VRM vadovai Rukloje domėjosi pabėgėlių priėmimo sąlygomis
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ir vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį lan­kė­si Jo­na­vo­je, kur ap­ta­rė pa­bė­gė­lių, ku­riuos pri­ims Lie­tu­va, ap­gy­ven­di­ni­mo, in­teg­ra­ci­jos bei vi­suo­me­nės sau­gu­mo klau­si­mus.

Ruk­lo­je mi­nis­tras ap­žiū­rė­jo pa­bė­gė­liams skir­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, te­ri­to­ri­ją, do­mė­jo­si jų užim­tu­mu, in­teg­ra­ci­jos me­tu ky­lan­čiais iš­šū­kiais.

Su­si­ti­ki­me su Jo­na­vos me­ru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi mi­nis­tras pa­žy­mė­jo su­pran­tan­tis ne­ri­mą, ku­ris ky­la da­liai vi­suo­me­nės dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo. Anot Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, ypač su­pran­ta­mas Ruk­los, ku­rio­je įsi­kū­ręs Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tras (PPC), gy­ven­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mas.

„Bū­ti­na pa­žy­mė­ti, jog Lie­tu­va, jos siųs­ti ry­šių ka­ri­nin­kai, ak­ty­viai da­ly­vaus pa­bė­gė­lių at­ran­kos pro­ce­se. Pa­grin­di­nis mū­sų tiks­las – įsi­ti­kin­ti ir pri­im­ti tuos žmo­nes, ku­rie ne­ke­lia grės­mės nei na­cio­na­li­niam, nei vi­daus sau­gu­mui. Be to, steng­si­mės, kad pri­ima­mi as­me­nys bū­tų pa­na­šaus ti­kė­ji­mo, kul­tū­ros, pa­pro­čių. Tai ir jiems pa­tiems leis leng­viau, grei­čiau adap­tuo­tis bei in­teg­ruo­tis“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, jog ap­gy­ven­di­nus pa­bė­gė­lius PPC tiek po­li­ci­ja, tiek ir ki­tos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos skirs pa­di­din­tą dė­me­sį Ruk­lai.

„Kal­bu tiek apie vie­šą­jį pa­tru­lia­vi­mą, vie­šą­ją tvar­ką – tiek ir apie kri­mi­na­li­nius nu­si­kal­ti­mus bei jų už­kar­dy­mą. Žmo­nėms nė­ra ko bai­min­tis, par­ei­gū­nų bu­dės tiek, kiek rei­kės. Tik svar­bu su­vok­ti, jog tei­sė­sau­ga dirbs ne prieš pa­bė­gė­lius, o tam, kad bū­tų už­ti­krin­ta tvar­ka bei sau­gu­mas“, – pa­brė­žė S.Skver­ne­lis.

Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lius iš Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų. Pa­bė­gė­lius pri­im­ti nu­ma­tan­čios Eu­ro­pos ša­lys sie­kia pa­leng­vin­ti Ita­li­jai ir Grai­ki­jai ten­kan­čią naš­tą.