VSD perspėja dėl Rusijos „Sputnik“ veiklos Lietuvoje
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) tre­čia­die­nį pers­pė­jo dėl in­ter­ne­to por­ta­lus, te­le­vi­zi­ją ir ra­di­jo sto­tis ku­rian­čio Ru­si­jos pro­jek­to „Sput­nik“ veik­los Lie­tu­vo­je.

Anot VSD, šis tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas yra skir­tas skleis­ti Ru­si­jos pro­pa­gan­dą ir nu­ma­to cen­trus steig­ti vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se bei nau­jie­nas skelb­ti ru­sų, es­tų, lat­vių ir lie­tu­vių kal­bo­mis.

VSD pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad Vil­niu­je ir Ta­li­ne „Sput­nik“ dar­buo­to­jai rin­ko in­for­ma­ci­ją apie vei­kian­čias ra­di­jo sto­tis, te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, aiš­ki­no­si ga­li­my­bes įsi­gy­ti trans­lia­ci­jų li­cen­ci­jas, bend­ra­vo su Ru­si­jos am­ba­sa­dų dar­buo­to­jais, tė­vy­nai­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais.

„Ver­žian­tis į Bal­ti­jos ir ki­tų ša­lių in­for­ma­ci­nę erd­vę „Sput­nik“ pro­jek­to vyk­dy­to­jams itin svar­bu iš vie­tos žur­na­lis­tų, apž­val­gi­nin­kų su­bur­ti ke­lių ar ke­lio­li­kos as­me­nų pro­fe­sio­na­lias ko­man­das, ku­rios ruo­štų in­for­ma­ci­nius pra­ne­ši­mus, siu­že­tus, im­tų in­ter­viu ir ope­ra­ty­viai per­duo­tų par­eng­tą in­for­ma­ci­ją“, - tei­gia­ma VSD in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me.

Anot VSD, „Sput­nik“ at­sto­vai Lie­tu­vą „steng­sis pa­teik­ti kaip tau­ti­nių ma­žu­mų ne­to­le­ruo­jan­čią ša­lį, ma­ni­pu­liuos ne­ofa­šis­tų ir na­cio­na­lis­tų są­vo­ko­mis, skleis de­zin­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos stra­te­gi­nius pro­jek­tus“.

„VSD at­kreip­da­mas žur­na­lis­tų bend­ri­jos, vi­suo­me­nės ir kiek­vie­no pi­lie­čio dė­me­sį į šį Ru­si­jo­je par­eng­tą bran­gų stra­te­gi­nį pro­jek­tą ra­gi­na ne­įsi­trauk­ti į ne­skaid­rius san­do­rius ir kri­tiš­kai ver­tin­ti pa­siū­ly­mus bend­ra­dar­biau­ti. Apie to­kius pa­siū­ly­mus pra­šy­tu­me in­for­muo­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Per­nai lap­kri­tį Ru­si­ja pra­ne­šė įkū­ru­si nau­ją vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą už­sie­nio nau­jie­nų tar­ny­bą, ku­ri tu­rės mes­ti iš­šū­kį „ag­re­sy­viai pro­pa­gan­dai“ iš Va­ka­rų ir su­teik­ti „al­ter­na­ty­vų pa­aiš­ki­ni­mą“ pa­sau­lio įvy­kiams. Nau­jo­ji nau­jie­nų tar­ny­ba „Sput­nik“ su­kur­ta vals­ty­bei pri­klau­san­čios nau­jie­nų agen­tū­ros „RIA No­vos­ti“ ir ra­di­jo „Go­los Ro­si­ji“ pa­grin­du. Gar­saus prog­ra­mų ve­dė­jo Dmi­tri­jaus Ki­se­lio­vo va­do­vau­ja­ma tar­ny­ba ža­da trans­liuo­ti nau­jie­nas už­sie­nio kal­bo­mis per ra­di­ją bei in­ter­ne­tu.