VSAT vadas: pasienyje dėl pabėgėlių sustiprintas patruliavimas
Pa­ste­bė­jus nau­ją pa­bė­gė­lių marš­ru­tą iš Pie­tų į Skan­di­na­vi­jos ša­lis, Lie­tu­va su­stip­ri­no pa­tru­lia­vi­mą pa­sie­ny­je su Len­ki­ja, tai­ko­mos ir ki­tos slap­tos prie­mo­nės, ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu BNS pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­das Re­na­tas Po­žė­la.

In­ter­viu te­le­fo­nu iš Grai­ki­jos, kur ste­bi prieš ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją nu­kreip­tą jū­ri­nę ope­ra­ci­ją, pa­sie­nie­čių va­do­vas pri­pa­ži­no, kad at­rink­da­ma į Lie­tu­vą at­vyk­sian­čius pa­bė­gė­lius ša­lis su­si­durs su „tam ti­kro­mis ri­zi­ko­mis“.

– Vi­zi­to me­tu su­si­ti­ko­te su „Fron­tex“ mi­si­ją vyk­dan­čiais Lie­tu­vos VSAT par­ei­gū­nais. Ko­kia šiuo me­tu yra si­tua­ci­ja dėl pa­bė­gė­lių Grai­ki­jo­je?

– Esa­me Les­bo sa­lo­je, ku­rią nuo Tur­ki­jos kran­tų ski­ria 20 ki­lo­me­trų Egė­jo jū­ros. Ke­lio­nė per jū­rą trun­ka apie tris va­lan­das, kol as­me­nys pa­sie­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos te­ri­to­ri­ją. Mū­sų funk­ci­jos – vyk­dy­ti ste­bė­se­ną, fil­muo­ti ir už­fik­sa­vus mi­nė­tus at­ve­jus per­duo­ti in­for­ma­ci­ją, pa­skui rea­guo­ja pa­kran­čių ap­sau­gos tar­ny­bos.

Si­tua­ci­ja yra la­bai su­dė­tin­ga: kiek­vie­ną die­ną sa­lą pa­pil­do maž­daug po 3 tūkst. pa­bė­gė­lių. Šian­dien skri­dau su vy­rais, per ke­tu­rias va­lan­das už­fik­sa­vo­me de­vy­nio­li­ka val­čių, ku­rių kiek­vie­no­je vi­du­ti­niš­kai bu­vo po 40 žmo­nių. Iš es­mės jo­kios šių as­me­nų kon­tro­lės nė­ra: jie iš­li­pa į kran­tą ir tie­siog pa­trau­kia jiems jau ži­no­mais ke­liais. Jų tiks­las - pa­siek­ti re­gis­tra­vi­mo cen­trus, ku­riuo­se jie gau­na pa­žy­mas, ban­do­ma iden­ti­fi­kuo­ti, kas jie to­kie, iš kur jie at­vy­ko ir su to­mis pa­žy­mo­mis vyks­ta to­liau į Eu­ro­pą. Yra du cen­trai: pir­mo­ji sto­vyk­la - si­rams, ki­ta - vi­siems ki­tiems, kur yra įvai­raus plau­ko as­me­nų iš įvai­rių ša­lių - Ira­kas, Eri­trė­ja, Bang­la­de­šas, Pa­kis­ta­nas. Pa­vyz­džiui, as­me­nys pri­sis­ta­to, kad yra si­rai, bet yra to­kių, ku­rie me­luo­ja, ne­sa­ko tie­sos.

– Ar Les­bo sa­lo­je dėl pa­bė­gė­lių ky­la so­cia­li­niai ne­ra­mu­mai, su­si­rė­mi­mai su vie­ti­niais gy­ven­to­jais, par­ei­gū­nais?

– Įsi­vaiz­duo­ki­te – be­veik vi­sos pa­kran­tės nu­sė­tos gel­bė­ji­mo­si lie­me­nė­mis ir pra­dur­to­mis val­ti­mis. Val­tys pra­du­ria­mos, kad bū­tų už­ker­ta­mi vi­si ga­li­mi ke­liai at­gal. Pa­pras­tai šias val­tis val­do vie­nas iš as­me­nų, ku­rio tiks­las taip pat yra iš pra­džių pa­pul­ti į Grai­ki­ją. Val­ti­mis pa­sie­kia­mas kran­tas, ji pra­du­ria­ma, va­rik­lis la­bai stai­giai dings­ta. Sche­mo­se vei­kia ir vie­ti­niai gy­ven­to­jai, ku­rie tuoj pat pri­sis­ta­to, pa­ima tuos va­rik­lius, ku­rie kai­nuo­ja ir apie 1,5 tūkst. eu­rų. Va­rik­liai tie­siog ope­ra­ty­viai dings­ta.

Tų žmo­nių pil­na sa­los sos­ti­nė­je, tie­siog nu­sė­ti ša­li­gat­viai - jie ten gy­ve­na, mie­ga. Iš pir­mų lū­pų gir­dė­jau, kad vy­ko ne­ra­mu­mai, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai yra pa­si­pik­ti­nę. Si­tua­ci­ja to­kia - sa­lo­je gy­ve­na 90 tūkst. pi­lie­čių, vie­ti­nių gy­ven­to­jų, o at­vy­kė­lių šiuo me­tu yra apie 7 tūkst., o dau­giau­sia, pa­gal tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, bu­vo 15 tūks­tan­čių. Šie as­me­nys, lauk­da­mi to­les­nio li­ki­mo, kol vyks į ki­tas ša­lis, gal­būt ke­lia pyk­tį vie­ti­niams. Nors vie­tos po­li­ci­ja ti­ki­na, kad nu­si­kals­ta­mu­mas ne­pa­ki­tęs.

