VSD direktoriaus komandoje dirbs trys pavaduotojai
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­riaus ko­man­do­je dirbs vie­nu pa­va­duo­tu ma­žiau nei anks­čiau – trys vie­to­je ke­tu­rių.

„Di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis, tęs­da­mas VSD res­truk­tū­ri­za­ci­ją, jau su­for­ma­vo vi­są sa­vo pa­va­duo­to­jų ko­man­dą. Vie­to­je bu­vu­sių ke­tu­rių VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų dirbs trys“, – BNS raš­tu sa­kė de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas.

Jis per­da­vė VSD di­rek­to­riaus po­zi­ci­ją, kad vie­no pa­va­duo­to­jo funk­ci­jos gal ir tu­ri bū­ti ra­cio­na­liai pa­da­ly­tos li­ku­siems trims par­ei­gū­nams.

Šiuo me­tu VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais dir­ba Kęs­tu­tis Bud­rys, Re­mi­gi­jus Bri­di­kis ir Vai­do­tas Ma­žei­ka.

De­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus ski­ria pre­zi­den­tas VSD di­rek­to­riaus tei­ki­mu.

D.Jau­niš­kis VSD va­do­vau­ja nuo ba­lan­džio, jis pa­kei­tė Ge­di­mi­ną Gri­ną.