VSD įspėjo Plungės valdžią dėl jaunuolių kelionės į Rusiją
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) tei­gia įspė­jęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę apie grės­mę dėl jau­ni­mo gru­pės iš­vy­kos į Ru­si­ją.

„A­pie šią iš­vy­ką de­par­ta­men­tas ga­vo in­for­ma­ci­ją ir da­ry­da­mas prie­lai­dą, kad gal­būt sa­vi­val­dy­bei apie ją nė­ra iki ga­lo ži­no­ma ir ži­no­mas, koks yra ren­gi­nys, koks jo po­bū­dis, jau­tė par­ei­gą in­for­muo­ti ir in­for­ma­vo apie tai, kad ren­gi­nys ga­li bū­ti iš­nau­do­tas pro­pa­gan­dos tiks­lais ir pa­na­šios ga­li bū­ti pro­vo­ka­ci­jos“, – tre­čia­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė VSD ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Bud­rys.

Jis pa­brė­žė, kad apie ga­li­mas grės­mes pra­neš­ta prieš iš­vy­ką, ta­čiau de­ta­li sto­vyk­los prog­ra­ma ne­de­rin­ta.

„VSD vie­šai tei­kia nuo­lat vie­šai in­for­ma­ci­ją kas­me­ti­niuo­se grės­mių ver­ti­ni­muo­se ir ki­to­mis pro­go­mis, su­si­ti­ki­nė­ja­me su at­ski­ro­mis vi­suo­me­nės gru­pė­mis ban­dy­da­mi pa­aiš­kin­ti, ko­dėl ir ko­kias prie­mo­nes prieš mus in­for­ma­ci­nia­me ka­re pro­pa­gan­do­je nau­do­ja tam ti­kra vals­ty­bė ir kad ren­gi­niai to­kio po­bū­džio, ku­rie įtrau­kia mū­sų jau­trią vi­suo­me­nės da­lį, jau­ni­mą, jie yra ža­lin­gi iš pri­nci­po. Vi­sais at­ve­jais, kai tu­ri­me to­kios in­for­ma­ci­jos, mes ja da­li­ja­mės bū­ti­nai. Ši­tas at­ve­jis bu­vo kaip tik tok­sai“, – tei­gė par­ei­gū­nas.

Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­tvir­ti­no, kad prieš iš­vy­ką tar­ta­si su VSD, ta­čiau, anot jo, gau­ta vi­sai ki­to­kia re­ko­men­da­ci­ja nei tei­gė K.Bud­rys.

„Aš pats bend­ra­vau su de­par­ta­men­to at­sa­kin­gu as­me­niu, Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio, ir švel­niai kal­bant šiek tiek nuo­mo­nė bu­vo ki­to­kia. Ne­no­riu ko­men­tuo­ti vi­duj ši­tos la­bai svar­bios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos vi­daus tar­pu­sa­vio klau­si­mų, gal aš tie­siog ne vi­sa­da su­pran­tu ge­rai lie­tu­vių kal­bą, bet tur­būt ne­ga­lė­čiau la­bai stip­riai tuo skųs­tis“, – LRT ra­di­jui sa­kė me­ras.

Anot jo, VSD par­ei­gū­nas kal­bė­jo ir su juo, ir su Plun­gės de­le­ga­ci­jos va­do­ve.

Plun­gės jau­ni­mo de­le­ga­ci­ja, ly­di­ma sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, be­veik dvi sa­vai­tes pra­lei­do sto­vyk­lo­je Ru­si­jo­je. Sto­vyk­los prog­ra­mo­je bu­vo ap­si­lan­ky­mai ka­ri­niuo­se mu­zie­juo­se, bend­ra­vi­mas su pro­krem­liš­ko bai­ke­rių klu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ na­riais, pa­gar­sė­ju­siais na­cio­na­lis­ti­niais ren­gi­niais ir so­vie­ti­nės sim­bo­li­kos de­mons­tra­vi­mu.

Tre­čia­die­nį me­ras tei­gė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2003 me­tais yra pa­si­ra­šiu­si bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Ru­si­jos Kras­no­gors­ko mu­ni­ci­pa­li­niu ra­jo­nu. Pa­gal šią su­tar­tį vyks­ta jau­ni­mo de­le­ga­ci­jų mai­nai.

A.Kli­šo­nios tei­gi­mu, po Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je 2014 me­tais sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją pa­aiš­ki­ni­mo, ką da­ry­ti su pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi. Pa­sak jo, su­lauk­ta at­sa­ky­mo, kad to­kie tar­pu­sa­vio mai­nai rei­ka­lin­gi, siū­ly­ta juos tęs­ti.

Me­ro tei­gi­mu, „Nak­ti­nių vil­kų“ da­ly­va­vi­mas į prog­ra­mą ne­bu­vo įtrauk­tas, tai ne­va bu­vo or­ga­ni­za­to­rių staig­me­na.

VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo tvir­ti­ni­mu, Krem­lius šį bai­ke­rių klu­bą iš­nau­do­ja sa­vo pro­pa­gan­dai.

„Tai yra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rią re­ži­mas iš­nau­do­ja prieš mus nu­kreip­tos pro­pa­gan­dos tiks­lais. Tos or­ga­ni­za­ci­jos pa­stan­go­mis ar­ba ja kaip prie­mo­ne men­ki­na­ma mū­sų is­to­ri­nė at­min­tis, mū­sų vyk­do­ma už­sie­nio po­li­ti­ka, ga­lų ga­le per ją yra reiš­kia­ma par­ama vyks­tan­čiai ag­re­si­jai Eu­ro­po­je“, – LRT ra­di­jui sa­kė K.Bud­rys.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad de­le­ga­ci­ja į Ru­si­ją lie­pos 1–12 die­no­mis vy­ko Kras­no­gors­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kvie­ti­mu.

„Sto­vyk­los me­tu vy­ko įvai­rūs spor­ti­niai tur­ny­rai. Be spor­ti­nių var­žy­bų, vy­ko kū­ry­bi­niai va­ka­rai, ku­rių me­tu jau­nuo­liai šo­ko, dai­na­vo, skai­tė ei­les, vai­di­no, pie­šė. Taip pat tu­rė­jo ga­li­my­bę sa­ve rea­li­zuo­ti „Mul­ti pul­ti“ per­so­na­žuo­se, vy­ko šo­kių ma­ra­to­nas, ins­ce­ni­zuo­tos liau­dies dai­nos, „Mis ir Mis­ter sto­vyk­la“ gro­žio ir ta­len­tų kon­kur­sai. Be įvai­riau­sių už­siė­mi­mų, sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­riai su­da­rė ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti ir įžy­mias Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos sos­ti­nės – Mask­vos – bei Kras­no­gors­ko mies­to vie­tas. Tarp­tau­ti­nės jau­ni­mo sto­vyk­los da­ly­viai lan­kė­si Ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų, Tė­vy­nės ka­ro, Ar­chan­gels­ko­je mu­zie­juo­se, Alek­sand­ro­vo so­de, Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je. Tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bu­vo­ti tarp­tau­ti­nia­me džia­zo fes­ti­va­ly­je. Už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je ga­lė­jo pa­bend­rau­ti su mo­tok­lu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ bai­ke­riais“, – an­tra­die­nį in­for­ma­vo Plun­gės sa­vi­val­dy­bė.