VSAT vadas domėsis Izraelio patirtimi saugant sieną
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­das Re­na­tas Po­žė­la Iz­rae­ly­je do­mė­sis šios ša­lies pa­tir­ti­mi kon­tro­liuo­jant sie­nas ir jų ap­sau­gos prie­mo­nė­mis.

Pir­ma­die­nį pra­si­de­dan­čio tri­jų die­nų vi­zi­to me­tu Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių va­do­vas ap­si­lan­kys Iz­rae­lio gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­da­vie­tė­se prie šiau­ri­nių ir pie­ti­nių ša­lies sie­nų, pra­ne­šė VSAT.

Su­si­ti­ki­mų su ko­le­go­mis iš Iz­rae­lio me­tu bus ap­si­keis­ta ge­riau­sia abie­jų ša­lių su­kaup­ta pa­tir­ti­mi kon­tro­liuo­jant vals­ty­bių sie­nas, ap­tar­tos įvai­rios ino­va­ci­jos, tai­ko­mos šio­je sri­ty­je.

R.Po­žė­la taip pat vie­šės Iz­rae­lio po­li­ci­jos sie­nos ap­sau­gos cen­te Je­ru­za­lė­je, da­ly­vaus spe­cia­li­zuo­to­je par­odo­je, ku­rio­je įvai­rūs ga­min­to­jai pri­sta­tys mo­der­niau­sias sie­nos ap­sau­gos tech­no­lo­gi­jas, ste­bė­ji­mo sis­te­mas, ju­tik­lius ir pa­na­šiai.