– Ar mū­sų par­ei­gū­nams ten­ka ma­ty­ti ir žu­vu­sių per ke­lio­nę jū­ra?

– Ten­ka – pa­čio­je pi­ko pra­džio­je pa­ma­tę sraig­tas­par­nį, gel­bė­ji­mo lai­vą jie tie­siog pra­dur­da­vo val­tį vi­du­ry­je jū­ros ir šok­da­vo į van­de­nį. Tuo­met jau pra­si­dė­da­vo gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja. Kaip sa­kė ko­le­gos, iš iš­šo­ku­sių dvi­de­šim­ties iš­gel­bė­ja­ma bu­vo ir 15–16. Tie žu­vu­sių vai­kų vaiz­dai ma­ty­ti ir prie Ita­li­jos kran­tų – to­kia rea­ly­bė.

– Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti dar­bo gru­pę pa­bė­gė­lių at­ran­kai ir ver­ti­ni­mui dar mig­ran­tų sto­vyk­lo­se. Jū­sų ma­ny­mu, ar įma­no­ma už­ti­krin­ti, jog at­rink­ti as­me­nys yra tie, kuo pri­sis­ta­to ir kad jie ne­kels grės­mės sau­gu­mui?

– Mes ti­krai ne­tu­ri­me ki­to ke­lio, žmo­nes tu­ri­me at­rin­ki­nė­ti pa­gal tuos kri­te­ri­jus. Bet vi­sa­da iš­lie­ka tam ti­kros ri­zi­kos, kad į tą as­me­nų tar­pą pa­teks ir as­me­nys, ku­rie, švel­niai ta­riant, ne­la­bai pa­gei­dau­ti­ni mū­sų ša­ly­je. Bet, ma­nau, tas ke­lias yra vie­nin­te­lis ir juo rei­kia ei­ti. Nau­jie­nos ti­krai ne­pa­sa­ky­siu: vi­sa­da yra tam ti­kros ri­zi­kos.

– Per kiek dau­giau nei sa­vai­tę VSAT par­ei­gū­nai Lie­tu­vos-Len­ki­jos pa­sie­ny­je su­lai­kė ke­tu­rias gru­pes ira­kie­čių. Ar tai yra dėl su­stip­rin­to pa­tru­lia­vi­mo šio­je zo­no­je?

– Srau­tai kei­čia­si, at­si­ran­da nau­jos kryp­tys, ko anks­čiau ne­bu­vo – anks­čiau kryp­tis bu­vo iš Ry­tų į Va­ka­rus per mū­sų iš­ori­nę sie­ną, dau­giau­sia prob­le­mų bu­vo su Viet­na­mo gy­ven­to­jais. Da­bar tu­ri­me ki­tą kryp­tį Pie­tūs – Šiau­rė. Mes ana­li­zuo­ja­me si­tua­ci­ją ir krei­pia­me pa­jė­gas, prie­mo­nes ten, kur jų la­biau­siai rei­kia, taip pat ir Lie­tu­vos – Len­ki­jos pa­sie­ny­je. Ti­krai nė­ra da­bar spren­di­mų at­nau­jin­ti vi­daus sie­nų kon­tro­lę, bet, at­siž­vel­giant į si­tua­ci­ją, stip­ri­na­me pa­jė­gu­mus. Ta­čiau kon­kre­ti­zuo­ti ne­no­rė­čiau, nes tai su­si­ję su tar­ny­bos pa­slap­ti­mi.

Su­stip­rin­tas pa­tru­lia­vi­mas yra tik vie­na iš for­mų, bet yra ir ki­tos for­mos: in­for­ma­ci­jos rin­ki­mas, ga­vi­mas. Tad su­stip­ri­ni­mas yra ke­lio­mis kryp­ti­mis, yra ir tam ti­kri ne­ma­to­mi da­ly­kai.

– Ar VSAT rei­kės pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, dau­giau par­ei­gū­nų di­dė­jant mig­ruo­jan­čių pa­bė­gė­lių srau­tams Lie­tu­vo­je?

– Dėl pa­pil­do­mo po­rei­kio, at­siž­vel­giant į grės­mes, esa­me per Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją krei­pę­si į Vy­riau­sy­bę: ir dėl pa­pil­do­mų par­ei­gy­bių stei­gi­mo, ir dėl par­ei­gū­nų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, mo­ky­mų, pa­pil­do­mos tech­ni­kos įsi­gi­ji­mo. Su­nku at­sa­ky­ti, kiek tiks­liai – kiek be­bū­tų pi­ni­gų ar žmo­nių, vi­sa­da at­ro­dys, kad dar kaž­ko rei­kia.

– Dė­ko­ju už po­kal­bį.

***

Lie­tu­vos VSAT Avia­ci­jos rink­ti­nės pi­lo­tai su sraig­tas­par­niu „Eu­ro­cop­ter 145“ ope­ra­ci­ją „Po­sei­don 2015“ Grai­ki­jos ir Tur­ki­jos pa­sie­ny­je baigs spa­lio pra­džio­je. Prieš ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją nu­kreip­tą jū­ri­nę ope­ra­ci­ją ren­gia ir koor­di­nuo­ja Ope­ra­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo prie Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės sie­nų val­dy­mo agen­tū­ra „Fron­tex“. Lie­tu­vių įgu­lą su­da­ro 13 žmo­nių - me­cha­ni­kai avia­to­riai bei ki­tas ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las.

To­kio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne VSAT Avia­ci­jos rink­ti­nės or­lai­vių įgu­los jau yra da­ly­va­vu­sios 2008-2012 me­tais. R.Po­žė­la ne­at­me­ta, kad Lie­tu­va tęs da­ly­va­vi­mą pa­na­šio­se ope­ra­ci­jo­se re­gio­ne.