VST vadas: galimai nelojalių žmonių tarnyboje – vienetai
Ga­li­mai ne­lo­ja­lių žmo­nių tar­ny­bo­je yra vie­ne­tai, dėl jų at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, sa­ko Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­das Ri­čar­das Po­cius.

Tar­ny­bos va­do­vas tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams taip pat pa­tvir­ti­no, kad tarp ne­lo­ja­lių yra to­kių, ku­rie tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, bet su ja ne­be­dir­ba, nors lei­di­mai for­ma­liai dar ne­pa­nai­kin­ti. „Ne, jie ne­dir­ba su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Da­lis te­be­dir­ba tų as­me­nų (sa­vo par­ei­go­se), da­lis pa­trauk­ti nuo tų par­ei­gų, kur ga­li kaž­ko­kią įta­ką da­ry­ti tiems ob­jek­tams“, – sa­kė R.Po­cius.

VST va­do­vas pa­tvir­ti­no, jog da­lis to­kių as­me­nų sau­go­jo Lie­tu­vos stra­te­gi­nius ob­jek­tus – Klai­pė­dos su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą, Vil­niaus oro uos­tą, bet pa­brė­žė, jog nei vie­nas iš ke­lian­čių įta­ri­mus šuo­se ob­jek­tuo­se ne­be­dir­ba.

„Mei­lė ro­do­ma Ru­si­jos im­pe­ri­jai, „Ber­ku­tui“ Mai­da­no įvy­kių me­tų, pra­kei­kia­ma Ukria­nos tau­ta, die­vi­na­mi tie žmo­nės iš spec­tar­ny­bų, ku­rie šau­dė į lais­vės sie­kian­čius žmo­nes, ne­šio­ja­mos Geor­gi­jaus juo­ste­lės vi­so­se sa­vo pa­sky­ro­se in­ter­ne­te ir to ne­sle­pia­ma, vi­sur šlo­vi­na­ma Ru­si­jos im­pe­ri­ja“, – į klau­si­mą, kuo pa­si­reiš­kė mi­ni­mų dar­buo­to­jų ne­lo­ja­lu­mas vals­ty­bei, at­sa­kė R.Po­cius.

„Kur vie­šai pa­skel­bia, kad aš sau­gau ter­mi­na­lą ir ži­nau, kaip jį ga­li­ma su­nai­kin­ti – ar tai nor­ma­lu? Tai švie­ži da­ly­kai, kur net ir Sei­me ko­mi­te­tai ne­ži­no­jo, da­bar tą dar­bą da­ro­me“, – sa­kė VST va­das.

Klau­sia­mas, kaip to­kie žmo­nės iš vi­so ga­li dirb­ti VST, tar­ny­bos va­do­vas pa­brė­žė, jog at­lei­di­mas iš dar­bo ga­li­mas tik griež­tai lai­kan­tis įsta­ty­mų. „Kol kas nė­ra jo­kio pa­grin­do juos at­leis­ti, yra įsta­ty­mai“, – sa­kė R.Po­cius.

„Ti­krai tai ne­bus pa­lik­ta, pa­mirš­ta, gal tai žmo­nių kvai­lys­tės, jau­nat­viš­kas ne­ap­si­gal­vo­ji­mas ar pro­pa­gan­dos po­vei­kis. Rei­kia kal­bė­tis su žmo­nė­mis ir ta­da tai­ky­ti įsta­ty­mą. Jie aiš­ki­na­si pa­pras­tai – kvai­las, ne­ži­no­jau, pa­da­riau klai­dą, at­leis­ki­te“, – kal­bė­jo VST va­das.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė, kad in­for­ma­ci­ja apie VST tar­nau­jan­čius gal­būt Lie­tu­vai ne­lo­ja­lius as­me­nis per­duo­ta Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui.

„(...) yra kal­bė­ta su tais žmo­nė­mis, kai ku­rie tas nuo­trau­kas yra pa­skel­bę prieš po­rą ir dau­giau me­tų, kai bu­vo ki­ta si­tua­ci­ja. Jie pri­pa­ži­no, kad bu­vo kvai­li, kly­do. Pro­fi­lak­ti­nis dar­bas su jais yra at­lie­ka­mas“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

Jo duo­me­ni­mis, ke­le­tas to­kių par­ei­gū­nų tu­rė­jo lei­di­mus su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. „Vie­ni dir­ba, ki­ti yra iš­ėję, pra­si­dė­jęs pro­ce­sas dėl slap­tu­mo nai­ki­ni­mo“, – dės­tė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Nuo sau­sio 1-osios VST bus pert­var­ky­ta, su­kur­ta nau­ja struk­tū­ra.

