VSD: teroro grėsmės lygis vertinamas nuolat
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) sa­ko nuo­lat ver­ti­nan­tis te­ro­ro grės­mės ly­gį ir pa­brė­žia, kad dė­me­sys trans­por­to sek­to­riui iš­lie­ka su­stip­rin­tas nuo at­akų Par­yžiu­je.

„Dar nuo Par­yžiaus iš­puo­lių VSD kar­tu su ki­tom Eu­ro­pos Są­jun­gos žval­gy­bos tar­ny­bo­mis dir­ba pa­di­din­to bud­ru­mo re­ži­mu, dė­me­sys ypač pa­di­din­tas trans­por­to sek­to­riui“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė VSD at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas.

Jo tei­gi­mu, „sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bo­se VSD ver­ti­na įvai­rius in­di­ka­to­rius, jei­gu tik at­si­ras­tų rea­lus pa­grin­das, Vy­riau­sy­bei bū­tų siū­lo­ma kel­ti te­ro­ro iš­puo­lio grės­mės ly­gį“.