VTEK aiškinsis D. Mažinto interesus
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) an­tra­die­nį aiš­kin­sis, ar bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Ma­žin­tas ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų, kai jo įkur­ta įstai­ga ga­vo lė­šų iš Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do.

Į VTEK dėl D.Ma­žin­to krei­pė­si Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis. Eti­kos sar­gų įver­ti­ni­mo tei­gė pa­pra­šęs ir pats po­li­ti­kas.

D.Ma­žin­tui ei­nant vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas jo ku­ruo­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba šie­met sky­rė 40 tūkst. li­tų po­li­ti­ko įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Cul­tu­re li­ve“ pro­jek­tams. D.Ma­žin­tas šią įstai­gą pa­li­ko prieš tap­da­mas vi­ce­mi­nis­tru, o 2013-ųjų lap­kri­čio 25 die­ną iš jos pa­si­trau­kė ir vi­ce­mi­nis­tro žmo­na, ra­šė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“.

Su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl gal­būt su­pai­nio­tų in­te­re­sų, D.Ma­žin­tas at­sis­ta­ty­di­no. Iš kar­to po to V.Juo­za­pai­tis pa­vie­ši­no ki­tą D.Ma­žin­tui ne­pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją dėl su­klas­to­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los bai­gi­mo at­es­ta­to.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­jus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad D.Ma­žin­tas nie­ka­da ne­si­mo­kė Vil­niaus „San­ta­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, nors šios mo­ky­mo įstai­gos at­es­ta­tą pa­tei­kė sto­da­mas į Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ją. Aka­de­mi­jo­je D.Ma­žin­tas bai­gė ba­ka­lau­ro, ma­gis­tro ir as­pi­ran­tū­ros stu­di­jas, įgi­jo li­cen­cia­to laips­nį.