VSAT vadas: Šengeno erdvei kyla reali grėsmė
Ne­sus­tip­ri­nus Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) iš­orės sie­nos ap­sau­gos, lais­vo ju­dė­ji­mo Šen­ge­no erd­vei ky­la rea­li grės­mė, penk­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu sa­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­das Re­na­tas Po­žė­la.

„Jei ne­bus vyk­do­mi spren­di­mai dėl iš­orės sie­nos ap­sau­gos, ne­bus nu­spręs­ta, kaip tai efek­ty­vin­ti, vie­na­reikš­miš­kai ky­la rea­li grės­mė Šen­ge­no erd­vei. Jau šian­dien ma­to­me, kad Eu­ro­pos vi­du­ry­je at­si­ran­da sie­nos: ir fi­zi­nės, ir psi­cho­lo­gi­nės“, – sa­vai­traš­čiui „Vei­das“ sa­kė pa­sie­nie­čių va­das.

Pa­sak jo, šiuo me­tu dar įma­no­ma už­kirs­ti ke­lią vi­daus sie­nų at­si­ra­di­mui, o mig­ran­tų antp­lū­dį pa­ti­rian­čiai Grai­ki­jai bū­ti­na ki­tų ES ša­lių par­ama.

„Šen­ge­no zo­nos griū­tis pir­miau­sia jau­kia pa­čios ES eg­zis­ten­ci­jos es­mę ir fi­lo­so­fi­ją – lais­vas as­me­nų ir pre­kių ju­dė­ji­mas da­ro mus stip­rius ir uni­ka­lius vi­sa­me pa­sau­ly­je. Dėl to vi­si lai­mi­me – tai pa­to­gu­mas, žmo­gaus tei­sės, eko­no­mi­niai as­pek­tai. Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad to iš­veng­tu­me“, – sa­kė R.Po­žė­la.