VSD ataskaita: Rusijos voratinklis raizgo iš išorės ir iš vidaus
Žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos įver­ti­no pa­vo­jus Lie­tu­vai ir kaip pa­grin­di­nę grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui vėl įvar­di­jo Ru­si­ją. Di­džiau­sią ažio­ta­žą su­kė­lė įspė­ji­mas dėl iš­skir­ti­nių tei­sių su­tei­ki­mo len­kų tau­ti­nei ma­žu­mai.

Kas­me­ti­nį grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą va­kar pa­skel­bė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) ir An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

To­liau de­mons­truos raumenis

Kaip di­džiau­sių grės­mių šal­ti­nis nu­ro­dy­ta Ru­si­ja, ag­re­sy­viai sie­kian­ti do­mi­nuo­ti re­gio­ne ir pa­keis­ti glo­ba­lią jė­gų pu­siaus­vy­rą. „2016 me­tais Ru­si­jos pre­zi­den­tas stip­ri­no sa­vo val­džią, vis dau­giau ga­lios su­telk­da­mas sa­vo ran­ko­se. Gy­ven­to­jų dė­me­sys nuo eko­no­mi­kos kri­zės Ru­si­jo­je ir au­gan­čių so­cia­li­nių prob­le­mų nu­krei­pia­mas vyk­dant ag­re­sy­vią už­sie­nio po­li­ti­ką. Ru­si­ja sten­gia­si įtvir­tin­ti sa­vo pa­sau­li­nę ga­lią ir vis ag­re­sy­viau ki­ša­si į ki­tų vals­ty­bių vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­ką, siek­da­ma ją pa­veik­ti sau nau­din­ga link­me“, – tvir­ti­na­ma do­ku­men­te.

Ru­si­ja to­liau smar­kiai mi­li­ta­ri­zuo­ja­si. Ji jau da­bar su­ge­bė­tų per 24–48 va­lan­das pra­dė­ti ko­vos veiks­mus prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes. Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos at­ve­ju re­gio­no vals­ty­bės tu­rė­tų ga­li­my­bę efek­ty­viai pa­sip­rie­šin­ti tik tu­rė­da­mos sa­vo te­ri­to­ri­jo­je to­kius na­cio­na­li­nius ir są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gu­mus, ku­rių pa­kak­tų sa­va­ran­kiš­kai vyk­dy­ti ope­ra­ci­jas iki pa­pil­do­mų NA­TO pa­jė­gų per­dis­lo­ka­vi­mo į re­gio­ną.

Įspė­ja­ma, kad Ru­si­jos ka­ri­nis ak­ty­vu­mas šie­met bus pa­di­dė­jęs dėl rug­sė­jį pla­nuo­ja­mų pla­taus mas­to stra­te­gi­nių Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų mo­ky­mų „Za­pad 2017“, ku­rių me­tu, ti­kė­ti­na, vėl bus si­mu­liuo­ja­mas ka­ri­nis konf­lik­tas su NA­TO. „Da­lis mo­ky­mų ra­jo­nų bus vi­siš­kai gre­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos, to­dėl ne­at­mes­ti­na ty­či­nių ar­ba at­si­tik­ti­nių in­ci­den­tų ti­ki­my­bė“, – dės­to mū­sų ša­lies sau­gu­mo par­ei­gū­nai.

Itin ak­ty­vi Ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bų veik­la su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi be­si­ri­bo­jan­čiuo­se Lie­tu­vos pa­sie­nio ra­jo­nuo­se.

Šni­pų prie­dan­ga – dip­lo­ma­to statusas

Ri­zi­kos veiks­niu Lie­tu­vai iš­lie­ka ir sis­te­mi­nė Bal­ta­ru­si­jos pri­klau­so­my­bė nuo Ru­si­jos. Krem­lius su­in­te­re­suo­tos plės­ti įta­ką šio­je kai­my­nė­je ša­ly­je, už­ti­krin­da­mas sa­vo in­te­re­sų, vi­sų pir­ma ka­ri­nių, ap­sau­gą. Konf­lik­to su NA­TO at­ve­ju Ru­si­ja sa­vo įta­kos ins­tru­men­tus Bal­ta­ru­si­jo­je ga­lė­tų pa­nau­do­ti tiek prieš Bal­ta­ru­si­ją, tiek prieš kai­my­nes vals­ty­bes.

