VTEK aiškinsis dėl Gretos Kildišienės automobilio
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) im­sis aiš­kin­tis, ar man­da­to at­si­sa­kiu­si Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Gre­ta Kil­di­šie­nė pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti, jog nau­do­jo­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu.

Tai tre­čia­die­nį vien­bal­siai nu­spren­dė VTEK. Ko­mi­si­jos va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius nuo klau­si­mo nu­si­ša­li­no.

VTEK na­rys Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas po­sė­dy­je pri­dū­rė, kad VTEK ga­li spręs­ti klau­si­mą tik dėl dek­la­ra­vi­mo, tuo me­tu įsta­ty­mai nu­ma­to, kad klau­si­mą dėl in­te­re­sų konf­lik­to, anot jo, pri­va­lo spręs­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Ko­mi­si­jos na­rys Sau­lius Ka­tuo­ka pa­brė­žė, kad ko­mi­si­ja ne­at­me­ta, jog su G.Kil­di­šie­nės is­to­ri­ja bus svars­to­ma ir tai, ar VTEK pir­mi­nin­kas bu­vo tei­sus teik­da­mas sa­vo su ko­mi­si­ja ne­de­rin­tą iš­aiš­ki­ni­mą ir ar at­ei­ty­je ga­li teik­ti kon­sul­ta­ci­jas par­la­men­ta­rams to­kiu bū­du.

„Ko­mi­si­jos spren­di­mas yra pri­im­tas jos kom­pe­ten­ci­jos ri­bo­se ir, man at­ro­do, ko­mi­si­jos spren­di­mas yra tei­sin­gas, – dės­tė S.Ka­tuo­ka. – Ka­da bus ty­ri­mas at­lik­tas, jūs iš­gir­si­te at­sa­ky­mą ir gal­būt net pla­čiau pa­žiū­rė­si­me, gal­būt ir įver­tin­si­me ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko veiks­mus. Kol kas ne­dar­bi­ne tvar­ka no­ri­me pa­dis­ku­tuo­ti“.

VTET spren­di­mą dėl bu­vu­sios par­la­men­ta­rės veiks­mų tu­ri pri­im­ti il­giau­siai per tris mė­ne­sius, ta­čiau ti­ki­ma­si jo su­lauk­ti ge­ro­kai anks­čiau.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko nu­si­ša­li­nęs, ka­dan­gi, ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­ne, jis jau bu­vo iš­sa­kęs sa­vo po­zi­ci­ją. Anot jo, ko­mi­si­ja, nu­spręs­da­ma pra­dė­ti ty­ri­mą, pa­si­da­vė po­li­ti­niam spau­di­mui.

Jis sa­ko, jog va­do­vau­da­ma­sis tei­sės ak­tais pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mui dėl G.Kil­di­šie­nės ne­ma­to.

„Pa­gal tai, kaip yra po­li­ti­kų nuo­mo­nės reiš­kia­mos, ko­mi­si­ja yra sa­va­ran­kiš­ka, ne­prik­lau­so­ma ir tu­ri spręs­ti pa­ti. Šiuo at­ve­ju, ko­mi­si­ja ap­sisp­ren­dė ir ne­at­lai­kė , ma­tyt, po­li­ti­kų spau­di­mo ir nu­ta­rė pra­dė­ti ty­ri­mą. To­kių at­ve­jų yra bu­vę gal ne vie­nas, jis nė­ra skam­bus, ir ne­kil­da­vo tarp ma­nęs ir ko­mi­si­jos dis­ku­si­jų tuo klau­si­mu. Šian­dien ko­mi­si­ja pa­siel­gė ki­taip – lauk­si­me jų spren­di­mo“, – ko­le­gų veiks­mus įver­ti­no VTEK va­do­vas.

S.Ka­tuo­ka ne­at­me­ta, kad ga­li bū­ti pra­dė­ti ty­ri­mai ir dėl ži­niask­lai­do­je pa­vie­šin­tų ki­tų par­la­men­ta­rų ne­dek­la­ruo­tų pa­na­šių san­do­rių.

„Pra­ne­ši­mai spau­do­je ga­li ir­gi bū­ti pa­grin­das pra­dė­ti ty­ri­mą“, – sa­kė jis.

Ko­mi­si­jos spren­di­mu, prieš po­sė­dį dar­bot­var­kės klau­si­mai bu­vo ap­ta­ria­mi ne­vie­šai, nors VTEK reg­la­men­tas to­kią iš­im­tį nu­ma­to tai­ky­ti tik jei nu­sta­to­ma, kad po­sė­dy­je nag­ri­nė­ja­ma as­mens pri­va­ti in­for­ma­ci­ja, ku­rią bū­ti­na ap­sau­go­ti, ar­ba vals­ty­bės, tar­ny­bos, pro­fe­si­nę, ko­mer­ci­nę pa­slap­tį su­da­ran­ti in­for­ma­ci­ja.

Bu­vu­si par­la­men­ta­rė nau­do­jo­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“, ku­rį iš kon­cer­no li­zin­gu sie­kė iš­si­pirk­ti jos ma­ma. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) an­tra­die­nį pa­ten­ki­no G.Kil­di­šie­nės pra­šy­mą ir pa­nai­ki­no jos man­da­tą. Ji at­sis­ta­ty­di­nan­ti pa­skel­bė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius is­to­ri­jai apie jos at­žvil­giu vyk­dy­tą bei nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Šio­je is­to­ri­jo­je Sei­mo opo­zi­ci­ja ir kai ku­rie val­dan­tie­ji, taip pat ir Sei­mo pir­mi­nin­kas LVŽS at­sto­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ra­gi­na at­sis­ta­ty­din­ti VTEK va­do­vą R.Va­len­tu­ke­vi­čių, ku­ris pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad in­te­re­sų konf­lik­tas G.Kil­di­šie­nei ne­ki­lo. VTEK na­riai Gra­ži­na Im­bra­sie­nė ir Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas taip pat kri­ti­ka­vo pir­mi­nin­ko spren­di­mą teik­ti iš­aiš­ki­ni­mą VTEK var­du.