VSAT vadas: nelegalios migracijos kryptis keičiasi
Jei prieš po­rą me­tų Lie­tu­vos gal­vos skaus­mas bu­vo iš Bal­ta­ru­si­jos at­ei­nan­tys ne­le­ga­lūs mig­ran­tai, šiuo me­tu kryp­tis pa­si­kei­tė – vis dau­giau ne­le­ga­lų at­ei­na iš Lat­vi­jos pu­sės, sa­ko Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­das Re­na­tas Po­žė­la.

„Ten­den­ci­jos kin­ta, jei dar 2014 me­tais di­džiau­sias mū­sų gal­vos skaus­mas bu­vo ne­le­ga­lūs mig­ran­tai, ku­rie ker­ta Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos sie­ną, da­bar ma­to­me, kad si­tua­ci­ja kin­ta, vis la­biau ši­tie srau­tai ky­la į šiau­rę ir bū­tent mū­sų vals­ty­bės sie­ną (ne­le­ga­lūs mig­ran­tai) ker­ta iš Lat­vi­jos, per vi­di­nę sie­ną“, – Sei­me penk­ta­die­nį vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je apie Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nų ap­sau­gą sa­kė R.Po­žė­la.

Pa­sak VSAT va­do­vo, ne­ri­mą ke­lia ir tai, kad Lie­tu­va vėl­gi ga­li tap­ti po­ten­cia­lia tran­zi­to ša­li­mi mig­ran­tų srau­tams nuo Ru­si­jos-Skan­di­na­vi­jos bei Len­ki­jos-Ukrai­nos sie­nų.

„Kas ne­ra­mi­na, esa­me sa­vo­tiš­kai įkai­tai si­tua­ci­jos, ku­ri klos­to­si prie Ru­si­jos-Skan­di­na­vi­jos ša­lių, Ru­si­jos ir Bal­ti­jos ša­lių sie­nų. Pir­mas ket­vir­tis, ten­den­ci­jos tos pa­čios, si­tua­ci­ja bū­tent kin­ta pa­gal pra­ėju­sių me­tų sce­na­ri­jų, vis la­biau ši­tie srau­tai ban­do pa­tek­ti į mū­sų ša­lį per vi­di­nę Lat­vi­jos sie­ną“, – sa­kė R.Po­žė­la.

„Suo­mi­ja ba­lan­džio 10 die­ną yra pri­ėmu­si spren­di­mą dėl mig­ran­tų at­vy­ki­mo iš tre­čių­jų ša­lių, bū­tent Ru­si­jos, ri­bo­ji­mo, tas va­di­na­ma­sis Ark­ties ke­lias, ir mes prog­no­zuo­ja­me, kad tie srau­tai ga­li bū­tent pa­sis­link­ti prie mū­sų sie­nų, Ru­si­jos-Es­ti­jos, Ru­si­jos-La­vi­jos, ir šie žmo­nės, ne­tei­sė­tai pa­te­kę į mū­sų kai­my­ni­nes ša­lis, ga­li ban­dy­ti į Skan­di­na­vi­jos ša­lis pa­tek­ti per Ta­li­no ir Ry­gos uos­tus. Be abe­jo, at­si­ra­dus tin­ka­moms už­kar­doms, ši­tie srau­tai ga­li pa­suk­ti per Lie­tu­vą ir ban­dy­ti per Lie­tu­vą, Len­ki­ją pa­siek­ti tas pa­čias Skan­di­na­vi­jos ša­lis ar Vo­kie­ti­ją“, – pa­sa­ko­jo VSAD va­das.

Pa­sak jo, nau­jau­sia iš Bal­ta­ru­si­jos ko­le­gų gau­ta in­for­ma­ci­ja ir­gi ke­lia ne­ri­mą. „Bal­ta­ru­sių ko­le­gos ma­to ka­na­lą, iš Ru­si­jos į Bal­ta­ru­si­ją, ta­da ban­dy­mai pa­tek­ti į Ukrai­ną ir iš Ukrai­nos į Len­ki­ją. Ir­gi ma­no­me, kad bus pa­kan­ka­mai su­sta­ty­ti kor­do­nai Ukrai­nos-Len­ki­jos pa­sie­ny­je ir tie srau­tai ban­dy­da­mi ieš­ko­ti ki­tų ka­na­lų ga­li ban­dy­ti pa­suk­ti į Lie­tu­vą. Taip kad šian­dien iš es­mės su­si­du­ria­me su Ry­tų-Va­ka­rų tran­zi­tu, bet si­tua­ci­ja ap­link mū­sų ša­lį kais­ta“, – re­ziu­ma­vo R.Po­žė­la.

Per­nai dau­giau nei 1,2 mln. žmo­nių at­vy­ko į Eu­ro­pą ieš­ko­ti ge­res­nio gy­ve­ni­mo, o toks antp­lū­dis su­kė­lė Se­na­ja­me že­my­ne rim­čiau­sią pa­bė­gė­lių kri­zę nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų. ES par­en­gė sche­mą, pa­gal ku­rią tūks­tan­čiai pa­bė­gė­lių tu­rė­tų bū­ti pa­skirs­ty­ti po Bend­ri­jos vals­ty­bes, ta­čiau iš nu­ma­ty­tų 160 tūkst. žmo­nių iki šiol bu­vo per­kel­ti ke­li šim­tai.

Lie­tu­va pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą yra pri­ėmu­si tris pa­bė­gė­lių šei­mas, o per dve­jus me­tus yra įsi­pa­rei­go­ju­si pri­im­ti 1105 žmo­nes.