Kaip tei­gia­ma VSD at­as­kai­to­je, su Ru­si­ja itin glau­džiai bend­ra­dar­biau­jan­čios Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bos per­nai vyk­dė ak­ty­vią ir ag­re­sy­vią veik­lą prieš Lie­tu­vą. Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bos slap­to­mis šni­pi­nė­ji­mo ir įta­kos ope­ra­ci­jo­mis prieš Lie­tu­vą rė­mė Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­lus.

Per­nai to­liau fik­suo­tas nuo­la­ti­nis Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bų ka­ri­nin­kų, ku­rie į Lie­tu­vą at­vy­ko dirb­ti pri­si­deng­da­mi dip­lo­ma­tų par­ei­go­mis, lan­ky­ma­sis įvai­riuo­se su tarp­tau­ti­niais san­ty­kiais, po­li­ti­ka, gy­ny­ba, eko­no­mi­ka, ener­ge­ti­ka, fi­nan­sais su­si­ju­siuo­se ren­gi­niuo­se.

Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bos tra­di­ciš­kai rin­ko in­for­ma­ci­ją Lie­tu­vos vi­daus, už­sie­nio ir eko­no­mi­nės po­li­ti­kos klau­si­mais, mez­gė agen­tū­ri­nius ry­šius įvai­rio­se mū­sų ša­lies vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se, ieš­ko­jo ga­li­my­bių di­din­ti įta­ką. „Dėl 2016 me­tais vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bos itin sten­gė­si rink­ti in­for­ma­ci­ją apie vi­daus po­li­ti­kos pro­ce­sus“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.

Ren­ka in­for­ma­ci­ją apie gy­ny­bos sistemą

Itin ak­ty­vi Ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bų veik­la su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi be­si­ri­bo­jan­čiuo­se Lie­tu­vos pa­sie­nio ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se jos sie­kia ne tik pra­sisk­verb­ti į sa­vi­val­dy­bes, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ir ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas, bet ir mė­gi­na pa­veik­ti vie­tos gy­ven­to­jų nuo­tai­kas Ru­si­jai pa­lan­kia link­me.

Vie­nas ak­ty­viai ver­buo­jan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čius, vyks­tan­čius į Ka­li­ning­ra­do sri­tį, yra Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FST) dar­buo­to­jas Ser­ge­jus Ku­le­šo­vas, pri­sis­ta­tan­tis pa­sie­nio tar­ny­bos par­ei­gū­nu, Ka­li­ning­ra­do sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ju ir pan.

FST do­mi­si vi­sais į Ru­si­ją vyks­tan­čiais Lie­tu­vos gy­ven­to­jais. VSD pers­pė­ja, kad di­des­nių žval­gy­bi­nių ga­li­my­bių ne­tu­rin­tys as­me­nys ga­li bū­ti iš­nau­do­ti ir ki­tais tiks­lais – pro­pa­gan­dai pla­tin­ti, te­ri­to­ri­jai ir inf­ras­truk­tū­rai žval­gy­ti, su Ru­si­jos žval­gy­ba su­si­ju­siems as­me­nims ar­ba kro­vi­niams ne­le­ga­liai per sie­ną ga­ben­ti, pro­vo­ka­ci­joms ir ne­ra­mu­mams ar ki­tiems ak­ty­viems veiks­mams ska­tin­ti.

