VSD vadovas: asignavimų mažinimas yra nelogiškas
Asig­na­vi­mų Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD) ma­ži­ni­mas, kai yra spren­di­mas gy­ny­bai lė­šas di­din­ti, at­ro­do „ne­lo­giš­kas ir keis­tas“, sa­ko de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis. NSGK ža­da skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų.

„Iš es­mės tas ma­ži­ni­mas, kai ap­link vi­siems di­di­na­ma, at­ro­do ne­lo­giš­kas ir keis­tas. Tas mi­nu­sas yra ne­di­de­lis, bet mi­nu­sas yra mi­nu­sas. Mes pra­šėm dar pa­pil­do­mai apie 1,8 mln. eu­rų, kad ga­lė­tu­me vys­ty­ti tech­no­lo­gi­jas ir pri­im­ti dau­giau dar­buo­to­jų į VSD, o siū­lo­mi skai­čiai ap­ri­bo­tų, kad mes ne­ga­lė­tu­me pri­im­ti nau­jų žmo­nių“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė D.Jau­niš­kis.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to biu­dže­ti­nius asig­na­vi­mus ki­tiems me­tams tre­čia­die­nį už­da­ra­me po­sė­dy­je ap­ta­rė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK). D.Jau­niš­kis tvir­ti­no, kad svars­ty­mas ko­mi­te­te „mums su­tei­kė vil­čių, kad bus pri­im­tas spren­di­mas dėl di­di­ni­mo“.

„Kai ap­link ma­tai ten­den­ci­jas stip­rė­jan­čios Ru­si­jos, kai ap­link ma­tai te­ro­riz­mo grės­mę, kai tu ma­tai vi­sas ki­ber­ne­ti­nes grės­mes, ne­la­bai lo­giš­kai at­ro­do, kai vals­ty­bė di­di­na gy­ny­bos iš­lai­das, bet ma­ži­na žval­gy­bą, nes tai ne­at­sie­ja­mas da­ly­kas, be žval­gy­bos gy­ny­ba ne­įma­no­ma, tai du ne­at­sie­ja­mi par­ale­li­niai da­ly­kais, to­dėl tas di­di­ni­mas tu­rė­tų bū­ti, to­dėl mes ir pra­šo­me dau­giau pi­ni­gų“, – pa­brė­žė VSD va­do­vas.

Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad kai­my­ni­nė­se ša­ly­se ma­ty­ti ten­den­ci­ja di­din­ti žval­gy­bos fi­nan­sa­vi­mą. „Pa­teik­siu ke­le­tą fak­tų, pvz., lat­viai di­di­na 50 pro­cen­tų sa­vo žval­gy­bą, Šve­di­jo­je di­di­na­mas žval­gy­bos biu­dže­tas 20 pro­cen­tų ki­tiems me­tams, bri­tai yra par­eiš­kę, kad smar­kiai di­di­na žmo­nių skai­čių, Nor­ve­gi­jo­je apie 18 pro­cen­tų yra ki­li­mas. Vėl­gi tai yra di­di­na­ma at­siž­vel­giant į grės­mes, ku­rios ky­la šiuo me­tu, ir ak­cen­tuo­ja­mas ry­ti­nės mū­sų kai­my­nės ag­re­sy­vė­ji­mas“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te VSD nu­ma­ty­ta skir­ti 24,55 mln. eu­rų – 54 tūkst. eu­rų ma­žiau nei šie­met. Taip pat siū­lo­ma­me biu­dže­te kei­čia­si ir iš­lai­dų struk­tū­ra – pa­ly­gin­ti su per­nai, 205 tūkst. eu­rų di­dė­ja asig­na­vi­mų da­lis dar­bo už­mo­kes­čiui, bet be­veik 260 tūkst. eu­rų ma­žė­ja tur­to įsi­gi­ji­mui.

Tuo me­tu biu­dže­to pro­jek­tą ren­gu­sios Fi­na­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vė Ra­sa Bud­ber­gy­tė tei­gia, kad es­mi­nėms VSD funk­ci­joms už­ti­krin­ti ski­ria­ma kaip tik dau­giau asig­na­vi­mų, o val­dy­mo iš­lai­dos, anot jos, bu­vo ma­ži­na­mos vi­soms ins­ti­tu­ci­joms, įskai­tant kraš­to ap­sau­gą. „Mes jiems ski­ria­me la­bai daug pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų, tad tie 54 tūks­tan­čiai yra ne­di­de­lis la­šas“, – BNS anks­čiau yra sa­kiu­si R.Bud­ber­gy­tė.

Ža­da 2 mln. eurų

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) siū­lo ne ma­žin­ti asig­na­vi­mus Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD), kaip nu­ma­ty­ta ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te, o di­din­ti 2 mln. eu­rų.

„Mes pri­ta­rė­me, kad rei­kia di­din­ti, ir ne tik tuos 50 tūkst., tai bū­tų la­bai ma­žy­tė su­ma, mes ma­no­me, kad rei­kia 2 mln. eu­rų pa­pil­do­mai skir­ti VSD, kad jie ati­tik­tų šių die­nų rei­ka­la­vi­mus. Du mi­li­jo­nai ti­krai ne ta su­ma, dėl ku­rios rei­kė­tų lau­žy­ti ie­tis“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė NSGK va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį ap­ta­rė VSD asig­na­vi­mus ki­tiems me­tams. Biu­dže­to pro­jek­te de­par­ta­men­tui nu­ma­ty­ta skir­ti 24,55 mln. eu­rų – 54 tūkst. eu­rų ma­žiau nei šie­met.

„Mes ma­no­me, kad žval­gy­bai ne­de­rė­tų ma­žin­ti asig­na­vi­mų, nes grės­mės yra pa­kan­ka­mai rea­lios: hib­ri­di­nės, ki­ber­ne­ti­nės, te­ro­riz­mo, ir, kaip pri­sta­tė D.Jau­niš­kis, ką tik grį­žęs iš tarp­tau­ti­nio su­si­ti­ki­mo, pra­ktiš­kai vi­siems biu­dže­tai yra di­di­na­mi, to­dėl, mū­sų nuo­mo­ne, bū­ti­na stip­rin­ti pa­jė­gu­mus, vi­sų pir­ma tech­ni­nius, in­te­lek­tua­lius. Stip­ri­nant gy­ny­bą, kraš­to ap­sau­gą, ne­stip­rin­ti žval­gy­bos bū­tų la­bai ne­pro­tin­ga, nes tos grės­mės yra ša­lia ir jos jun­ta­mos“, – ko­mi­te­to spren­di­mą ar­gu­men­ta­vo A.Pa­ulaus­kas.

Jis taip pat pri­dū­rė, kad „tai yra su­vo­ki­mo, po­li­ti­nio ap­sisp­ren­di­mo klau­si­mas, ar mes duo­da­mi pa­pil­do­mai 150 mln. kraš­to ap­sau­gai ir ma­žin­da­mi žval­gy­bai ne­da­ro­me lem­tin­gos klai­dos“.

„Su­men­kin­da­mi žval­gy­bą mes ga­li­me ne­pa­nau­do­ti tų (gy­ny­bi­nių) pa­jė­gu­mų, ku­riuos šian­dien pla­nuo­ja­me“, – pa­brė­žė ko­mi­te­to va­do­vas.