VSD: Rusija „vis akivaizdžiau“ kursto informacinį karą
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pir­ma­die­nį pra­ne­šė ste­bin­tis „vis aki­vaiz­des­nes“ Ru­si­jos pa­stan­gas kurs­ty­ti in­for­ma­ci­nį ka­rą ir skleis­ti sa­vo pro­pa­gan­dą Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je bei so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu fik­suo­ja­mos vis aki­vaiz­des­nės Ru­si­jos pa­stan­gos kurs­ty­ti in­for­ma­ci­nį ka­rą ir siek­ti kuo pla­čiau pa­skleis­ti sa­vo pro­pa­gan­dą Lie­tu­vos ma­si­nės in­for­ma­ci­jos prie­mo­nė­se bei in­ter­ne­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, - tei­gia­ma VSD pra­ne­ši­me, pa­skelb­ta­me de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Anot jo, Ru­si­ja ieš­ko bū­dų, kaip pri­si­den­giant ki­to­se vals­ty­bė­se re­gis­truo­to­mis įmo­nė­mis, in­ves­tuo­ti į ži­niask­lai­dos prie­mo­nes Lie­tu­vo­je ar­ba rem­ti jas fi­nan­siš­kai ir taip da­ry­ti įta­ką jų skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos bei trans­liuo­ja­mų lai­dų tu­ri­niui.

VSD duo­me­ni­mis, už­sie­nio vals­ty­bių at­sto­vai, ne­bū­ti­nai Ru­si­jos, ga­li siū­ly­ti Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms bend­ra­dar­biau­ti sklei­džiant Ru­si­jai pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją, ren­giant in­for­ma­ci­nes kam­pa­ni­jas ar tie­siog spaus­di­nant už­sa­ko­muo­sius ra­ši­nius.

De­par­ta­men­to pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­vai prieš­iš­ką in­for­ma­ci­nį fo­ną sie­kia­ma for­muo­ti ir re­gio­ni­nė­je Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je.

VSD par­agi­no Lie­tu­vos žur­na­lis­tų bend­ruo­me­nę ne­pa­si­duo­ti ga­li­moms Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­joms, o pa­ste­bė­jus ty­či­nius ar įtar­ti­nus pro­pa­gan­dos sklei­di­mo veiks­mus, ban­dy­mus da­ry­ti fi­nan­si­nę įta­ką ar sie­kius pa­veik­ti ren­gia­mos in­for­ma­ci­jos tu­ri­nį pra­šo in­for­muo­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą.