VSD ketina įsteigti kovos su terorizmu padalinį
Da­ry­da­mas struk­tū­ri­nę Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pert­var­ką nau­ja­sis va­do­vas ke­ti­na įkur­ti ko­vos su te­ro­riz­mu pa­da­li­nį, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„La­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad bus įkur­tas pa­da­li­nys ko­vai su te­ro­riz­mu. Jie no­ri bū­ti tais koor­di­na­to­riais ir dirb­ti ta kryp­ti­mi“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio, ku­ria­me iš­klau­sy­ta in­for­ma­ci­ja apie VSD pert­var­ką, žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Anks­tes­nė VSD va­do­vy­bė bu­vo at­si­sa­kiu­si koor­di­nuo­ti ko­vą su te­ro­riz­mu, teig­da­ma, kad tai ne šios ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­ja.

„Anks­tes­nis va­do­vas rei­ka­la­vo pa­keis­ti įsta­ty­mą, kad bū­tų at­si­sa­ky­ta funk­ci­jos koor­di­nuo­ti ko­vą su te­ro­riz­mu. Šian­dien mes iš­gir­do­me, kad ne­rei­kia nie­ko keis­ti, kad tas įsta­ty­mas tu­rė­tų veik­ti ir pa­gal jį tu­rė­tų bū­ti dir­ba­ma“, – aiš­ki­no NSGK pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, nau­ja­sis VSD di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis pra­ne­šė, kad jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja ke­ti­na su­sig­rą­žin­ti šią ir da­bar pa­gal įsta­ty­mą jai pri­skir­tą funk­ci­ją.

Bu­vęs VSD di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na yra sa­kęs, kad ko­va su te­ro­riz­mu ne­tu­rė­tų bū­ti de­par­ta­men­to už­duo­tis, nes VSD ne­bė­ra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­ja. Svars­ty­ta ga­li­my­bė ko­vos su te­ro­riz­mu koor­di­na­vi­mą per­duo­ti Vy­riau­sy­bei, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ar­ba po­li­ci­jai.

„Da­bar nie­kas jos ne­koor­di­na­vo. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja lyg no­rė­jo pe­rim­ti, gal­vo­jo­me apie įsta­ty­mo kei­ti­mą, bet tur­būt ne­da­ry­si­me“, – sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Jo tei­gi­mu, VSD taip pat pla­nuo­ja stip­rin­ti sa­vo veik­lą už­ti­kri­nant ša­lies eko­no­mi­nį, ener­ge­ti­nį sau­gu­mą.

„Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad anks­čiau tos funk­ci­jos ne­bu­vo, bet ji bu­vo pa­skirs­ty­ta per įvai­rius pa­da­li­nius, da­bar bus su­kon­cen­truo­ta į vie­ną“, – tvir­ti­no Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Jo duo­me­ni­mis, po pert­var­kos per­pus tu­rė­tų su­ma­žė­ti VSD pa­da­li­nių re­gio­nuo­se.

VSD di­rek­to­riaus D.Jau­niš­kio tei­gi­mu, eta­tų skai­čius ins­ti­tu­ci­jo­je ne­bus ma­ži­na­mas, pri­vers­ti­nių at­lei­di­mų iš par­ei­gų ne­bus, dar­buo­to­jai ga­li bū­ti iš­lei­džia­mi ne­bent į pen­si­ją.

Pa­sak de­par­ta­men­to va­do­vo, struk­tū­ri­nės per­mai­nos su­si­ju­sios su tuo, kad VSD ga­lė­tų už­siim­ti grės­mių pre­ven­ci­ja ir jų ša­li­ni­mu, o ne tik rea­ga­vi­mu į įvy­kius.

„VSD pri­si­tai­ko prie esa­mos si­tua­ci­jos, o da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją pui­kiai ma­to­te – geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja kei­čia­si, ste­bint vi­sus šiuos pro­ce­sus rei­kia rea­guo­ti ir pert­var­ky­ti struk­tū­ras, kad jos bū­tų efek­ty­ves­nės“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį Sei­me sa­kė jis.

A.Pa­ulaus­kas tei­gė, kad per NSGK po­sė­dį at­kreip­tas dė­me­sys, jog ki­tų me­tų pla­nuo­ja­mas VSD biu­dže­tas – ne­pa­kan­ka­mas. Biu­dže­to pro­jek­te siū­lo­ma VSD skir­ti 23 mln. eu­rų.

„Ne­ži­nau, ar rei­kia dar žmo­nių di­din­ti, bet yra tech­ni­niai da­ly­kai, mo­ky­mai, ma­te­ria­li­nis ap­rū­pi­ni­mas. Rei­kė­tų apie 2 mln. eu­rų ša­lia to, kas nu­ma­ty­ta da­bar ki­tiems me­tams“, – tei­gė A.Pa­ulaus­kas.