Prieš pen­kis mė­ne­sius va­do­va­vi­mą Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai pe­rė­męs nau­ja­sis va­do­vas R.Po­cius an­tra­die­nį pub­li­kuo­ta­me in­ter­viu nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė, kad tar­ny­bo­je bu­vo nu­si­kals­ta­mai švais­to­mos vals­ty­bės lė­šos, nau­do­ja­ma pa­se­nu­si gink­luo­tė, trans­por­tas, o kai ku­rie par­ei­gū­nai nė­ra lo­ja­lūs vals­ty­bei ir konf­lik­to at­ve­ju ga­li at­suk­ti gink­lą prieš ša­lies pi­lie­čius.

Pra­šys už­ti­krin­ti, kad nedirbtų

Iš­kel­tas prob­le­mas Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je (VST) tre­čia­die­nį nag­ri­nė­jęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) pra­šys tar­ny­bos va­do už­ti­krin­ti, kad ne­lo­ja­lūs vals­ty­bei as­me­nys jo­je ne­dirb­tų.

Po už­da­ro po­sė­džio, ku­ria­me si­tua­ci­ją pri­sta­tė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, VST nau­ja­sis va­das Ri­čar­das Po­cius bei Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vai­do­tas Ma­žei­ka, ko­mi­te­to va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas sa­kė, kad ko­mi­te­tas į ga­li­mai ne­lo­ja­lius dar­buo­to­jus pra­šys „su­rea­guo­ti ra­di­ka­liai“.

„Mes ak­cen­ta­vo­me ne­lo­ja­lu­mo klau­si­mą, nes tai mums pa­si­ro­dė pa­vo­jin­gas reiš­ki­nys. Ma­no su­pra­ti­mu, dar pa­va­sa­rį VSD yra per­da­vu­si įvai­rioms tar­ny­boms apie to­kius as­me­nis vi­są in­for­ma­ci­ją. Mes da­bar nag­ri­nė­da­mi ma­to­me, kad kai ku­riais at­ve­jais jie pa­trauk­ti į ki­tą dar­bą, kai ku­riais at­ve­jais vis­kas bu­vo pa­aiš­ki­na­ma kaip ne vi­siš­kai adek­va­čios reak­ci­jos pa­si­reiš­ki­mu. Man at­ro­do, to­kiais at­ve­jais, kai žmo­gus siū­lo, kaip su­sprog­din­ti ter­mi­na­lą, ar­ba fo­tog­ra­fuo­ja­si, fil­muo­ja­si ir šlo­vi­na ki­tos vals­ty­bės ka­riuo­me­nę ir ag­re­si­jos veiks­mus, tu­rė­tų pa­kak­ti fak­tų at­sis­vei­kin­ti su ši­tu žmo­gu­mi“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

„Ši­tie žmo­nės duo­da prie­sai­ką, ten aiš­kiai pa­sa­ky­ta – gerb­ti įsta­ty­mus, Kons­ti­tu­ci­ją. Yra to­kia są­vo­ka kaip par­ei­gū­no var­do že­mi­ni­mas, ten tie­siai pa­sa­ky­ta – jei jo veiks­mais pa­ker­ta pa­si­ti­kė­ji­mą tar­ny­ba, pra­ran­da pa­si­ti­kė­ji­mą vi­suo­me­nė­je, ir­gi ga­li­ma jį dėl to at­leis­ti. Mū­sų iš­va­do­je bus ka­te­go­riš­kes­nis ver­ti­ni­mas ir pra­šy­mas su­rea­guo­ti ra­di­ka­liai ši­tų žmo­nių at­žvil­giu“, – kal­bė­jo NSGK va­do­vas.

Stebisi

Si­tua­ci­ją VST tre­čia­die­nį taip pat svars­čiu­sio Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ste­bė­jo­si, kad VST va­das ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras apie ne­lo­ja­lius Lie­tu­vai tar­nau­to­jus kal­ba vie­šai, užuot, jo žo­džiais, spren­dę šią prob­le­mą.

„Aš ne­pa­tei­si­nu to­kio kal­bė­ji­mo, kad yra tar­ny­bo­je ne­lo­ja­lių žmo­nių, prieš tai ne­iš­siaiš­ki­nus ir ne­lik­vi­da­vus tos prob­le­mos, nes taip pa­sė­ta vi­suo­me­nė­je abe­jo­nė vals­ty­be ir vals­ty­bės tar­ny­ba“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.