VSD siūlo kruopščiau tikrinti užsieniečius
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) siū­lo dar kruopš­čiau ti­krin­ti ša­ly­je ap­si­gy­ven­ti no­rin­čius už­sie­nie­čius. To­kias pa­sta­bas VSD tei­kia iš­nag­ri­nė­jęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mo pro­jek­tą.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius sa­ko, jog esant įtemp­tai geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai pa­pil­do­mos prie­mo­nės yra svei­kin­ti­nos. Pa­sak jo, iki griež­tes­nio įsta­ty­mo dėl Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsi­ga­lio­ji­mo 2014 me­tais Lie­tu­va bu­vo ta­pu­si tre­čių­jų ša­lių at­sto­vų ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) var­tais.

„Ka­dan­gi įtemp­ta geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis, te­ro­riz­mo grės­mė di­des­nė nei prie štai, mes ma­to­me, kas da­ro­si Pra­ncū­zi­jo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se, to­dėl aš tei­gia­mai žiū­riu, kad VSD in­di­kuo­ja prob­le­mas ir siū­lo pa­pil­do­mas prie­mo­nes, kaip spręs­ti šį klau­si­mą“, - BNS sa­kė vi­ce­mi­nis­tras. Pa­sak jo, dėl tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­to dar vyks dis­ku­si­jos iki pa­tvir­ti­ni­mo.

VSD siū­ly­mu, pa­teik­da­mas duo­me­nis apie sa­ve už­sie­nie­tis tu­rė­tų nu­ro­dy­ti gy­ve­na­mą­sias vie­tas per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų, tu­rė­tas ki­tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bes, taip pat duo­me­nis, jei anks­čiau jam ko­kios nors vals­ty­bės pi­lie­ty­bę bu­vo at­si­sa­ky­ta su­teik­ti ar­ba ji bu­vo pa­nai­kin­ta. Taip pat rei­kė­tų nu­ro­dy­ti ki­tų vals­ty­bių iš­duo­tas vi­zas per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, nu­ro­dant vals­ty­bę, lai­ko­tar­pį, ke­lio­nės tiks­lą, taip pat at­ve­jus, jei vi­zą at­si­sa­ky­ti iš­duo­ti. Iš­sa­mes­ni duo­me­nys bū­tų tei­kia­mi ir apie tu­rė­tus lei­di­mus gy­ven­ti ki­to­se vals­ty­bė­se.

Pa­gal siū­ly­mą, smens bū­tų klau­sia­ma apie jo tau­ty­bę, pri­klau­so­my­bę kla­nui - et­ni­nėms, re­li­gi­nėms, gen­ti­nėms bend­ruo­me­nėms, iš­pa­žįs­ta­mą re­li­gi­ją (į šį klau­si­mą bū­tų ga­li­ma ne­at­sa­ky­ti), iš­si­la­vi­ni­mą, ka­da ir ko­kias mo­ky­mo įstai­gas bai­gė, ko­kią spe­cia­ly­bę įgi­jo, tu­rė­tą ar tu­ri­mą ka­ri­nį, tu­rė­tus teis­tu­mus, nu­ro­dant nu­si­kals­ta­mos veik­los po­bū­dį ir ap­lin­ky­bes, taip pat tu­rė­tus kon­tak­tus su bet ku­rios vals­ty­bės žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bo­mis.

Jei už­sie­nie­tis lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti pra­šy­tų san­tuo­kos pa­grin­du, tu­rė­tų par­ody­ti, ar pa­žįs­ta sa­vo an­tro­sios pu­sės ar­ti­muo­sius - pa­teik­ti duo­me­nis apie su­tuok­ti­nio tė­vus ir jų dar­bo­vie­tes. Taip pat bū­tų griež­ti­na­mi rei­ka­la­vi­mai dėl gy­ve­na­mo­jo plo­to - kad bū­tų ver­ti­na­ma ne tik kvad­ra­tū­ra, bet ir jo tin­ka­mu­mas gy­ven­ti.

Pa­sak E.Jan­ke­vi­čiaus, iki griež­tes­nių rei­ka­la­vi­mų įsi­ga­lio­ji­mo bū­ta at­ve­jų, kai vie­nam ga­ra­že bū­da­vo pri­steig­ta iki 300 įmo­nių, ne­vyk­dan­čių jo­kios veik­los, o vie­na­me bu­te „ap­si­gy­ven­da­vo“ ir 30 už­sie­nie­čių.

„Mes pa­ste­bė­jo­me, kad Lie­tu­va, kaip ne­gė­da bū­tų pri­si­pa­žin­ti, ta­po ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos var­tai į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Tai reiš­kia, kad tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiai steng­da­vo­si pa­teik­ti to­kius do­ku­men­tus, kad pro­ce­dū­ros bū­tų iš­lai­ky­tos pa­gal tuo­me­ti­nius tei­sės ak­tus, ir gau­da­vo lei­di­mą gy­ven­ti. Jie čia dek­la­ruo­da­vo, kad da­rys veik­lą, o iš­ties jo­kios veik­los ne­da­ry­da­vo, įmo­nė­se ne­dirb­da­vo nei vie­nas dar­buo­to­jas, pri­si­re­gis­truo­da­vo gy­ven­ti vie­nam bu­te po 30 žmo­nių, įmo­nių pri­steig­da­vo ga­ra­žuo­se, tu­rim pa­vyz­džių, kad vie­nam ga­ra­že 30 įmo­nių pri­re­gis­truo­ta, ir jie iš­va­žiuo­da­vo į tur­tin­ges­nę ša­lį. Tą pa­ste­bė­ję, ini­ci­ja­vo­me Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­ris įsi­ga­lio­jo 2014 me­tais“, - pa­sa­ko­jo vi­ce­mi­nis­tras.

Pa­sak E.Jan­ke­vi­čiaus, įsi­ga­lio­jus griež­tes­niems rei­ka­la­vi­mams tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams ne­be­pa­vyks į ša­lį įsmuk­ti pri­si­den­gus vys­to­mu vers­lu. „Kai yra nau­jas įsta­ty­mas, jiems rei­kia vyk­dy­ti veik­lą pu­sę me­tų, tu­rė­ti apy­var­tą, įmo­nė­je tu­ri dirb­ti dar­buo­to­jai, tai yra žy­miai žy­miai su­nkiau“, - sa­kė VRM at­sto­vas.

Tuo tar­pu at­ve­jų, kai gau­ti lei­di­mą gy­ven­ti ban­do­ma per fik­ty­vią san­tuo­ką, pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, „di­de­lių pikt­nau­džia­vi­mų nė­ra“. „Bet tam ti­kri pi­lie­čiai vi­sa­da ieš­ko lan­dų, jie ran­da ša­lis, kur yra vie­na ar ki­ta įsta­ty­mų spra­ga, kai vie­ni įsta­ty­mai su­griež­tė­ja, ieš­ko­ma ki­tų spra­gų. To­dėl spren­di­mai pri­im­ti lai­ku vi­sa­da tei­gia­mai ver­ti­na­mi“, - pa­brė­žė vi­ce­mi­nis­tras.