Per­nai ne­ma­žė­jo Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bų ak­ty­vu­mas prieš kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą. Žval­gy­bos pri­ori­te­tai ne­si­kei­tė, bu­vo ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos gy­ny­bi­nę ga­lią, nau­jos gink­luo­tės įsi­gi­ji­mus ir jos mo­der­ni­za­vi­mą, NA­TO ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos re­gio­ne, nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Taip pat rink­ta in­for­ma­ci­ja apie NA­TO inf­ras­truk­tū­rą, ga­li­mą pa­pil­do­mų pa­jė­gu­mų dis­lo­ka­vi­mą re­gio­ne.

Dau­gu­ma 2016 me­tais prieš Lie­tu­vos vals­ty­bi­nį sek­to­rių įvyk­dy­tų ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių (ki­ber­ne­ti­nės at­akos, šni­pi­nė­ji­mas) yra sie­ja­mi su Ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bo­mis, jų re­mia­mo­mis gru­puo­tė­mis bei pa­vie­niais prog­ra­mi­šiais.

Pro­pa­gan­da lie­ja­si laisvai

Di­džiau­sią pa­vo­jų Lie­tu­vos ener­ge­ti­niam sau­gu­mui ke­lia As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba Bal­ta­ru­si­jo­je ir ban­dy­mai at­gai­vin­ti Bal­ti­jos at­omi­nės jė­gai­nės („Bal­tijs­ka­ja“) pro­jek­tą Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je.

Rim­tas iš­šū­kis ir to­liau yra Ru­si­jos sklei­džia­ma pro­pa­gan­da. „Pa­si­telk­da­ma in­ter­ne­ti­nę ži­niask­lai­dą ir pro­pa­gan­di­nius ren­gi­nius, Ru­si­ja sie­kė da­ry­ti įta­ką Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­di­to­ri­jai, es­ka­luo­da­ma to­kias vi­suo­me­nei jau­trias te­mas kaip NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas ar Sau­sio 13-oji, vie­šo­jo­je erd­vė­je ji kal­ti­no Lie­tu­vą is­to­ri­jos fal­si­fi­ka­vi­mu“, – skel­bia­ma VSD at­as­kai­to­je.

Tei­gia­ma, kad per­nai Lie­tu­vo­je su­stip­rė­jo Krem­liaus pro­pa­gan­dą sklei­džian­čios agen­tū­ros „Ros­si­ja se­god­nia“, ku­riai va­do­vau­ja į Eu­ro­pos Są­jun­gos ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą įtrauk­tas Dmi­tri­jus Ki­se­lio­vas, po­zi­ci­jos. Veik­lą pra­dė­jo in­ter­ne­to por­ta­las sput­nik­news.lt lie­tu­vių ir ru­sų kal­bo­mis, to­liau ak­ty­viai vei­kė ki­tas su agen­tū­ra „Ros­si­ja se­god­nia“ sie­ja­mas ir Ru­si­jos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­pa­gan­di­nis pro­jek­tas balt­news.lt, ku­ris vyk­dė in­for­ma­ci­nes at­akas prieš Lie­tu­vą, pa­si­nau­do­da­mas vi­suo­me­nei jau­trio­mis te­mo­mis, to­kio­mis kaip ho­lo­kaus­tas, pa­bė­gė­liai, te­ro­riz­mas, ska­ti­no et­ni­nę prieš­prie­šą.

Tė­vy­nai­niai – ne tik rusai

Ru­si­ja ak­ty­viai įgy­ven­di­na va­di­na­mą­ją tė­vy­nai­nių po­li­ti­ką. Sa­vo tė­vy­nai­niais Bal­ti­jos ša­ly­se ji lai­ko ne tik ru­sus, bet ir jai lo­ja­lius ru­sa­kal­bius bal­ta­ru­sių, len­kų, to­to­rių, ukrai­nie­čių, žy­dų ir ki­tų tau­ty­bių at­sto­vus.

Pa­sta­rai­siais me­tais Ru­si­ja sie­kė di­din­ti sa­vo įta­ką Lie­tu­vos to­to­rių bend­ruo­me­nei. Krem­lius la­bai su­in­te­re­suo­tas, kad už­sie­nio vals­ty­bių to­to­rių bend­ruo­me­nėms at­sto­vau­tų as­me­nys, pa­lan­kiai ver­ti­nan­tys Kry­mo anek­si­ją.

