­ti­nes lė­šas au­to­mo­bi­lų nuo­mai nau­do­jo apie 70 Sei­mo na­rių, o dek­la­ra­vo tik 3.

Po­li­ti­kas tei­gė, kad 2012-ai­siais pa­li­kęs mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas jis sie­kė kuo sku­biau su­si­ras­ti au­to­mo­bi­lį, o no­ri­mą trans­por­to prie­mo­nę sku­biai iš­nuo­mo­ti ga­lė­jo tik „Al­kes­ta“.

„Tai lė­mė ne as­me­ni­nis su­in­te­re­suo­tu­mas ar ne as­me­ni­nė sko­la, kaip tą ban­dė pa­sa­ky­ti Ra­mū­no Kar­baus­kio ad­vo­ka­tai, bet ta ap­lin­ky­bė, kad ki­ti au­to­sa­lo­nai, į ku­riuos krei­pė­mės dėl bū­tent to­kio „Ni­sa­no“ mo­di­fi­ka­ci­jos nuo­mos, jie to­kio au­to­mo­bi­lio tuo me­tu ne­tu­rė­jo ir siū­lė pa­lauk­ti mė­ne­sį ar du. Aš, bai­gęs dar­bą prem­je­ro pos­te, ne­tu­rė­jau jo­kio au­to­mo­bi­lio ir gy­ven­da­mas už mies­to ma­čiau di­de­lį po­rei­kį gau­ti au­to­mo­bi­lį kiek įma­no­ma grei­čiau. Dy­ze­li­nis ir „au­to­ma­tas“ – toks bu­vo pa­si­rin­ki­mas, ki­ti ne­pa­siū­lė. Gal po Ka­lė­dų vis­kas bu­vo iš­pirk­ta?“, – aiš­ki­no A.Ku­bi­lius.

VTEK Ra­mū­ną Kar­baus­kį pri­pa­ži­no pa­žei­dus įstatymus

Sa­vo ini­cia­ty­va ti­kri­nu­si dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ skelb­tą in­for­ma­ci­ją VTEK nu­sta­tė, kad 2005 me­tais R.Kar­baus­kis iš Is­pa­ni­jo­je vei­kian­čio „Ban­co Po­pu­lar Es­pa­nol“ na­mo sta­ty­bai iki 2037 me­tų pa­sis­ko­li­no 770 tūkst. eu­rų. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad po­li­ti­ko žmo­na va­do­vau­ja Is­pa­ni­jos įmo­nei „Cor­po­ra­tion Mo­bi­lia­ria del Bal­ti­co“, o per­nai me­tų gruo­džio pa­bai­go­je iš šios įmo­nės ji įsi­gi­jo au­to­mo­bi­lį „Pors­che Cayen­ne“. Vi­sus šiuos duo­me­nis sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je R.Kar­baus­kis nu­ro­dė pa­vė­luo­tai – tik šių me­tų va­sa­rio 21 die­ną, nors tu­rė­jo tą pa­da­ry­ti per 30 die­nų po to, kai pra­dė­jo ei­ti par­ei­gas Sei­me.

VTEK pa­žy­mė­jo, kad in­for­ma­ci­ją apie žmo­nos da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­je ne pel­no sie­kian­čio­je aso­cia­ci­jo­je „Big Cyc­ling“ po­li­ti­kas dek­la­ra­vo lai­ky­da­ma­sis įsta­ty­mo nu­sta­ty­tų ter­mi­nų.