VSD turės atlikti patikrinimą Genocido centre
Pra­dė­ję svars­ty­ti klau­si­mą dėl pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių slap­tų so­vie­tų sau­gu­mo bend­ra­dar­bių, val­dan­tie­ji nu­spren­dė pa­ti­krin­ti by­las sau­gan­tį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trą (LGGRTC).

„Mes nu­spren­dė­me kreip­tis į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą, kad bū­tų at­lik­tas pa­ti­kri­ni­mas, nes, kaip ži­no­te, iki pa­kei­čiant įsta­ty­mą vi­sos by­los bu­vo VSD, da­bar yra Ge­no­ci­do cen­tre. VSD tu­ri pa­ti­krin­ti, ar ten vis­kas tvar­koj, kaip bu­vo per­duo­ta, pa­gal ap­ra­šus, kai gau­si­me pa­ti­kri­ni­mo ak­tą, ta­da sprę­si­me (dėl slap­tu­mo). Rei­kia pa­ti­krin­ti, ar ten tas pats, kas bu­vo per­duo­ta, ar yra tam ti­kros ne­tvar­kos“, - po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius taip pat aiš­ki­no, kad anks­tes­nis po­li­ti­nės ta­ry­bos spren­di­mas pa­vie­šin­ti pri­si­pa­ži­nu­sių­jų są­ra­šus bu­vo pri­im­tas ne­su­si­pa­ži­nus su vi­sais do­ku­men­tais.

„Bu­vau su­si­ti­kęs su VSD va­do­vu, va­do­vas pa­tei­kė pa­pil­do­mus do­ku­men­tus, ku­rių mes anks­čiau ne­tu­rė­jo­me, tai (Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko) Vy­tau­to Lands­ber­gio 1990 me­tais krei­pi­ma­sis į gy­ven­to­jus, ku­rie bend­ra­dar­bia­vo su KGB, kad jie pri­si­pa­žin­tų ir bū­tų lo­ja­lūs mū­sų vals­ty­bei, ir aiš­kiai yra par­ašy­ta, kad tie žmo­nės ne­bus pa­vie­šin­ti. Tai mums ir­gi bu­vo tam ti­kra nau­jie­na“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras tvir­ti­no, jog pa­ti­kri­ni­mas LGGRTC par­odys, ar pri­si­pa­ži­nu­sių­jų by­los tvar­ko­mos tin­ka­mai.

„Bet pir­miau­sia Ge­no­ci­do cen­tre tu­ri bū­ti pa­ti­kri­ni­mas, nes iš tam ti­kros in­for­ma­ci­jos su­pran­ta­ma, kad yra tam ti­kros ne­tvar­kos“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Klau­sia­mas, ko­kia tai in­for­ma­ci­ja, ar yra din­gu­sios by­los, prem­je­ras sa­kė: „Kai at­liks pa­ti­kri­ni­mą, jus in­for­muo­si­me“.

Pri­si­pa­ži­nu­sius bu­vu­sius slap­tus so­vie­tų sau­gu­mo bend­ra­dar­bius ru­sai ban­dė su­sig­rą­žin­ti į įta­kos zo­ną, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Jo tei­gi­mu, pa­gal Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to dar­buo­to­jų liu­di­ji­mus, su bu­vu­siais KGB bend­ra­dar­biais ban­dy­ta su­si­siek­ti.

„Lius­tra­ci­jos įsta­ty­me yra pa­sa­ky­ta, kad yra par­ei­ga gin­ti juos nuo šan­ta­žo, ver­ba­vi­mo ir ki­to­kios įta­kos. VSD dar­buo­to­jai taip pat ti­ki­na, kad ne kar­tą bu­vo ban­do­ma juos (pri­si­pa­ži­nu­sius bu­vu­sius KGB bend­ra­dar­bius) „at­ver­buo­ti“, įta­ką da­ry­ti“, - an­tra­die­nį BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak jo, la­biau­siai ti­kė­ti­na, jog vei­kė Ru­si­jos sau­gu­mas.

