VSD tirs informaciją apie savo pareigūno – Tomo Jakučionio – veiklą
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pra­ne­šė la­bai rim­tai ver­ti­nan­tis nau­jie­nų por­ta­le 15min.lt pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją apie sa­vo par­ei­gū­no To­mo Ja­ku­čio­nio in­te­re­sus ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je.

„Nau­jie­nų por­ta­le 15min.lt pub­li­kuo­tas žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas apie ga­li­mą žval­gy­bos par­ei­gū­nų ko­rup­ci­jos ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je sche­mą, ku­rio­je ga­li­mai da­ly­va­vo ir VSD par­ei­gū­nas To­mas Ja­ku­čio­nis. De­par­ta­men­tas šią si­tua­ci­ją ver­ti­na la­bai rim­tai. In­for­ma­ci­ja bus ti­ria­ma, o nu­sta­čius ga­li­mus pa­žei­di­mus, bus im­ta­si griež­čiau­sių prie­mo­nių“, – nu­ro­do­ma VSD ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re.

De­par­ta­men­tas tei­gia su­pran­tąs vi­suo­me­nės po­rei­kį bū­ti in­for­muo­tai, ta­čiau re­mian­tis Žval­gy­bos įsta­ty­mu pa­žy­mi ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti vi­di­nių ty­ri­mų tvar­kų ir at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos apie žval­gy­bos par­ei­gū­nus. To­dėl dau­giau in­for­ma­ci­jos apie si­tua­ci­ją ne­tei­kia.

„Pri­me­na­me, kad 2012 – 2014 me­tais par­ei­gū­no pa­var­dė bu­vo mi­ni­ma iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ta­čiau pro­ku­ra­tū­ra nu­trau­kė ty­ri­mą, ne­nus­ta­čiu­si nu­si­kals­ta­mos veik­los. VSD įver­ti­nus ga­li­mas ri­zi­kas ir grės­mes, par­ei­gū­nas T.Ja­ku­čio­nis 2015 me­tais bu­vo per­kel­tas dirb­ti į ki­tus vi­di­nius pa­da­li­nius“, – tei­gia VSD.

Kaip ket­vir­ta­die­nį skel­bia por­ta­las 15min.lt, ener­ge­ti­kos sri­tį ku­ra­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nas T.Ja­ku­čio­nis ir jo su­tuok­ti­nė An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­kė Aud­ro­nė Ja­ku­čio­nie­nė nuo­mo­jo že­mės skly­pą sau­lės elek­tri­nių sta­ty­to­jams, ra­šo por­ta­las 15min.lt. Be to, vie­na šių įmo­nių, por­ta­lo duo­me­ni­mis, pri­klau­so VSD par­ei­gū­no tė­vui.

Įmo­nių rei­ka­lus pa­gal įga­lio­ji­mą tvar­ko VSD par­ei­gū­no T.Ja­ku­čio­nio stu­di­jų drau­gas, ne­tie­sio­giai dir­bęs su vers­li­nin­ku Jo­nu Gar­ba­ra­vi­čiu­mi – žmo­gu­mi, ku­ris tuo lai­ku Lie­tu­vai par­da­vi­nė­jo Ru­si­jos vals­ty­bės gi­gan­to RAO UES elek­trą.

Por­ta­lo duo­me­ni­mis, 2012 me­tų spa­lio 31 die­ną T.Ja­ku­čio­nio stu­di­jų drau­go Ta­do Žen­te­lio pa­gal įga­lio­ji­mą tvar­ko­mos įmo­nės „Sau­lės Jo­nas“, „Va­ka­ro slė­nis“ ir „Gied­rės ener­gi­ja“ iš­si­nuo­mo­jo skly­pą Vil­niaus ra­jo­no Jo­nė­nų kai­me, tas skly­pas pri­klau­sė ir da­bar pri­klau­so VSD par­ei­gū­nui T.Ja­ku­čio­niui ir jo su­tuok­ti­nei An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) tei­si­nin­kei Aud­ro­nei Ja­ku­čio­nie­nei.

2009–2010 me­tais T.Žen­te­lis va­do­va­vo įmo­nei „Cre­di­tum Vil­nius“, ją val­dė įta­kin­gos Kau­no po­li­ti­kų ir ener­ge­ti­kų Gar­ba­ra­vi­čių šei­mos bend­ro­vė „Scaent Bal­tic In­vest­ment“, o 2007–2009 ir 2012 me­tų ru­de­nį – su vers­li­nin­ku Jo­nu Gar­ba­ra­vi­čiu­mi sie­ja­ma įmo­nė „Cre­di­tum“.

„Scaent Bal­tic“ taip pat val­dė 49 proc. bend­ro­vės „In­ter RAO Lie­tu­va“ ak­ci­jų, per ku­rią Gar­ba­ra­vi­čiai ir jų vers­lo par­tne­riai tar­pi­nin­ka­vo Lie­tu­vai tie­kiant ru­siš­ką elek­trą.

2012 me­tų gruo­džio 14 die­ną Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­pir­ki­mo. Įtar­ta, kad vie­nas iš „In­ter RAO Lie­tu­va“ val­dy­to­jų, J.Gar­ba­ra­vi­čius, pa­pir­ki­nė­jo VSD par­ei­gū­ną, var­du To­mas. Šis ty­ri­mas 2014 me­tais nu­trauk­tas, ne­ra­dus nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

Nors iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, VSD per­kė­lė T.Ja­ku­čio­nį dirb­ti į ki­tus pa­da­li­nius.

Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius, por­ta­lo duo­me­ni­mis, yra VSD par­ei­gū­no T.Ja­ku­čio­nio su­tuok­ti­nės Aud­ro­nės dė­dė.

15min.lt ra­šo, kad A.Skar­džius yra siū­lęs tai­ky­ti ge­ras vers­lo są­ly­gas sau­lės ener­ge­ti­kos įmo­nėms, ku­rios lei­di­mus plė­trai ga­vo iki 2013 me­tų. O su Ja­ku­čio­niais su­si­ju­sios 9 sau­lės ener­ge­ti­kos įmo­nės to­kius lei­di­mus ga­vo 2012 me­tų spa­lį. Be to, tą pa­tį 2013 me­tų sau­sį Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­rio A.Skar­džiaus šei­ma ir VSD par­ei­gū­no T.Ja­ku­čio­nio tė­vas Jo­nas Ja­ku­čio­nis tu­rė­jo įtar­ti­ną san­do­rį su ką tik įkur­ta Ru­si­jos pi­lie­čių įmo­ne. Už nuo­sto­lin­gą vers­lą Dau­guo­se abi šei­mos kar­tu ga­vo apie 635 tūkst. eu­rų. To­kią su­mą su­mo­kė­ję mask­vie­čiai vers­lo ne­be­vys­tė ir pra­din­go.

Su VSD par­ei­gū­nu, jo su­tuok­ti­ne, taip pat vers­li­nin­ku J.Gar­ba­ra­vi­čium por­ta­lui ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. Sei­mo na­rys A.Skar­džius por­ta­lui ko­men­ta­rų ne­tei­kė.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­ka ty­ri­mą, ar A.Skar­džius ne­pa­da­rė ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų, da­ly­vau­da­mas svars­tant tei­sės ak­tus dėl vė­jo ener­ge­ti­kos, kai tuo pat me­tu nuo­mo­jo že­mės skly­pus vė­jo jė­gai­nių vers­lui plė­to­ti.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt anks­čiau pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­ro šei­ma gau­na pa­ja­mų iš vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų, o po­li­ti­kas ren­gia įsta­ty­mų pa­tai­sas, su­si­ju­sias su at­si­nau­ji­nan­čiais ener­gi­jos šal­ti­niais.

Par­la­men­ta­ras ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su šio­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Por­ta­las nu­ro­do, kad nuo 2012 me­tų A.Skar­džius da­ly­va­vo Sei­me ren­giant ma­žiau­siai pen­kis tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su elek­tros ener­gi­ja ir at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, pa­tei­kė ma­žiau­siai aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, su­si­ju­sius su šia sri­ti­mi. Pa­vie­ši­nus šią in­for­ma­ci­ją, A.Skar­džius su­stab­dė na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.

A.Skar­džius yra Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­rys.

Sei­mas yra pa­ve­dęs An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai iš­tir­ti ga­li­mą par­la­men­ta­ro in­te­re­sų konf­lik­tą. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja me­džia­gą per­da­vė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai.