VSD atiduodamas į karininko rankas
Nau­juo­ju Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­riu­mi siū­lo­mas 47 me­tų ka­ri­nin­kas Da­rius Jau­niš­kis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos pa­šo­nė­je žvan­gant gink­lams ne­pa­kan­ka pa­sy­viai ste­bė­ti si­tua­ci­ją sie­kiant už­ti­krin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ti­ki­si, kad D. Jau­niš­kis sa­vo pa­tir­ti­mi, nuo­sta­to­mis ir as­me­ni­nė­mis sa­vy­bė­mis su­ge­bės su­telk­ti VSD jė­gas ir efek­ty­viau dirb­ti. Po­li­ti­kai pri­pa­žįs­ta per ma­žai ži­nan­tys apie šį ka­ri­nin­ką, kad ga­lė­tų ver­tin­ti jo tin­ka­mu­mą va­do­vau­ti de­par­ta­men­tui.

Da­bar­ti­nio VSD va­do­vo Ge­di­mi­no Gri­nos ka­den­ci­ja bai­gia­si ba­lan­džio 12 die­ną. Pre­zi­den­tė yra vie­šai pa­žė­ru­si kri­ti­kos G. Gri­nai, esą jis ne­su­ge­bė­jo at­skleis­ti sa­vo ge­bė­ji­mų, iki ga­lo ne­pa­tei­si­no lū­kes­čių.

Tvir­tos pa­trio­ti­nės nuostatos

D. Jau­niš­kio kan­di­da­tū­rą Sei­mui va­kar pri­sta­tė pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas. „Pre­zi­den­tės tei­kia­mas kan­di­da­tas vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą sky­rė Lie­tu­vai, jos sau­gu­mui stip­rin­ti“, - tei­gė jis. V. Sa­ra­pi­nas pa­žy­mė­jo, kad ša­lies va­do­vė ieš­ko­jo kan­di­da­to, ku­ris su­ge­bė­tų veik­ti su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis.

Pa­ta­rė­jas pa­sa­ko­jo, kad prieš 25 me­tus D. Jau­niš­kis bu­vo vie­nas pir­mų­jų sa­va­no­rių Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ap­sau­gos sky­riu­je, da­ly­va­vo reikš­min­guo­se Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo įvy­kiuo­se, yra vie­nas Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų pa­jė­gų kū­rė­jų. Nuo 2008 me­tų pul­ki­nin­kas D. Jau­niš­kis va­do­vau­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­goms.

Anot V. Sa­ra­pi­no, kan­di­da­tas į VSD va­do­vus iš­ma­no slap­tą­ją veik­lą, tu­ri žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo pa­tir­ties, ži­no žval­gy­bos me­to­dus. „Va­do­vau­jant VSD yra bū­ti­nas glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas su mū­sų są­jun­gi­nin­kais, jų žval­gy­bos ir kontrž­val­gy­bos tar­ny­bo­mis. D. Jau­niš­kis tu­ri daug pa­tir­ties or­ga­ni­zuo­jant da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir są­vei­ką su są­jun­gi­nin­kų pa­jė­go­mis“, - tvir­ti­no jis.

V. Sa­ra­pi­nas taip pat pa­brė­žė, kad D. Jau­niš­kis tu­ri ne tik la­bai tvir­tas pa­trio­ti­nes nuo­sta­tas, bet ir as­me­ni­nes sa­vy­bes, ku­rios nu­lė­mė pre­zi­den­tės pa­si­rin­ki­mą ir ku­rios bū­ti­nos VSD va­do­vui. „Tai vi­sų pir­ma ly­de­rys­tė, at­sa­ko­my­bės jaus­mas, prob­le­mų spren­di­mas su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis“, - kal­bė­jo pa­ta­rė­jas.

D. Jau­niš­kis tu­ri eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro dip­lo­mą, prieš dve­jus me­tus Va­šing­to­ne jam bu­vo su­teik­tas stra­te­gi­nių stu­di­jų ma­gis­tro laips­nis. Ne kar­tą ap­do­va­no­tas aukš­tais vals­ty­bės ir ki­tais ap­do­va­no­ji­mais.

VSD tu­ri im­tis lyderystės

Pats D. Jau­niš­kis Sei­me tei­gė, kad kan­di­da­tuo­ti į VSD va­do­vo pos­tą jį pa­ska­ti­no aiš­kus grės­mių mū­sų ša­liai su­vo­ki­mas. „Lie­tu­va šian­dien pa­ti­ria spau­di­mą. Jun­ta­mos įvai­raus spek­tro grės­mės: in­for­ma­ci­nės, šni­pi­nė­ji­mo, ki­ber­ne­ti­nės ir šan­ta­žo, mė­gi­ni­mai ar­dy­ti ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nę sant­var­ką. Ban­dy­mai iš es­mės keis­ti mū­sų sau­gu­mo su­vo­ki­mą ver­čia ati­džiai ste­bė­ti si­tua­ci­ją ir ati­tin­ka­mai į ją rea­guo­ti“, - par­la­men­to tri­bū­no­je kal­bė­jo jis.