VSD tei­gi­mu, aukš­ti Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nai ne­at­si­tik­ti­nai vie­šai pa­brė­žia, kad Lie­tu­vo­je pa­žei­džia­mos ne tik ru­sų, bet ir len­kų bend­ruo­me­nės tei­sės. Ru­si­ja sie­kia į tė­vy­nai­nių po­li­ti­kos dar­bot­var­kę in­teg­ruo­ti Lie­tu­vo­je nuo­lat ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus su­teik­ti iš­skir­ti­nes tei­ses Vil­niaus kraš­to len­kų bend­ruo­me­nei.

Anot VSD, su­tei­kus iš­skir­ti­nes tei­ses len­kų bend­ruo­me­nei, bū­tų su­da­ry­tos prie­lai­dos Ru­si­jai ir jos įta­kos gru­pėms rei­ka­lau­ti tų pa­čių tei­sių ir ga­liau­siai iš­skir­ti­nio sta­tu­so ru­sų bend­ruo­me­nėms vi­so­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. „Šiuos Ru­si­jos sie­kius pa­tvir­ti­na ir Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je koor­di­nuo­ja­mų tė­vy­nai­nių po­li­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su Vil­niaus kraš­to len­kų bend­ruo­me­nei at­sto­vau­jan­čiais as­me­ni­mis“, – pa­žy­mi­ma at­as­kai­to­je.

VSD va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio tei­gi­mu, įspė­da­mas dėl „išs­kir­ti­nių tei­sių“ vie­tos len­kams de­par­ta­men­tas įver­ti­no ga­li­mą se­pa­ra­tiz­mo pa­vo­jų. „Ne­pa­mirš­ki­me is­to­ri­jų, kai ban­do­ma su­kur­ti tam ti­kras te­ri­to­ri­jas, ku­rios yra ne­prik­lau­so­mos, pa­čio­je Lie­tu­vo­je, čia yra se­pa­ra­tiz­mo pa­vo­jus. Ru­si­ja bū­tent ir ban­do iš­nau­do­ti įvai­rias dias­po­ras, ku­rios gal­būt ne­tu­ri pa­kan­ka­mo dė­me­sio Lie­tu­vo­je ar­ba ma­no, kad ne­tu­ri pa­kan­ka­mo dė­me­sio, siek­da­ma da­ry­ti įta­ką per tą pri­zmę“, – aiš­ki­no jis. Kar­tu D. Jau­niš­kis pri­dū­rė, kad ne­ma­to grės­mės dėl pa­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ar dvi­kal­bių gat­vių len­te­lių.

Sau­gu­mo pers­pė­ji­mas dėl iš­skir­ti­nių tei­sių su­tei­ki­mo len­kų bend­ruo­me­nei su­lau­kė eks­per­tų kri­ti­kos. Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tai pa­va­di­no vi­siš­ku ne­su­sip­ra­ti­mu ir pa­žy­mė­jo, kad tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mas – po­li­ti­kų, o ne sau­gu­mo rei­ka­las. „Vien dėl to, kad len­kams bū­tų su­tei­kia­mos tam ti­kros tei­sės, ne­reiš­kia, jog jas rei­kia su­teik­ti ru­sams. Jei Mask­va spaus­tų, bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti“, – sa­kė jis.

Pa­si­ren­gę apsiginti

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad grės­mės Lie­tu­vai ne­si­kei­čia. „Grės­mių ly­gis iš­li­kęs toks, koks bu­vo per­nai ir už­per­nai. Tu­ri­me kai­my­ną, ku­rio pa­si­ren­gi­mas at­lik­ti vie­no­kius ar ki­to­kius ag­re­sy­vius veiks­mus vi­sa­da bu­vo to­kio lyg­mens. Nie­kas ne­pa­si­kei­tė, jo­kių nau­jo­vių čia nė­ra“, – sa­kė vals­ty­bės va­do­vė.