„Be abe­jo, tur­būt ne­va­žiuos ko­kie vo­kie­čiai, ka­dan­gi Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos žval­gy­bos vei­kia su­tar­ti­nai ir su­de­rin­tai, tai iš šių vals­ty­bių ga­lė­jo kreip­tis. Bet aš ma­nau, kad Ru­si­jo­je tie ar­chy­vai (bu­vu­sių slap­tų KGB bend­ra­dar­bių Lie­tu­vo­je), ir dau­giau nie­kam jie ne­da­li­na“, - kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Jis tei­gė, kad to­kių at­ve­jų bu­vo fik­suo­ta „ne vie­nas ir ne du“. „Žmo­gus krei­pia­si į VSD ir pa­sa­ko, kad toks kon­tak­tas įvy­ko, ir jų (VSD) rei­ka­las, kaip spręs­ti. Bet kad jis bu­vo vei­kia­mas ir pra­ne­šė, tai fak­tas“, - apie ban­dy­mus su­sig­rą­žin­ti bu­vu­sius slap­tus agen­tus sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba prieš po­rą sa­vai­čių svars­tė ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti as­me­nis, ku­rie pri­si­pa­ži­no slap­ta bend­ra­dar­bia­vę su so­vie­tų sau­gu­mu. Tuo­met esą pri­tar­ta, kad to­kių žmo­nių pa­var­dės ga­li bū­ti pa­skelb­tos. Ta­čiau vė­liau val­dan­tie­ji nu­spren­dė klau­si­mą pers­vars­ty­ti, su­ži­no­ję, kad pri­si­pa­ži­nu­siems bu­vo ga­ran­tuo­tas slap­tu­mas.

1990 me­tais Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba bu­vo pri­ėmu­si nu­ta­ri­mą, kvie­čian­tį „kiek­vie­ną as­me­nį – bu­vu­sį TSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to in­for­muo­jan­tį bend­ra­dar­bį iki š.m. ko­vo 31 die­nos ap­sisp­ręs­ti ir ne­be­teik­ti pa­gal­bos TSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to or­ga­nams“. Tuo pa­čiu už­ti­krin­ta, „jog nė vie­nas as­muo, ne­pa­da­ręs su­nkių nu­si­kal­ti­mų prieš Lie­tu­vos gy­ven­to­jus ir at­si­sa­kęs pa­lai­ky­ti to­les­nius ry­šius su TSRS VSK, taip pat jų šei­mos bei ar­ti­mie­ji ne­pa­tirs nei mo­ra­li­nių, nei tei­si­nių, nei jo­kių ki­to­kių Res­pub­li­kos val­džios per­se­kio­ji­mų. Slap­tų in­for­ma­to­rių są­ra­šuo­se esan­čios jų pa­var­dės nie­ka­da ne­bus ofi­cia­liai skel­bia­mos ar pa­tvir­ti­na­mos, jei­gu vie­šu­mon iš­kil­tų ko­kiu ki­tu bū­du.“

2000 me­tais įsi­ga­lio­jo ir va­di­na­ma­sis Lius­tra­ci­jos įsta­ty­mas, ku­ris bu­vu­siems KGB ir ki­tų so­vie­ti­nių spec­tar­ny­bų dar­buo­to­jams bei slap­tiems bend­ra­dar­biams lei­do pri­si­pa­žin­ti ir re­gis­truo­tis spe­cia­lio­je ko­mi­si­jo­je. Tai pa­da­riu­sie­siems ga­ran­tuo­ta ap­sau­ga, nu­ma­ty­ta, kad pri­si­pa­ži­ni­mo fak­tas bei pri­si­pa­ži­nu­sio as­mens pa­teik­ti duo­me­nys yra vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­ti in­for­ma­ci­ja, ku­ri įslap­ti­na­ma, nau­do­ja­ma ir iš­slap­ti­na­ma įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ta­čiau Vals­ty­bės tar­ny­bos ir pa­slap­čių įsta­ty­mas nu­sta­to pa­slap­ties sau­go­ji­mo truk­mę.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vo „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, slap­tu­mo žy­ma pri­si­pa­ži­nu­sių­jų by­loms bai­gia ga­lio­ti šie­met, ir Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja tu­rės spręs­ti, ar slap­tu­mo žy­mą pra­tęs­ti.

Pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo ter­mi­ną, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jai apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis pri­si­pa­ži­no 1589 as­me­nys.

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940-1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų.