VSAT pertvarka Lazdijuose sutirštino orą
Su­ma­ny­mas pert­var­ky­ti Vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bą (VSAT) nai­ki­nant Laz­di­jų rink­ti­nę ne tik su­kė­lė pa­ni­ką tarp rink­ti­nės par­ei­gū­nų, bet ir rū­pes­tį Laz­di­jų ra­jo­no val­džiai. Rink­ti­nės lik­vi­da­vi­mo at­ve­ju dar­bo ne­tek­tų 120 dar­buo­to­jų - tiek dar­bo vie­tų bū­tų pa­nai­kin­ta ra­jo­ne, ku­ria­me ne­dar­bo ly­gis ir šiuo me­tu sie­kia 15,4 proc., nors Lie­tu­vos vi­dur­kis - tik 8,5 pro­cen­to.

Iš vi­so šiuo me­tu VSAT Laz­di­jų rink­ti­nė­je dir­ba 487 par­ei­gū­nai ir dar­buo­to­jai: 412 sta­tu­ti­nių, 19 kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir 56 dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Laz­di­jų rink­ti­nė kon­tro­liuo­ja apie 235 km il­gio vals­ty­bės sie­nos ruo­žą: su Len­ki­ja – 104 km, su Bal­ta­ru­si­ja – 57 km, su Ru­si­ja - 73 ki­lo­me­trų. Laz­di­jų rink­ti­nei pri­skir­to vals­ty­bės sie­nos ruo­žo ap­sau­gą ir kon­tro­lę iš vi­so vyk­do še­šios už­kar­dos: Kap­čia­mies­čio, Kal­va­ri­jos, Viš­ty­čio, Ky­bar­tų, Lie­po­nos bei Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties. Pa­ti rink­ti­nė dis­lo­kuo­ta Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Dumb­lio kai­me.

Artūras Margelis

Di­dės nedarbas

VSAT Laz­di­jų rink­ti­nės par­ei­gū­nai kol kas ven­gia vie­šai kal­bė­ti apie ga­li­mą rink­ti­nės pa­nai­ki­ni­mą ir tai, kas jų lau­kia. Ta­čiau at­vi­ru laiš­ku į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį krei­pę­sis Laz­di­jų ra­jo­no me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis ne­slė­pė, kad pra­ras­ti 120 dar­bo vie­tų Laz­di­jų ra­jo­ne bū­tų la­bai skaus­min­ga. Juk pa­nai­ki­nus rink­ti­nę dar­bo ne­tek­tų apie 90 Laz­di­jų ra­jo­no gy­ven­to­jų, da­bar dir­ban­čių rink­ti­nės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je bei Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties už­kar­do­je. Dau­gu­ma jų tu­ri aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar aukš­tes­nį­jį iš­si­la­vi­ni­mą, yra jau­nes­ni nei 50 me­tų, su­kū­rę šei­mas gy­ve­na Laz­di­juo­se ir už įsi­gy­tą būs­tą mo­ka pa­sko­las ban­kams.

„Siū­ly­mas lik­vi­duo­ti Laz­di­jų rink­ti­nę iš es­mės prieš­ta­rau­ja še­šio­lik­to­sios Vy­riau­sy­bės 2012-2016 me­tų prog­ra­mai, ku­rios vie­nas iš ne­ati­dė­lio­ti­nų pri­ori­te­tų – užim­tu­mo di­di­ni­mas, ne­dar­bo, skur­do ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas“, - tei­gė A. Mar­ge­lis. Jis pa­brė­žė, kad Laz­di­jų ra­jo­nas - eko­no­miš­kai silp­nes­nė te­ri­to­ri­ja, čia gy­ven­to­jai su­si­du­ria su di­džiau­sio­mis so­cia­li­nė­mis prob­le­mo­mis, tarp jų – ir ne­dar­bu. Dėl to ma­žė­ja gy­ven­to­jų pa­ja­mos, kei­čia­si žmo­nių gy­ve­ni­mo nuo­sta­tos, di­dė­ja psi­cho­lo­gi­nė įtam­pa ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­bės bei vi­suo­me­nės at­ei­ti­mi, ma­žė­ja žmo­nių so­cia­li­nis, eko­no­mi­nis ir po­li­ti­nis ak­ty­vu­mas.

Kal­bė­da­mas su LŽ A. Mar­ge­lis at­sar­giai pra­si­ta­rė, kad ti­kė­ta­si, jog so­cia­li­nė si­tua­ci­ja ra­jo­ne kiek ge­rės – bus ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos. Apie 50 jų bus su­kur­ta plė­to­jant pa­ukš­ti­nin­kys­tę, ta­čiau var­gu ar tai pa­trauks VSAT dir­bu­sius laz­di­jie­čius.

Tik svars­to­ma?

