VSD: Rusijos žurnalistai elgėsi provokatyviai
Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tai Lie­tu­vo­je el­gė­si pro­vo­ka­ty­viai ir chu­li­ga­niš­kai, to­dėl bu­vo pri­im­tas spren­di­mas juos iš­siųs­ti iš Lie­tu­vos, BNS sa­kė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis.

„Mes ma­to­me be­si­tę­sian­čias pro­vo­ka­ci­jas iš tos pu­sės ir ypač iš tos te­le­vi­zi­jos pu­sės. Ta te­le­vi­zi­ja ti­krai yra at­vi­rai pro­krem­liš­ka. Jie vyk­do ši­tas pro­vo­ka­ci­jas, jie el­gia­si, pa­var­to­siu tą pa­tį žo­dį kaip ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras, pro­vo­ka­ty­viai ir kar­tais chu­li­ga­niš­kai, ma­nau, kad ir opo­zi­ci­jos at­sto­vus psi­cho­lo­giš­kai te­ro­ri­zuo­ja“, – penk­ta­die­nį tei­gė VSD va­do­vas.

„Tie­siog tu­rė­da­mi tam ti­kros in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mas pro­vo­ka­ci­jas, į at­ei­tį pri­ėmė­me spren­di­mą – gal jau už­teks. Mes juk sa­vo ša­ly­je esa­me, pro­vo­ka­ci­jų rei­kė­tų kuo ma­žiau“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Tre­čia­die­nį VSD spren­di­mu į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą dėl grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui įtrauk­tas vals­ty­bi­nės Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos „Ros­si­ja 24“ žur­na­lis­tas Pa­vlas Za­ru­bi­nas ir jo fil­ma­vi­mo ko­man­da, iš vi­so ke­tu­ri as­me­nys. Jiems vie­ne­rius me­tus užd­raus­ta at­vyk­ti į Lie­tu­vą.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ir ži­niask­lai­da tei­gia, kad te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tai su­kė­lė ke­lis in­ci­den­tus Vil­niu­je ir Tra­kų ra­jo­ne, ap­gau­le mė­gin­da­mi pa­tek­ti į ren­gi­nius, kur vy­ko Ru­si­jos opo­zi­ci­jos at­sto­vų ir in­te­lek­tua­lų fo­ru­mas.

Ket­vir­ta­die­nį trys ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti as­me­nys iš­vy­ko, ket­vir­to­jo po­li­ci­jai ne­pa­vy­ko ras­ti.

„Čia jau vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos prob­le­ma, jie tu­rė­tų žiū­rė­ti. Kai jis bus su­ras­tas, bus iš­siųs­tas. Ti­kiuo­si, kad su juo yra vis­kas ge­rai, kad jis gy­vas ir svei­kas“, – BNS sa­kė D.Jau­niš­kis.

VSD va­do­vo tei­gi­mu, šis žmo­gus nė­ra pa­da­ręs kri­mi­na­li­nio nu­si­kal­ti­mo, to­dėl skelb­ti jo pa­ieš­ką nė­ra rei­ka­lo.

D.Jau­niš­kis ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­še yra dau­giau žur­na­lis­tų.