VSD į naujas patalpas turėtų įsikelti 2017 metais
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) į nau­ją pa­sta­tą Vil­niu­je tu­rė­tų įsi­kel­ti 2016-ųjų pa­bai­go­je ar­ba 2017 me­tais.

Pa­sak Sei­mo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas yra įsi­pa­rei­go­ję kas­met į nau­jo pa­sta­to Pi­lai­tės ra­jo­ne sta­ty­bas in­ves­tuo­ti bent po 15 mln. li­tų.

„Y­ra įsi­pa­rei­go­ji­mas per šią ka­den­ci­ją tiek in­ves­tuo­ti į to pa­sta­to už­bai­gi­mą, kad VSD ja­me ga­lė­tų pra­dė­ti dirb­ti. Aiš­ku, jis ne­bus iki ga­lo už­baig­tas. Tai pa­bai­gai liks ne tiek daug lė­šų, ir jau ga­li­ma įsi­kė­lus už­baig­ti tą pa­sta­tą“, - tei­gė A.Pa­ulaus­kas.

Ki­tų me­tų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mo­je, kaip ir šių me­tų, nau­jo VSD pa­sta­to sta­ty­bai Pi­lai­tė­je skir­ta po 15 mln. li­tų.

VSD at­sto­vo Vy­tau­to Ma­kaus­ko tei­gi­mu, 2015-2017 me­tais in­ves­ta­vus apie 45,2 mln. li­tų, pa­sta­tas ga­lė­tų bū­ti pri­pa­žin­tas tin­ka­mu nau­do­ti ir pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti.

A.Pa­ulaus­kas pa­sa­ko­jo as­me­niš­kai ap­žiū­rė­jęs am­žiaus sta­ty­ba va­di­na­mą komp­lek­są. Jo tei­gi­mu, kol kas pa­sta­ty­tos sie­nos, da­bar įren­gia­mas vi­dus.

Kal­bė­da­mas apie komp­lek­so dy­dį, po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad tai „toks pa­sta­tas, kad vi­si ga­li su­si­kel­ti ir dar tur­būt liks vie­tos“.

Šiuo me­tu VSD komp­lek­se pa­da­ry­ta dar­bų už 138,8 mln. li­tų. Vi­sas pro­jek­tas ga­lė­tų kai­nuo­ti apie 278 mln. li­tų, įskai­čiuo­jant nau­jau­sią in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, ar­chy­va­vi­mo įran­gą, ap­sau­gos sis­te­mas, bal­dus.

„VSD komp­lek­so pa­sta­tų vie­no kvad­ra­ti­nio me­tro kai­na ne­sis­ki­ria nuo to­kio ti­po pa­sta­tų kai­nų net at­siž­vel­giant į tai, kad VSD pa­sta­tui yra tai­ko­mi NA­TO reg­la­men­tuo­ti spe­cia­lūs sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai“, - BNS tei­gė V.Ma­kaus­kas.

Nau­jo­jo VSD komp­lek­so sta­ty­bas pla­nuo­ta baig­ti 2007 me­tais, ta­čiau pro­jek­tui nie­ka­da ne­bū­da­vo ski­ria­mas rei­kia­mas fi­nan­sa­vi­mas.