VSAT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Gied­rius Mi­šu­tis LŽ ti­ki­no, kad kol kas jo­kių griež­tų spren­di­mų dėl VSAT struk­tū­ros pa­kei­ti­mų nė­ra. „VSAT va­do Re­na­to Po­žė­los įsa­ky­mu bu­vo su­bur­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ana­li­za­vo VSAT veik­lą ir pa­tei­kė siū­ly­mus, kaip bū­tų ga­li­ma ra­cio­na­liau iš­nau­do­ti tu­ri­mą žmo­giš­ką­jį po­ten­cia­lą, ma­te­ria­li­nius bei fi­nan­si­nius re­sur­sus, ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das“, - pa­sa­ko­jo G. Mi­šu­tis. Anot jo, dar­bo gru­pė pa­siū­lė, kad pa­nai­ki­nus Laz­di­jų rink­ti­nę jos funk­ci­jos bū­tų per­duo­tos gre­ti­moms Pa­gė­gių bei Va­rė­nos rink­ti­nėms.

Be Laz­di­jų rink­ti­nės lik­vi­da­vi­mo, siū­lo­ma pert­var­ky­ti ir Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės ap­sau­gos rink­ti­nę, po­ky­čių nu­ma­to­ma Avia­ci­jos rink­ti­nė­je, ki­to­se rink­ti­nė­se siū­lo­ma stam­bin­ti už­kar­das - ke­le­tą su­jun­giant į vie­ną. „Vi­si siū­ly­mai dar bus ap­ta­ria­mi, to­dėl ga­lu­ti­nis taš­kas dar ne­de­da­mas“, - tvir­ti­no G. Mi­šu­tis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S. Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas LŽ in­for­ma­vo, jog mąs­tant apie VSAT pert­var­ką vi­sų pir­ma gal­vo­ja­ma apie tar­ny­bos dar­bo op­ti­mi­za­vi­mą, par­ei­gū­nų mo­ty­va­ci­ją, jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mą bei vals­ty­bės sie­nos sau­gu­mą, o ne biu­ro­kra­ti­nio apa­ra­to iš­lai­ky­mą. „Sie­kia­me, kad bū­tų kuo dau­giau rea­liai ir veiks­min­gai dir­ban­čių, o ne „ka­bi­ne­ti­nių“ par­ei­gū­nų. Ta­čiau pri­ėmus vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą dėl reor­ga­ni­za­ci­jos tar­nau­jan­tiems par­ei­gū­nams bus pa­siū­ly­tos ki­tos al­ter­na­ty­vos“, - ti­ki­no T. Ber­žins­kas.

Abe­jo­nių daug

Ta­čiau Laz­di­jų ra­jo­no me­ro A. Mar­ge­lio val­di­nin­kų aiš­ki­ni­mai ne­įti­ki­no. Anot jo, Laz­di­jų rink­ti­nės at­sa­kin­gi par­ei­gū­nai ge­rai pa­žįs­ta pa­da­li­nių vei­ki­mo te­ri­to­ri­jas, tad esant eks­tre­ma­liai si­tua­ci­jai su­ge­ba ope­ra­ty­viai or­ga­ni­zuo­ti pa­da­li­nių są­vei­ką, de­rin­ti veiks­mus su po­li­ci­ja, mui­ti­ne. Rei­ka­lui esant par­ei­gū­nai ge­ba sku­biai or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bos tei­ki­mą tar­ny­boms, taip pat vyk­dant gel­bė­ji­mo, as­me­nų pa­ieš­kos ar ki­tus dar­bus. Me­ras abe­jo­jo, ar Pa­gė­gių, Va­rė­nos rink­ti­nės bu­dė­to­jai su­ge­bės taip ope­ra­ty­viai ir tiks­liai or­ga­ni­zuo­ti tiek pa­gal­bos tei­ki­mą, tiek pa­da­li­nių, esan­čių už 200-250 km, są­vei­ką.

A. Mar­ge­lis ne tik įžvel­gė, kad dėl ga­li­mos VSAT reor­ga­ni­za­ci­jos pa­nai­ki­nant Laz­di­jų rink­ti­nę pa­di­dės so­cia­li­nės prob­le­mos Laz­di­jų ra­jo­ne, bet ir su­abe­jo­jo, ar toks žings­nis ti­krai pri­si­dės prie Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo. „Ky­la klau­si­mas, ar da­vu­sių prie­sai­ką Lie­tu­vai, par­eng­tų, iš­mo­ky­tų elg­tis su gink­lu, su­bren­du­sių ir są­mo­nin­gų, ga­lin­čių vi­suo­ti­nės ka­ro grės­mės at­ve­ju at­lik­ti par­ei­gą ša­liai par­ei­gū­nų at­lei­di­mas iš tar­ny­bos nė­ra ša­lies gy­ny­bi­nių ga­lių silp­ni­ni­mas?“ - re­to­riš­kai klau­sė jis ir pri­mi­nė, kad gink­luo­to už­puo­li­mo at­ve­ju VSAT par­ei­gū­nai tam­pa gink­luo­tų­jų pa­jė­gų da­li­mi.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas LŽ tei­gė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tė 2014 me­tų VSAT veik­los at­as­kai­tą, bet reor­ga­ni­za­ci­ja dar ne­pris­ta­ty­ta. „VSAT, kaip ir ki­tos struk­tū­ros, gal­būt ban­do stam­bin­ti sa­vo pa­da­li­nius, taip siek­da­ma ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das“, - spė­lio­jo A. Pa­ulaus­kas.