VSD informacija apie M.Basčio ryšius – tikrai rimta
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pa­teik­ta di­džiu­lės apim­ties in­for­ma­ci­ja apie par­la­men­ta­ro Min­dau­go Bas­čio ry­šius su Ru­si­jos pi­lie­čiais bei prieš­ta­rin­gais vers­li­nin­kais yra ti­krai rim­ta, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas.

„In­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­teik­ta, – ti­krai rim­ta, ir žval­gy­bos tar­ny­bos pa­da­rė la­bai daug dar­bo, ir Sei­mas tu­rės daug dar­bo“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė V.Ba­kas.

Anot jo, VSD va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis bei ki­ti po­sė­dy­je da­ly­va­vę sau­gu­mo par­ei­gū­nai pa­tei­kė dau­giau in­for­ma­ci­jos, nei bu­vo pa­skelb­ta vie­šai, taip pat ir slap­tos, ku­ri api­ma pen­kio­li­kos pa­sta­rų­jų me­tų lai­ko­tar­pį.

Spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus ga­vęs Sei­mo NSGK ti­ria So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rio M.Bas­čio ry­šių ga­li­mas grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ko­mi­te­to po­sė­džiai už­da­ri, iš­sa­miau jų tu­ri­nio ko­mi­te­to na­riai sa­ko kol kas ne­ko­men­tuo­jan­tys.

NSGK na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas penk­ta­die­nį už­si­mi­nė, kad po­li­ti­kai kar­tais pa­mirš­ta sa­vo pa­čių pri­im­tus įsta­ty­mus, ku­rių svar­bu lai­ky­tis pa­isant na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų.

„Bend­ras pa­ste­bė­ji­mas – po­li­ti­kai pa­mirš­ta mū­sų pa­čių pri­im­tus įsta­ty­mus, ar tai bū­tų su­si­ję su ener­ge­ti­ka, ar su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ja. Vis dėl­to tu­ri at­siž­velg­ti, kad tie įsta­ty­mai ga­lio­ja tol, kol jie nė­ra pa­kei­čia­mi, ir jų veiks­mai tu­rė­tų ne­si­kirs­ti su tais įsta­ty­mais“, – žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė A.Anu­šaus­kas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad ko­mi­te­tas į po­sė­dį ža­da kvies­tis ir bu­vu­sį prem­je­rą so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, taip pat kai ku­riuos ki­tus po­li­ti­kus. Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui VSD pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je mi­ni­ma, jog M.Bas­tys prieš ke­le­rius me­tus ban­dė or­ga­ni­zuo­ti Ru­si­jos at­omi­nės ener­ge­ti­kos mil­ži­nės „Ro­sa­tom“ at­sto­vų su­si­ti­ki­mus su to me­to Sei­mo bei Vy­riau­sy­bės va­do­vais. Su­si­ti­ki­mas su tuo­me­ti­niu Sei­mo pir­mi­nin­ku Vy­du Ged­vi­lu įvy­kęs, o tuo­me­ti­nis prem­je­ras A.But­ke­vi­čius at­si­sa­kė su­si­tik­ti su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais.

Klau­sia­mas, ko­dėl M.Bas­čiui bu­vo su­teik­tas lei­di­mas dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja 2006 me­tais, A.Anu­šaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad M.Bas­tys tuo lai­ku dir­bo tuo­me­ti­nio prem­je­ro Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­ta­rė­ju.

„Tai yra tam lai­ko­tar­piui gau­tas lei­di­mas dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja“, – sa­kė A.Anu­šaus­kas.

Jis ne­ko­men­ta­vo, ar VSD tu­rė­ta in­for­ma­ci­ja apie įtar­ti­nus M.Bas­čio ry­šius bu­vo teik­ta anks­tes­niems Vy­riau­sy­bių ar par­la­men­to va­do­vams.

VSD va­do­vas D.Jau­nišks žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį taip pats tei­gė nie­ko iš­sa­miau ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti.

„Nie­ko ne­ko­men­tuo­si­me, pa­tei­kė­me me­džia­gą, ko­kią tu­ri­me, jie da­rys iš­va­das“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Pa­klaus­tas, ar VSD bu­vo su­kly­dęs 2006 me­tais su­teik­da­mas M.Bas­čiui lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, VSD va­do­vas tvir­ti­no, kad tai ne­bu­vo klai­da.

„Aš ne­trak­tuo­čiau tai kaip klai­dos, bet bū­ki­me kan­trūs ir pa­lau­ki­me iš­va­dų. Ne­no­riu nu­kryp­ti į įvai­rias in­terp­re­ta­ci­jas“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Jis taip pat ne­ko­men­ta­vo, ar VSD anks­čiau bu­vo tei­ku­si in­for­ma­ci­ją apie M.Bas­čio ry­šius ir ga­li­mą jo pa­žei­džia­mu­mą anks­tes­niems par­la­men­to va­do­vams.

Šią sa­vai­tę pir­ma­ja­me po­sė­dy­je ko­mi­te­tas su­ta­rė, kad į po­sė­džius bus kvie­čia­mi ir bu­vę VSD va­do­vai Po­vi­las Ma­la­kaus­kas bei Ge­di­mi­nas Gri­na, bu­vęs pa­sta­ro­jo pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas But­kus. Se­mo ko­mi­te­tas no­rės iš­girs­ti ir so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio A.But­ke­vi­čiaus, VSD me­džia­go­je mi­ni­mo par­la­men­ta­ro „vals­tie­čio“ Kęs­tu­čio Smir­no­vo pa­aiš­ki­ni­mus, kvie­sis Kons­ti­tu­ci­jos eks­per­tą Vy­tau­tą Sin­ke­vi­čių.

Taip pat vi­sų kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų pra­šo­ma tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su VSD me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis, Vals­ty­bės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos – ar ne­bu­vo ty­ri­mų dėl gal­būt įtar­ti­nų pi­ni­gų srau­tų, o Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pra­šo­ma pa­teik­ti duo­me­nis apie vi­sus fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius M.Bas­čio rė­mė­jus.

VSD iš­va­do­je mi­ni­mi as­me­nys, dėl ry­šių su ku­riais M.Bas­tys ne­ga­vo tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, į ko­mi­te­to po­sė­džius kvie­čia­mi ne­bus. BNS ži­nio­mis, šiuos as­me­nis pla­nuo­ja kvies­tis par­la­men­ti­nė M.Ba­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ja.

Su­pla­nuo­ta, kad lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus tu­rin­tis ko­mi­te­tas ty­ri­mą at­liks per aš­tuo­nis po­sė­džius, jie pla­nuo­ja­mi tre­čia­die­niais ir penk­ta­die­niais. Ty­ri­mą NSGK tu­ri baig­ti iki ba­lan­džio 14 die­nos, bus ti­ria­mas lai­ko­tar­pis nuo 2000 me­tų, kai M.Bas­tys pir­mą kar­tą iš­rink­tas į Sei­mą.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va pa­ve­dė ko­mi­te­tui at­lik­ti at­ski­rą ty­ri­mą dėl par­la­men­ta­ro ry­šių ga­li­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Taip pat val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va M.Bas­čiui pra­dė­tas ap­kal­tos pro­ce­sas, su­da­ry­ta spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja.

Ty­ri­mas bei ap­kal­ta pra­dė­ti dėl VSD me­džia­go­je nu­ro­dy­tų M.Bas­čio ry­šių su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos ir Lie­tu­vos nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais. Rem­da­ma­sis ne­igia­ma VSD iš­va­da dėl lei­di­mo M.Bas­čiui dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis par­agi­no jį trauk­tis iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Pa­li­kęs Sei­mo va­do­vy­bę, M.Bas­tys taip pat su­spen­da­vo na­rys­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je, ta­čiau iš par­la­men­to trauk­tis sa­ko ne­ma­tan­tis pa­grin­do.

M.Bas­tys trak­tuo­ja, kad bend­ra­vi­mas su VSD me­džia­go­je mi­ni­mais as­me­ni­mis „ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip ne­pa­gei­dau­ja­mi ry­šiai Sei­mo na­rio eti­kos pra­sme“, ta­čiau ne grės­mė vals­ty­bės pa­slap­tims. Par­la­men­ta­ras spren­di­mą dėl jo pa­ti­kros aps­kun­dė Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jai.

Taip pat M.Bas­tys krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mas pra­dė­ti ty­ri­mą dėl VSD va­do­vo D.Jau­niš­kio ir iš­va­dą ren­gu­sių dar­buo­to­jų ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo bei įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo ren­giant mi­nė­tą iš­va­dą. Kaip BNS in­for­ma­vo pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ele­na Mar­ti­no­nie­nė, spren­di­mas dėl šio krei­pi­mo­si dar ne­priim­tas.

VSD me­džia­go­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu. VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M. Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.