VTEK: 7 urėdai supainiojo interesus
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­ta­rė Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos ir ke­lių urė­di­jų tar­ny­bi­nių pa­ti­kri­ni­mų iš­va­doms dėl be­veik 30 dar­buo­to­jų – sep­ty­ni urė­dai, pri­im­da­mi spren­di­mus dėl kar­tu dir­ban­čių šei­mos na­rių, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, pa­žei­dė įsta­ty­mus.

VTEK tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo, kad to­kiu bū­du in­te­re­sus su­pai­nio­jo 7 iš 28 ti­krin­tų dar­buo­to­jų, vi­si jie – urė­di­jų va­do­vai: Anykš­čių urė­das Si­gi­tas Kin­de­ris, Bir­žų urė­das Ro­ma­nas Gau­die­šius, Prie­nų urė­das Ro­ber­tas Ju­dic­kas, Rad­vi­liš­kio urė­das Juo­zas Eis­mon­tas, Val­ki­nin­kų urė­das Ar­vy­das Straz­das, Dub­ra­vos urė­das Kęs­tu­tis Ša­kū­nas ir Šiau­lių urė­das Sta­sys Pa­liš­kis. Jie dėl sa­vo šei­mos na­rių pri­ėmė įvai­rius spren­di­mus, pa­vyz­džiui, sky­rė prie­dus prie at­ly­gi­ni­mo, su­tei­kė at­os­to­gas, per­ve­dė į ki­tas par­ei­gas.

Dar de­vy­niais at­ve­jais pa­žei­di­mų ne­ap­tik­ta, ty­ri­mų me­tu taip pat nu­sta­ty­ta, kad pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo tvar­kos ir ter­mi­nų ne­si­lai­kė trys urė­di­jų dar­buo­to­jai: Kau­no urė­di­jos vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Ro­ber­tas Ka­se­lis, Kė­dai­nių urė­di­jos vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Zig­mas Guo­ga ir vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Ka­zys Vu­ten­cas.

Iš­ana­li­za­vu­si gau­tus do­ku­men­tus, de­šim­ties ty­ri­mų iš­va­doms VTEK ne­pri­ta­rė ir su­grą­ži­no tiks­lin­ti ar­ba pa­kar­to­ti ty­ri­mus.