Anot D. Gry­baus­kai­tės, Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si gin­tis ir ap­si­gin­ti. Esą tam nu­ma­ty­ti gy­ny­bos pla­nai, su­kur­tos grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos ir pan.

Pre­zi­den­tė ne­ver­ti­no at­as­kai­tos tei­gi­nių dėl tau­ti­nių ma­žu­mų, tik pa­mi­nė­jo, jog Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra ly­gūs, jų tei­sės ir par­ei­gos yra vie­no­dos.

Krem­liui nau­din­ga įtampa

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad kuo dau­giau žmo­nių tu­ri su­si­pa­žin­ti su at­as­kai­ta ir ži­no­ti pa­grin­di­nes grės­mes ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. „Ga­liu vi­sus pa­ti­kin­ti, kad šios at­as­kai­tos ren­gia­mos la­bai kruopš­čiai, kiek­vie­nas sa­ki­nys pa­tvir­tin­tas tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja. Tai nė­ra tik ko­kie nors ana­li­ti­niai pa­ste­bė­ji­mai, tai kon­kre­čiais žval­gy­bi­niais veiks­mais su­rink­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri lei­džia for­mu­luo­ti bū­tent to­kias iš­va­das“, – pa­brė­žė ji.

R. Juk­ne­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog pa­sta­ro­jo­je at­as­kai­to­je pir­mą­kart pa­mi­nė­ta, kad Ru­si­ja per 24–48 val. ga­li pa­si­reng­ti at­akai prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes. Esą re­zul­ta­tų da­vė pa­sta­rai­siais me­tais šios ša­lies vyk­dy­tos iš anks­to ne­skelb­tos ka­ri­nės pra­ty­bos, ku­rių me­tu ka­riai bu­vo mo­ko­mi grei­to rea­ga­vi­mo. „La­bai svar­bu, kad iki šių me­tų ka­ri­niu po­žiū­riu la­bai men­kai už­pil­dy­ta NA­TO te­ri­to­ri­ja – ne tik Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja, bet ir Len­ki­ja, Ru­mu­ni­ja – bū­tų už­pil­do­ma. Ypač žval­gy­bi­niais, oro gy­ny­bos pa­jė­gu­mais, ste­bė­ji­mu iš oro ir pan. Ta­čiau yra ki­tas da­ly­kas – jau vyks­tan­tys pro­ce­sai, ku­rie yra par­en­gia­mie­ji ka­ri­niams veiks­mams, va­di­na­ma­sis hib­ri­di­nis ka­ras: in­for­ma­ci­nis ka­ras, ki­ber­ne­ti­nės at­akos, įta­ka po­li­ti­niams pro­ce­sams vi­so­se Va­ka­rų vi­suo­me­nė­se ir daug ki­tų da­ly­kų, su­si­ju­sių su Ru­si­jos žval­gy­bų veik­la“, – var­di­jo par­la­men­ta­rė.

VSD įžval­gas dėl iš­skir­ti­nių tei­sių len­kams su­tei­ki­mo R. Juk­ne­vi­čie­nė pa­va­di­no tam ti­kru po­li­ti­niu-ana­li­ti­niu ver­ti­ni­mu. „Kiek te­ko bend­rau­ti su VSD va­do­vu po spau­dos kon­fe­ren­ci­jos, tur­būt ra­šant šį sa­ki­nį ne­bu­vo at­siž­velg­ta į vi­sas ap­lin­ky­bes, ypač tas, ku­rio­mis Lie­tu­va da­bar kaip tik sten­gia­si pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Len­ki­ja. Ru­si­jai įtam­pa tarp lie­tu­vių ir len­kų, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos yra nau­din­giau­sia. Ma­nau, kad iš to vie­no sa­ki­nio ne­rei­kia da­ry­ti di­de­lių api­bend­ri­ni­mų“, – tei­gė ji.