VSD atidarė Pasitikėjimo liniją
Žval­gų die­ną šian­dien mi­nin­tis Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) ati­da­ro Pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­no li­ni­ją ir pra­de­da vi­suo­me­nės švie­ti­mo kam­pa­ni­ją. Pa­sak VSD di­rek­to­riaus Da­riaus Jau­niš­kio, spe­cia­li ano­ni­mi­nė te­le­fo­no li­ni­ja pa­dės Lie­tu­vos pi­lie­čiams ak­ty­viau tie­sio­giai pri­si­dė­ti prie ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mo.

„Vi­suo­me­nė­je yra ma­žai šne­ka­ma apie prieš­iš­kų žval­gy­bos tar­ny­bų grės­mes vals­ty­bės sau­gu­mui. Ka­ri­nių, hib­ri­di­nių, pro­pa­gan­dos bei in­for­ma­ci­nių grės­mių te­ma­ti­ka la­bai pla­čiai iš­nag­ri­nė­ta ir ap­tar­ta ka­ry­bos spe­cia­lis­tų, žur­na­lis­tų, po­li­ti­kų bei vi­suo­me­nės vei­kė­jų. Ta­čiau ne ką ma­žes­nės svar­bos grės­mės vals­ty­bės sau­gu­mui yra prieš­iš­kos žval­gy­bos tar­ny­bos, ku­rių tai­ki­niu ga­li tap­ti kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis. Iki šiol apie to­kio ti­po grės­mes bu­vo kal­ba­ma per ma­žai“, – tei­gė D. Jau­niš­kis.

Prie ak­ci­jos pri­si­dė­ju­sių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių ete­ry­je bus trans­liuo­ja­mi vai­dy­bi­niai siu­že­tai apie ti­krais fak­tais par­em­tas Lie­tu­vos pi­lie­čių ver­ba­vi­mo is­to­ri­jas. Šiuos kli­pus VSD par­en­gė su prie ini­cia­ty­vos vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais pri­si­jun­gu­siais sa­va­no­riais: pro­fe­sio­na­liais sce­na­ris­tais, re­ži­sie­riais, pro­diu­se­riais ir ki­tais spe­cia­lis­tais.

„E­sa­me ma­ža pa­sie­nio zo­nos ša­lis. Mums nuo­lat siun­čia­mos oku­pa­ci­nio tu­ri­nio ži­nu­tės iš Ry­tų, o taip pat ky­la ir nau­jų pa­vo­jų mū­sų ša­lies sau­gu­mui: te­ro­riz­mas, pa­bė­gė­lių kri­zė Eu­ro­po­je, su­si­du­ria­me su daž­nė­jan­čio­mis ki­ber­ne­ti­nė­mis at­ako­mis. Ti­ki­me, kad apie pa­dė­tį ge­riau in­for­muo­ti pi­lie­čiai bus stip­res­ni ir pa­jėgs ap­sau­go­ti sa­ve ir sa­vo šei­mas, o tuo pa­čiu stip­res­nė taps ir mū­sų vals­ty­bė. Kvies­da­mi skam­bin­ti į pa­si­ti­kė­ji­mą li­ni­ją ska­ti­na­me pi­lie­čių at­sa­kin­gu­mą, kri­ti­nį mąs­ty­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą.“, – sa­kė VSD di­rek­to­rius.

Pa­sak jo, šioms grės­mėms at­rem­ti rei­ka­lin­ga pi­lie­čių par­ama ir tu­ri­me ti­krai ne vie­ną pi­lie­ti­nės pa­gal­bos žval­gy­bai is­to­ri­ją. „Vie­na jų – pra­ėju­sių me­tų VSD grės­mių at­as­kai­to­je mi­nė­tas at­ve­jas, kai Lie­tu­vos pi­lie­čio ini­cia­ty­va Lie­tu­vos žval­gams pa­dė­jo at­pa­žin­ti ir iš Lie­tu­vos iš­siųs­ti prieš­iš­kai mū­sų ša­lies at­žvil­giu nu­si­tei­ku­sį as­me­nį. Lie­tu­vos žval­gy­bai pi­lie­čių par­ama yra la­bai svar­bi“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos žval­gy­ba pir­miau­sia bu­vo įsteig­ta ka­riuo­me­nė­je 1918 m. spa­lio 27 die­ną. Tuo me­tu ka­ri­nės pa­jė­gos bu­vo vie­nin­te­lis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ga­ran­tas, o ka­riuo­me­nė­je vei­ku­si slap­to­ji tar­ny­ba iš ne­di­de­lės Ži­nių da­lies pa­vir­to ge­rai or­ga­ni­zuo­ta įstai­ga – Žval­gy­bos sky­riu­mi. 1923 m., kai Lie­tu­vos vals­ty­bę pri­pa­ži­no vi­sa tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė, Žval­gy­bos sky­rius bu­vo reor­ga­ni­zuo­tas: ka­ri­nė žval­gy­ba ir kontrž­val­gy­ba pa­lik­tos ka­riš­kiams, po­li­ti­nis se­ki­mas (sau­gu­mo tar­ny­ba) per­duo­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Nuo ta­da abi bu­vu­sio Žval­gy­bos sky­riaus tar­ny­bos plė­to­jo­si sa­va­ran­kiš­kai.

VSD so­cia­li­nė rek­la­ma:

.