VSD rengs mokymus Seimo nariams
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) ke­ti­na reng­ti mo­ky­mus nau­jie­siems Sei­mo na­riams, tre­čia­die­nį dėl to su­ta­rė VSD di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Y­ra daug nau­jų Sei­mo na­rių, su­ta­rė­me, kad pa­da­ry­si­me jiems mo­ky­mus at­ski­ro­se frak­ci­jo­se, kad su­pras­tų dau­giau žval­gy­bi­nę veik­lą, kad ne­bū­tų dėl ne­ži­no­my­bės kar­tais vil­ki­na­mi ko­kie nors įsta­ty­mai pri­ima­mi ir kad ta veik­la bū­tų sklan­di“, – po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Anot jo, mo­ky­mų te­mas siū­lys sau­gu­mo par­ei­gū­nai.

VSD di­rek­to­riaus D.Jau­niš­kio tei­gi­mu, rei­kia pa­dė­ti Sei­mo na­riams su­pras­ti, kas yra žval­gy­ba, kuo ji ski­ria­si nuo kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos.

„Y­ra daug Sei­mo na­rių at­ėju­sių vi­sai nau­jų, ne­la­bai yra su­si­pa­ži­nę su žval­gy­ba, ne­vi­sa­da su­pran­ta, kuo ski­ria­si žval­gy­ba nuo kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos. Tuos da­ly­kus rei­kia aiš­kin­ti, rei­kia kal­bė­ti, pa­dė­ti su­sio­rien­tuo­ti, ir ta­da bus daug leng­viau aiš­kin­ti pri­imant tam ti­krus įsta­ty­mus, kam to rei­kia“, – kal­bė­jo VSD va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, ge­res­nis VSD dar­bo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo su­pra­ti­mas pa­dės Sei­mo na­riams jų dar­be.

„Kai žmo­gus su­pran­ta, apie ką yra šne­ka­ma, tai au­to­ma­tiš­kai klai­dų ne­da­ro­ma. Kad iš­veng­tu­me tų klai­dų, ir su­ta­rė­me kam­pa­ni­ją su Sei­mo pir­mi­nin­ku“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Jis tvir­ti­no, kad ne­se­niai vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti trys vaiz­do fil­mai, pa­sa­ko­jan­tys, kaip už­sie­nio agen­tai ban­do ver­buo­ti Lie­tu­vos pi­lie­čius, la­bai pa­si­tei­si­no. Jie ne tik su­kė­lė di­de­lį vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mą, bet pi­lie­čiai VSD tei­kia ir nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą už­sie­nio žval­gy­bų nu­si­kals­ta­mą vei­ką Lie­tu­vo­je.

„Y­ra in­for­ma­ci­jos, ku­ri yra la­bai įdo­mi ir la­bai ti­krin­ti­na“, – sa­kė Sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas.