VRM supeikė visuomenininkų projektą dėl asmenvardžių rašymo
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) kri­ti­kuo­ja pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės pa­tai­sas, ku­rios leis­tų as­men­var­džių ra­šy­mą ne­vals­ty­bi­ne kal­ba an­tra­me pa­so pus­la­py­je ar­ba ki­to­je as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­tą par­en­gu­si mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, jog siū­lo­mos pa­tai­sos „su­da­ry­tų rea­lias prie­lai­das su­kur­ti“ ke­lias to pa­ties as­mens ta­pa­ty­bes ir taip „bū­tų ge­ro­kai ap­sun­kin­tas as­mens at­se­ka­mu­mas ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų funk­ci­jų vyk­dy­mas at­lie­kant as­me­nų pa­ieš­ką“.

Be to, anot mi­nis­te­ri­jos, pa­pil­do­mi do­ku­men­tų įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ofi­cia­liai vie­toj vals­ty­bi­ne kal­ba įra­šy­to var­do ir pa­var­dės. Toks įra­šy­mas bū­tų „tik dek­la­ra­ty­vaus po­bū­džio, ne­lei­džian­tis iš­spręs­ti as­me­nims at­si­ra­du­sių ad­mi­nis­tra­ci­nių, pro­fe­si­nių ar as­me­ni­nių prob­le­mų, su­si­ju­sių su var­do (var­dų) ir pa­var­dės ra­šy­mu as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čiuo­se do­ku­men­tuo­se“.

Vy­riau­sy­bė sa­vo iš­va­dą tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti po­sė­dy­je ki­tą sa­vai­tę.

Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Tal­ka: Už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ yra su­rin­ku­si bū­ti­nus pi­lie­čių par­ašus, kad par­la­men­ta­rai svars­ty­tų jų par­eng­tą pro­jek­tą, jog pa­grin­di­nia­me as­mens ofi­cia­lių do­ku­men­tų pus­la­py­je var­dai ir pa­var­dės bū­tų ra­šo­mi tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis pa­gal ta­ri­mą, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų bū­ti pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je.

Par­la­men­te taip pat svars­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, pa­gal ku­rį Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­var­dės ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos pa­gal ori­gi­na­lų šal­ti­nį lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis ir pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je.