VSD ruošiasi parduoti Antaviliuose esantį pastatą, siejamą su CŽV centru
Vals­ty­bės sau­gu­mos de­par­ta­men­tas (VSD) at­si­sa­ko Vil­niu­je, An­ta­vi­liuo­se tu­ri­mo pa­sta­to, ku­ria­me ga­lė­jo bū­ti įreng­tas Jung­ti­nių Vals­ti­jų Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mas.

Jis tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas Tur­to ban­kui ir par­duo­tas.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me do­ku­men­te apie at­nau­ji­na­mą vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą nu­ro­do­ma, kad už pa­sta­tą, esan­tį An­ta­vi­lių g. 27A, gau­tos lė­šos bū­tų pa­nau­do­tos VSD pa­sta­to sos­ti­nės Pi­lai­tės pros­pek­te su juo su­si­ju­sių sta­ti­nių sta­ty­boms.

Kaip BNS sa­kė VSD stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Au­re­li­ja Kat­ku­vie­nė, šiuo me­tu An­ta­vi­liuo­se vei­kia mo­ky­mo cen­tras.

„Ten vei­kia Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to mo­ky­mo cen­tras, jis ke­lia­si į ati­da­ro­mą Pi­lai­tės cen­trą. Pa­tal­pos tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gos, to­dėl nu­spręs­ta jų at­si­sa­ky­ti“, – tei­gė VSD at­sto­vė.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me (EŽTT) šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mas rug­sė­jo 11-osios iš­puo­lių or­ga­ni­za­vi­mu įta­ria­mo Sau­do Ara­bi­jo­je gi­mu­sio pa­les­ti­nie­čio Abu Zu­bay­dah (Abu Zu­bai­da) skun­das – vy­ro ad­vo­ka­tai tei­gia, kad jis 2005–2006 me­tais ka­lin­tas CŽV įreng­ta­me ka­lė­ji­me Lie­tu­vo­je, o lai­ky­mo są­ly­gos pri­ly­go kan­ki­ni­mui.

Spė­ja­mo CŽV ka­lė­ji­mo by­lo­je Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad prieš de­šimt­me­tį ame­ri­kie­čiai į Lie­tu­vą ga­be­no ne ka­li­nius, o ry­šio įran­gą, An­ta­vi­liuo­se ku­riant žval­gy­bos par­amos cen­trą. Lie­tu­va šio­je by­lo­je tvir­ti­na, kad šios pa­tal­pos nie­ka­da taip ir ne­bu­vo pa­nau­do­tos pa­gal pir­mi­nę pro­jek­to pa­skir­tį ir bu­vo pert­var­ky­tos į VSD mo­ky­mo cen­trą.