VSD: Lietuvoje terorizmo grėsmių situacija nepakitusi
Lie­tu­vo­je te­ro­riz­mo grės­mių si­tua­ci­ja ne­pa­ki­tu­si, duo­me­nų apie pla­nuo­ja­mus te­ro­ro iš­puo­lius nė­ra, tei­gia Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis.

„Vi­sos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos at­sa­kin­gos už ko­vą prieš te­ro­riz­mą yra pa­si­ruo­šu­sios, bud­rios ir tar­pu­sa­vy­je glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja“, – sa­ko­ma BNS at­siųs­ta­me D.Jau­niš­kio ko­men­ta­re.

Lie­tu­vo­je te­ro­riz­mo grės­mės ly­gis ne­ki­to nuo 2015 me­tų – pen­kių ly­gių ska­lė­je šiuo me­tu nu­sta­ty­tas an­tra­sis, t.y že­mas grės­mės ly­gis.