VSD vadovas: didelės terorizmo grėsmės Lietuvoje šiuo metu nėra
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis sa­ko, jog vi­sos už sau­gu­mą at­sa­kin­gos Lie­tu­vos tar­ny­bos ste­bi si­tua­ci­ją pa­di­din­tu bud­ru­mo ly­giu, ta­čiau te­ro­riz­mo grės­mės ly­gis nė­ra pa­di­dė­jęs.

„Suk­vie­čiau ži­ny­bų at­sto­vus, ap­ta­rė­me vi­są tu­ri­mą tar­ny­bi­nę in­for­ma­ci­ją, pa­dis­ku­ta­vo­me, ko­kių veiks­mų tu­rė­tu­me im­tis ir šiuo me­tu ne­ma­to­me, kad te­ro­riz­mo grės­mė bū­tų to­kia aukš­ta, kad rei­kė­tų kel­ti kaž­ko­kius ly­gius. Ži­no­ma, bud­ru­mo ly­gį vi­sos tar­ny­bos yra pa­si­kė­lę. Bet no­riu pa­brėž­ti, kad kol kas di­de­lės grės­mės ne­ma­to­me, ne­tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad bū­tų di­de­lės grės­mės šiuo me­tu“, – BNS šeš­ta­die­nį po VSD su­reng­to tarp­ži­ny­bi­nio pa­si­ta­ri­mo sa­kė D.Jau­niš­kis.

Pa­si­ta­ri­me, ku­rį or­ga­ni­za­vo ko­vą su te­ro­riz­mų koor­di­nuo­jan­tis VSD, da­ly­va­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Anot D.Jau­niš­kio, svar­biau­sias dė­me­sys da­bar tel­kia­mas grės­mių pre­ven­ci­jai.

„Bud­ru­mo ly­gis pa­di­din­tas ste­bint star­te­gi­nius ob­jek­tus, ma­si­nio su­si­rin­ki­mo vie­tas, svar­bių as­me­nų ap­sau­ga – vi­sas spek­tras ga­li bū­ti ap­sau­gos prie­mo­nių. Pa­grin­di­nis da­ly­kas ak­cen­tuo­ja­mas į pre­ven­ci­ją. Mes ren­ka­me in­for­ma­ci­ją apie bet ką, jei kaž­kas at­si­tin­ka. Ži­no­ma, vi­sos ta­ry­bos ir žmo­nės ati­des­ni, sa­vo bud­ru­mo ly­gį pa­kė­lę iki mak­si­mu­mo ir ste­bi si­tua­ci­ją“, – kal­bė­jo VSD va­do­vas.

„Y­ra pen­ki grės­mės ly­giai – nuo la­bai že­mo iki la­bai aukš­to iš­dės­ty­ti ši­toj ska­lė­je. (...) Šiuo me­tu yra ma­žas te­ro­riz­mo grės­mės ly­gis, tai yra ta an­tra sta­di­ja. Penk­tas ly­gis – jau pats aukš­čiau­sias, jis skel­bia­mas, jei bū­tų kaž­ko­kia in­for­ma­ci­ja, kad gre­sia kaž­ko­kia ka­tas­tro­fa, ka­ras ir pa­na­šiai. (...) Kol kas ne­tu­ri­me kaž­ko­kios in­for­ma­ci­jos. Jei rei­kės – rea­guo­si­me, ir siū­ly­sim kel­ti tą (grės­mės – BNS) ly­gį“, – aiš­ki­no de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

„At­sar­giai ste­bi­me si­tua­ci­ją, pa­grin­di­nis da­ly­kas ką su­ta­rė­me – keis­tis in­for­ma­ci­ja ir ta­da žiū­ri­me to­liau, kad bū­tų ga­li­ma da­ry­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus ir ak­ty­viai rea­guo­ti“, – pri­dū­rė D.Jau­niš­kis.

Anot jo, šiuo me­tu ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja­ma su už­sie­nio tar­ny­bo­mis, gau­na­ma daug in­for­ma­ci­jos, ku­rią par­tne­riai per­duo­da la­bai ge­ra­no­riš­kai, siek­da­mi ap­sau­go­ti ir ki­tus nuo ga­li­mų grės­mių.

„Vi­sais lyg­me­ni­mis in­for­ma­ci­ja plau­kia, ma­nau, kad die­nos pa­bai­go­je in­for­ma­ci­jos tu­rė­si­me dau­giau ir su kiek­vie­na die­na tos in­for­ma­ci­jos bus dau­giau ir dau­giau. In­for­ma­ci­ja kei­čia­ma­si, kal­ba­mės ir nie­kas nė­ra sle­pia­ma, ir kaip tik yra ge­ra­no­riš­ku­mas kuo dau­giau per­duo­ti in­for­ma­ci­jos, kad kas ne­at­si­tik­tų“, – tei­gė D.Jau­niš­kis.