VSD: teroristinių išpuolių grėsmės lygio dėl grasinimų vaizdo klipe kelti neketinama
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) tei­gia, kad in­ter­ne­te pa­vie­šin­tas kli­pas su gra­si­ni­mais Lie­tu­vai yra is­la­mis­tų sie­kis pa­gąs­din­ti, bet te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių grės­mės ly­gio dėl to kel­ti ne­ke­ti­na­ma.

„Na­tū­ra­lu, kad Lie­tu­va, bū­da­ma NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re, yra mi­ni­ma tarp tų vals­ty­bių, bet ko­kių nors pa­pil­do­mų grės­mių in­di­ka­to­rių šiuo me­tu nė­ra ir dėl to kel­ti te­ro­riz­mo iš­puo­lio grės­mės ly­gio kol kas ne­nu­ma­to­me“, – BNS sa­kė VSD at­sto­vas Vy­tau­tas Ma­kaus­kas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu sa­ko, kad kli­pe ne­pa­sa­ky­ta nie­ko nau­jo ir rea­lių sau­gu­mo si­tua­ci­jos po­ky­čių ne­ma­ty­ti.

„Mes ste­bi­me si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je, iš ti­krų­jų koor­di­nuo­ja tą ste­bė­se­ną Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, kol kas kaž­ko­kių po­ky­čių ne­ma­ty­ti, ka­dan­gi vi­sa tai ver­ti­na­me, ati­džiai ste­bi­me, jei­gu bus po­rei­kis, bus įspė­ji­mai ir gal­būt ly­gis par­eng­ties pa­kel­tas. Tie par­eiš­ki­mai kar­to­ja­si dar kar­tą pri­min­da­mi, kad nie­kas ne­ga­li jaus­tis sau­gus nuo ši­to ama­ro, ku­ris ne­tu­ri sie­nų ir siau­čia vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

V. Lin­ke­vi­čiaus aiš­ki­ni­mu, Lie­tu­va ko­vo­je prieš „Is­la­mo vals­ty­bę“ spe­cia­li­zuo­ja­si ko­mu­ni­ka­ci­jos, kontrp­ro­pa­gan­dos sri­ty­je.

„Lie­tu­va nė­ra smai­ga­ly, yra vie­na tarp 60-ies, jei­gu aš ne­klys­tu, koa­li­ci­jos da­ly­vių (...). Tai nė­ra la­bai di­de­li pa­jė­gu­mai, bet for­ma­liai taip pat esa­me koa­li­ci­jos na­riai“, – sa­kė mi­nis­tras.

Anot V. Ma­kaus­ko, šis vaiz­do kli­pas yra „is­la­mis­tų kur­tas pro­duk­tas“, ta­čiau jis ne­de­ta­li­zuo­ja, kaip VSD tai iš­siaiš­ki­no. Pa­klaus­tas, ar VSD pre­ziu­muo­ja, kad kli­po au­to­riai – „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tė, jis at­sa­kė tei­gia­mai.

„Sau­gu­mo de­par­ta­men­tui ši­ta in­for­ma­ci­ja yra ži­no­ma ge­ro­kai anks­čiau, su ja yra dir­ba­ma, ir kol kas ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad yra da­ro­mas pa­pras­čiau­siai psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas to­kiais pra­ne­ši­mais ir to­kiais vi­deo siu­že­tais, ku­rie yra pla­ti­na­mi. Dėl to ši­to ne­rei­kė­tų pri­im­ti kaip šim­tap­ro­cen­ti­nio gra­si­ni­mo, tai yra tie­siog gąs­di­ni­mas, ko ir sie­kia te­ro­ris­tai“, – aiš­ki­no jis.

„Ką da­ro­me? Sten­gi­mės nu­sta­ty­ti ir nu­sta­ti­nė­ja­me kon­kre­čius ad­re­sus, iš kur bu­vo siun­ti­nė­ta ir kas siun­ti­nė­jo to­kią in­for­ma­ci­ją“, – pa­pra­šy­tas su­kon­kre­tin­ti, ko­kių veiks­mų dėl šio įra­šo im­asi VSD, sa­kė V. Ma­kaus­kas.

Jis pri­me­na gy­ven­to­jams, kad su­lau­kę is­la­mis­tų gra­si­ni­mų apie tai tu­rė­tų in­for­muo­ti VSD.

„Šiuo at­ve­ju ga­li­ma pri­im­ti gy­ven­to­jams, kad jei­gu gau­na­te pa­na­šios in­for­ma­ci­jos, pa­na­šių gra­si­ni­mų ar elek­tro­ni­niu pa­štu, ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, vi­suo­met per­siųs­ki­te ją į sau­gu­mo de­par­ta­men­tą“, – sa­kė V. Ma­kaus­kas.

Maž­daug ke­tu­rių mi­nu­čių truk­mės kli­pe ang­lų kal­ba ža­da­ma nuo­žmiai su­si­do­ro­ti su koa­li­ci­jos prieš „Is­la­mo vals­ty­bę“ na­rė­mis, vaiz­duo­jant 60 vals­ty­bių vė­lia­vas, tarp ku­rių yra ir Lie­tu­vos vė­lia­va.

Tie­sa, vė­liau šis fil­mas bu­vo iš­im­tas.