VSD vadovas: dėl CŽV kalėjimų neturime ką tirti
Sei­me an­tra­die­nį dėl ga­li­mo JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mo iš­kvies­tas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na sa­kė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti nei į tei­sė­sau­gos sri­ties, nei į po­li­ti­nio po­bū­džio klau­si­mus.

Anot jo, ne­pai­sant JAV Se­na­to at­as­kai­tos pa­skel­bi­mo, VSD ne­tu­ri, ką tir­ti dėl gal­būt Lie­tu­vo­je vei­ku­sio ka­lė­ji­mo te­ro­riz­mu kal­ti­na­miems as­me­nims.

„Ne­la­bai yra ką nau­jo pa­sa­ky­ti, nes tai, kas bu­vo pa­skelb­ta, yra tas pats, ką ir taip vi­si šne­kė­jo pen­ke­rius me­tus. Pro­ku­ro­rai la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kol nė­ra kon­kre­ty­bių, tai nė­ra, apie ką ir kal­bė­ti (...). Vi­du­je mes ne­tu­ri­me, ką tir­ti“, - an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams tei­gė G.Gri­na.

Į Sei­mą VSD va­do­vą pa­kvie­tę frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai klau­sė, ko­kių veiks­mų jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja ėmė­si po to, kai Jung­ti­nių Vals­ti­jų Se­na­tas pa­skel­bė at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų te­ro­ris­tų kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se, o dien­raš­tis „Was­hing­ton Post“ ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, jog at­as­kai­to­je mi­ni­mas „vio­le­ti­nis“ cen­tras vei­kė Lie­tu­vo­je.

„Pa­vie­ši­nus at­as­kai­tą at­si­ra­do ga­li­my­bė gau­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos apie bu­vu­sią su­lai­ky­mo ir tar­dy­mo prog­ra­mą. Ga­li­mų veiks­mų apim­tis vi­suo­me­nei pa­aiš­ki­no Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Kaip ži­nia, JAV pre­zi­den­tas šią prog­ra­mą nu­trau­kė dar 2009 me­tais, o Sei­mo spe­cia­lio­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja 2010 me­tais pa­tei­kė iš­va­dą šiuo klau­si­mu. Kiek man ži­no­ma, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­nau­ji­no iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, to­dėl kaip ne šios kom­pe­ten­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas nie­kaip ne­ga­liu ko­men­tuo­ti šio pro­ce­so“, - sa­kė VSD di­rek­to­rius.

Klau­sia­mas, ar bu­vo im­ta­si prie­mo­nių nu­sta­ty­ti, kas iš aukš­tos po­li­ti­nės va­do­vy­bės lei­do Lie­tu­vo­je įkur­ti lai­ki­ną su­lai­ky­mo cen­trą, G.Gri­na tvir­ti­no ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti po­li­ti­nės va­do­vy­bės veiks­mų.

„Na­cio­na­li­nės po­li­ti­nės va­do­vy­bės veiks­mus, tiek bū­tus, tiek ne­bū­tus, tu­rė­tų ver­tin­ti pa­tys po­li­ti­kai, o ne VSD di­rek­to­rius. Su­nkiai įsi­vaiz­duo­čiau de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se si­tua­ci­ją, kai VSD di­rek­to­rius nu­sta­ti­nė­ja, ku­rie po­li­ti­kai yra tei­sūs, o ku­rie ne“, - at­sa­kė VSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Į klau­si­mą, ko­kiems as­me­nims bu­vo skir­ti mi­ni­mi mi­li­jo­nai do­le­rių at­si­dė­ko­jant už prog­ra­mos pa­lai­ky­mą, G.Gri­na tvir­ti­no, jog tai bū­tų pro­ku­ro­rų ty­ri­mo klau­si­mas.

„Ne­ga­liu Sei­mui at­sa­ky­ti į ma­no kom­pe­ten­ci­jai ne­prik­lau­san­čius klau­si­mus. Kaip ži­no­te, nors ir ne­su tei­si­nin­kas, ma­nau, kad „dė­kin­gu­mo“ ro­dy­mo vei­kas, jei tai su­si­ję su prieš­iš­kų žval­gy­bų veik­la, ne­bent yra ma­nan­čių, kad JAV yra prieš­iš­ka vals­ty­bė, pa­gal fak­tus tu­rė­tų tir­ti tei­sė­sau­ga, juo la­biau, kad jū­sų klau­si­mas pa­ten­ka į ga­li­mų ko­rup­ci­nių veiks­mų samp­ra­tą. Taip pat ap­gai­les­tau­ju, kad net pra­ėjus 25 me­tams po vals­ty­bės at­kū­ri­mo vis dar ma­no­ma, jog VSD kaip koks KGB tu­ri vis­ką iš­tir­ti, nu­baus­ti ir ga­liau­siai nu­teis­ti kal­tus. Tu­riu vil­ties, kad gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je. Kiek vie­šai ži­no­ma, dar 2011 me­tais ty­ri­mas dėl VSD par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo bu­vo nu­trauk­tas, ir ne VSD , o pro­ku­ra­tū­ra spren­džia apie fak­ti­nius pa­grin­dus dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo“, - kal­bė­jo G.Gri­na.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų Se­na­tas gruo­dį pa­skel­bė at­as­kai­tą, ku­rio­je ap­ra­šo­mi JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos vyk­dy­ti įta­ria­mų dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „al Qae­da“ na­rių tar­dy­mai, nau­do­jant kan­ki­ni­mus. In­for­ma­ci­ja apie kon­kre­čias vals­ty­bes, ku­rio­se bu­vo įreng­ti slap­ti cen­trai, at­as­kai­to­je pa­slėp­ta.

At­as­kai­to­je mi­ni­mi mi­li­jo­nai do­le­rių, skir­ti vie­tos par­ei­gū­nams „dė­kin­gu­mui“ par­ody­ti. Anot do­ku­men­to, „vio­le­ti­nis“ cen­tras bu­vo už­da­ry­tas, kai vals­ty­bė at­si­sa­kė su­teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą cen­tre ka­lin­tam Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čiui Mus­ta­fa Ah­ma­dui al Haw­sa­wiui.

„Čia yra Ame­ri­kos vi­di­niai rei­ka­lai ir keis­ta, kad vi­di­nė Ame­ri­kos ko­va per­me­ta­ma Lie­tu­vai ir Lie­tu­vo­je daug kas to ne­sup­ran­ta“, - Se­na­to at­as­kai­tą an­tra­die­nį ko­men­ta­vo G.Gri­na.

Jo tei­gi­mu, apie spe­cia­lių­jų tar­ny­bų veik­lą iš­vis ne­tu­rė­tų bū­ti vie­šai dis­ku­tuo­ja­ma.

„Ma­no čia la­bai ka­te­go­riš­ka po­zi­ci­ja - nor­ma­lio­se vals­ty­bė­se apie to­kias tar­ny­bas tu­ri bū­ti kal­ba­ma tik NSGK (Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to - BNS) ly­giu, o ne kaž­kur pla­čiau. Nes kai ži­niask­lai­da pra­de­da dis­ku­tuo­ti apie žval­gy­bos tar­ny­bų veik­lą, tai čia prieš­iš­koms vals­ty­bėms yra lo­bis. Nes kiek­vie­nas žur­na­lis­tas vis tiek ką nors gud­raus par­ašo, kas tu­ri kaž­ko­kią ver­tę, o mes sten­gia­mės, kad tos ver­tės ki­ti ne­gau­tų“, - par­eiš­kė VSD di­rek­to­rius.