Anot D. Jau­niš­kio, šian­dien ne­ga­li­me pa­sy­viai ste­bė­ti, kaip sten­gia­ma­si pa­lauž­ti mū­sų va­lią prieš­in­tis, nau­do­jant spau­di­mą per eko­no­mi­ką, kul­tū­rą, in­for­ma­ci­ją, ki­tas sri­tis. Vi­sa tai su­da­ro są­ly­gas per­žiū­rė­ti pri­ori­te­tus. „Si­tua­ci­jos ste­bė­ji­mas yra bū­ti­nas, bet ne­pa­kan­ka­mas veiks­mas vals­ty­bės sau­gu­mui už­ti­krin­ti. Rei­kia už­kar­dy­ti grės­mes įvai­riais tei­sė­tais me­to­dais. VSD tu­rė­tų im­tis ly­de­rio vaid­mens šio­je sri­ty­je“, - sa­kė jis.

D. Jau­niš­kis pri­dū­rė, kad de­par­ta­men­te rei­kia stip­rin­ti par­ei­gū­nų par­en­gi­mą. „Mo­ty­vuo­tas, ga­bus, iš­si­la­vi­nęs ir tin­ka­mai pa­si­ren­gęs sau­gu­mo par­ei­gū­nas yra ver­tin­ges­nis už bet ku­rias tech­no­lo­gi­jas“, - pa­žy­mė­jo kan­di­da­tas.

Klau­sia­mas apie bū­si­mą ko­man­dą, jis sa­kė, kad kol kas žval­go­si. Pa­si­tei­ra­vus, kas jam kliū­va da­bar­ti­nia­me VSD dar­be, at­sa­kė: "Vis­kas kliū­va, ir CŽV ka­lė­ji­mai, ir ki­ti skan­da­lai."

Kar­je­ra - be priekaištų

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad D. Jau­niš­kis tu­ri su­kau­pęs di­džiu­lę pa­tir­tį. „Jis ge­rai ver­ti­na­mas tarp­tau­ti­nė­je bend­ruo­me­nė­je, sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą yra įro­dęs ir tar­nau­da­mas mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne. Tai yra ti­kras Lie­tu­vos pa­trio­tas“, - ti­ki­no ji. Prie­kaiš­tų dėl kan­di­da­tū­ros ne­tu­rė­jo ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. „Ma­nau, kad par­ink­ta la­bai tin­ka­ma kan­di­da­tū­ra. Tai - žmo­gus, ku­ris ga­lės la­bai grei­tai pe­rim­ti par­ei­gas ir at­sa­kin­gai jas ei­ti“, - pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­laus­kas tei­gė pa­žįs­tan­tis D. Jau­niš­kį kaip ka­rį, ge­rą pro­fe­sio­na­lų va­do­vą. „Jo da­bar­ti­nė kar­je­ra nu­si­pel­no tik pa­gy­ri­mo“, - LŽ tvir­ti­no jis. A. Pa­ulaus­kas vy­lė­si, kad D. Jau­niš­kiui pra­dė­ti va­do­vau­ti VSD ne­bus su­nku, nes jis tu­ri žval­gy­bi­nės pa­tir­ties.

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad D. Jau­niš­kis yra la­bai ge­ras, są­ži­nin­gai dir­ban­tis ka­ri­nin­kas, ta­čiau ji ne­sku­bė­jo ver­tin­ti jo ga­li­my­bių va­do­vau­ti VSD. „Jis ka­ri­nin­kas ge­ras, o koks bus VSD va­do­vas - ma­ty­si­me“, - sa­kė po­li­ti­kė.

Rei­kia daug va­lios ir išminties

Po­li­to­lo­go, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, tai, kad į VSD va­do­vus siū­lo­mas D. Jau­niš­kis nė­ra ge­rai ži­no­mas nei po­li­ti­kams, nei vi­suo­me­nei, tu­ri ir pliu­sų, ir mi­nu­sų. „Pra­dė­ti dar­bą jam ne­bus su­dė­tin­ga, nes ne­ma­nau, kad tie, ku­rie ga­li ban­dy­ti jį pa­veik­ti, ži­nos jo silp­ną­sias vie­tas. Ki­ta ver­tus, ne­ži­no­me, kaip rim­tai ir at­sa­kin­gai jis ga­li veik­ti kryp­ti­mis, ku­rios bus la­bai svar­bios Lie­tu­vai“, - LŽ sa­kė L. Bie­li­nis.

Anot jo, vie­nas svar­biau­sių VSD va­do­vui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų - ge­bė­ji­mas bū­ti ne­prik­lau­so­mam ir skaid­riam. „Tam rei­kia daug va­lios ir iš­min­ties. VSD va­do­vau­jan­tis žmo­gus tu­ri mo­kė­ti veik­ti ne tik sa­vo pro­fe­si­nė­je sri­ty­je, bet ir de­rin­ti sa­vo su­pra­ti­mą su nuo­tai­ko­mis, ku­rios at­ei­na iš pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ins­ti­tu­ci­jų“, - pa­brė­žė L. Bie­li­nis.