VTEK aiškinsis, kas mokėjo už Seimo kontrolieriaus vaišes
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Sei­mo kon­tro­lie­riaus Au­gus­ti­no Nor­man­to ne­va su­reng­tų vai­šių dar­buo­to­jams, svei­ki­nu­siems jį su gim­ta­die­niu.

Pats A.Nor­man­tas aiš­ki­na, kad lap­kri­tį prieš jo gim­ta­die­nį įstai­go­je ti­krai vy­ko di­de­lis ren­gi­nys, ku­rio da­ly­viai vai­šin­ti gė­ri­mais ir už­kan­džiais, ta­čiau su jo as­me­ni­ne šven­te tai ne­bu­vo su­si­ję.

„Jo­kia as­me­ni­ne pro­ga, as­me­ni­nėms reik­mėms ne­nau­do­jau įstai­gos lė­šų“, - tei­gė A.Nor­man­tas. Jo ko­men­ta­rą BNS per­da­vė įstai­gos at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Va­len­ti­na­vi­čius.

Anot jo, A.Nor­man­to gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se, lap­kri­čio 26 die­ną, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­go­je vy­ko ren­gi­nys, ku­ria­me dis­ku­tuo­ta apie nu­si­kal­ti­mų au­kų ap­sau­gą. Šia­me ren­gi­ny­je, or­ga­ni­zuo­ta­me kar­tu su Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­tu ir Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­tu, da­ly­va­vo apie 50 žmo­nių, jie vai­ši­no­si ka­va, ar­ba­ta, py­ra­gai­čiais ir vai­siais. Pa­sak V.Va­len­ti­na­vi­čiaus, grei­čiau­siai re­mian­tis šio ren­gi­nio nuo­trau­ko­mis ban­do­ma su­klai­din­ti VTEK ir pa­kenk­ti Sei­mo kon­tro­lie­riaus įstai­gos įvaiz­džiui.

VTEK šią sa­vai­tę in­for­ma­vo pra­dė­ju­si ty­ri­mą, nes ga­vo pra­ne­ši­mą, ne­va per­nai lap­kri­čio 27 die­ną Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos ko­lek­ty­vas A.Nor­man­tą svei­ki­no gi­mi­mo die­nos pro­ga ir A.Nor­man­to pa­ve­di­mu dar­buo­to­jams bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos vai­šės. Ko­mi­si­jos pra­šo­ma iš­tir­ti, ar vai­šės ne­bu­vo ap­mo­kė­tos įstai­gos lė­šo­mis.