VTEK akiratyje – Ramūno Karbauskio deklaracijos
Vy­riau­sio­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kin­sis, ar „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis lai­kė­si ­Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ­rei­ka­la­vi­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. 

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) sa­vo ini­cia­ty­va pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio vei­kos ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar po­li­ti­kas lai­kė­si šio įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Ty­ri­mą VTEK pra­dė­jo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se šių me­tų va­sa­rio 4–5 die­no­mis pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos pa­grin­du, jog R. Kar­baus­kis ga­li­mai ne­dek­la­ra­vo ga­lio­jan­čių san­do­rių bei ki­tų dek­la­ruo­ti­nų ap­lin­ky­bių, ra­šo­ma VTEK pra­ne­ši­me spau­dai.

Už spren­di­mą pra­dė­ti ty­ri­mą bal­sa­vo 3 na­riai, jo ne­pa­lai­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius ir ko­mi­si­jos na­rys Sau­lius Ka­tuo­ka.

Ko­mi­si­ja ty­ri­mą pra­dė­jo dėl dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ skelb­tos in­for­ma­ci­jos, kad „vals­tie­čių“ ly­de­ris tu­ri dve­jus pra­ban­gius apar­ta­men­tus Bar­se­lo­no­je, du erd­vius na­mus su ba­sei­nais Is­pa­ni­jos ku­ror­tuo­se ir dvie­jų aukš­tų bal­dų par­duo­tu­vę, bet VMI pa­teik­to­je tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jo­je įra­šy­ti ne vi­si jam pri­klau­san­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai Is­pa­ni­jo­je. Taip pat ne­bu­vo dek­la­ruo­ta Is­pa­ni­jos ban­ke im­ta 629 tūkst. eu­rų pa­sko­la.

R.Kar­baus­kis dien­raš­čiui tei­gė, kad sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jo­je dek­la­ra­vo vi­sus Is­pa­ni­jo­je tu­ri­mus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus.

Nau­jau­sio­je tur­to dek­la­ra­ci­jo­je VMI, ku­ri at­nau­jin­ta sau­sio 21-ąją, R.Kar­baus­kis nu­ro­do, kad jo tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė yra 1 mln. 45 tūkst. eu­rų, že­mės skly­pų ver­tė – dar 1 mln. 6 tūkst. eu­rų. „Vals­tie­čių“ va­do­vas taip pat dek­la­ra­vo tu­rin­tis 104 tūkst. eu­rų pa­sko­lą. Jo su­tuok­ti­nė dek­la­ruo­ti­no tur­to ne­nu­ro­dė.

Ži­niask­lai­dai R.Kar­baus­kis nu­ro­dė, kad iš Is­pa­ni­jo­je vei­kian­čio ban­ko „Ban­co Po­pu­lar Es­pa­nol“ jis ėmė 629 tūkst. eu­rų pa­sko­lą ir pri­pa­ži­no pa­da­ręs klai­dą bei jos ne­dek­la­ra­vęs. Ši pa­sko­la po­li­ti­ko dek­la­ra­ci­jo­se ne­at­sis­pin­di iki šiol.