VRM siūlo ruošti pastatus karui
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo įpa­rei­go­ti, kad vi­si at­ei­ty­je sta­to­mi vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ir ne­gy­ve­na­mi sta­ti­niai ap­sau­go­tų gy­ven­to­jus nuo spro­gi­mų ka­ro at­ve­ju.

VRM siū­lo tai pa­da­ry­ti pa­ve­dant Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai tiks­lin­ti sta­ty­bos sri­ties, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo tei­sės ak­tus bei Lie­tu­vos sta­ty­bos stan­dar­tus ir tech­ni­nius reg­la­men­tus. Anot VRM, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ne­gy­ve­na­mais pa­sta­tais lai­ko­mi ad­mi­nis­tra­ci­nės, pre­ky­bos, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, ga­ra­žų, ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo ir ūkio pa­skir­ties sta­ti­niai.

„VRM pa­kar­to­ti­nai siū­lo pa­ves­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­tiks­lin­ti sta­ty­bos sri­ties, o pri­rei­kus – ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo tei­sės ak­tus, Lie­tu­vos sta­ty­bos stan­dar­tus ir tech­ni­nius reg­la­men­tus im­pe­ra­ty­vi­nė­mis nuo­sta­to­mis dėl nau­jai pro­jek­tuo­ja­mų, sta­to­mų vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties, ne­gy­ve­na­mų­jų sta­ti­nių (ad­mi­nis­tra­ci­nės, pre­ky­bos, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, ga­ra­žų, ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo, ūkio pa­skir­ties) bei jų pa­tal­pų (erd­vių) pri­tai­ky­mo gy­ven­to­jams ap­sau­go­ti, o sta­ty­bų prie­žiū­ros ir kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jas įpa­rei­go­ti kon­tro­liuo­ti to­kių kons­truk­ci­jų ir pa­tal­pų (erd­vių) įren­gi­mo ko­ky­bę“, - tei­gia­ma VRM raš­te, ku­ris pa­teik­tas Vy­riau­sy­bei.

Šiuo me­tu esan­tis tei­si­nis sta­ty­bų reg­la­men­ta­vi­mas sta­ti­nius gy­ven­to­jų ap­sau­gai pri­tai­ky­ti lei­džia, ta­čiau tai nė­ra pri­va­lo­ma.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja VRM po­zi­ci­jos kol kas ne­ko­men­tuo­ja.

Bu­vęs vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ži­man­tas Pa­ce­vi­čius spa­lio pra­džio­je sa­kė, kad, pa­ly­gin­ti su si­tua­ci­ja prieš 20 me­tų, Lie­tu­vo­je ga­li­my­bės pa­sis­lėp­ti yra su­ma­žė­ju­sios ir Ukrai­nos įvy­kių kon­teks­te nu­spręs­ta si­tua­ci­ją tai­sy­ti. Tai jis sa­kė po vy­ku­sio Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo, ku­rio me­tu pri­im­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas, kad esa­mi ir bū­si­mi sta­ti­niai tu­rė­tų bū­ti la­biau pri­tai­ky­ti ci­vi­liams gy­ven­to­jams slėp­tis nuo pa­vo­jų, o VRM pa­ves­ta iš­nag­ri­nė­ti to­kią ga­li­my­bę.

Gruo­džio pra­džio­je VRM siū­lė įpa­rei­go­ti sta­ty­to­jus gy­ven­to­jų ap­sau­gai ka­ro at­ve­ju pri­tai­ky­ti ne tik vi­suo­me­ni­nės reikš­mės sta­ti­nius, ta­čiau ir gy­ve­na­mų­jų na­mų rū­sius. Ap­si­ri­bo­ti vi­suo­me­ni­nės reikš­mės sta­ti­niais nu­spręs­ta po dis­ku­si­jų su vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, sa­kė VRM Vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ži­lins­kas.

BNS tu­ri­ma­me VRM raš­te pa­žy­mi­ma, kad „siek­da­mos ap­sau­go­ti nu­sta­ty­tą gy­ven­to­jų skai­čių vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, ūkio su­bjek­tai ir ki­tos įstai­gos slėp­tu­ves ir ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nius par­en­ka kryp­tin­gai ir pla­nin­gai, o pa­slėp­ti juo­se šiuo me­tu ga­li­ma 27 - 30 proc. gy­ven­to­jų“.

„Ta­čiau net ir spe­cia­liai at­rink­ti jau pa­sta­ty­ti sta­ti­niai ne vi­si yra tin­ka­mi gy­ven­to­jams lai­ki­nai ap­sau­go­ti ka­ro at­ve­ju dėl ne­pa­kan­ka­mai įver­tin­tos jų griū­ties ri­zi­kos“, - ra­šo VRM.

„Pas­ta­ty­ti ar šiuo me­tu sta­to­mi sta­ti­niai pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mą tu­ri ten­kin­ti nu­sta­ty­tus sta­ti­nio rei­ka­la­vi­mus me­cha­ni­niam at­spa­ru­mui ir pa­sto­vu­mui, hi­gie­nos ir svei­ka­tos, sau­gaus nau­do­ji­mo ir ki­tus rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau šie rei­ka­la­vi­mai yra ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na­mi dėl sta­ti­nio griū­ties ka­ro me­tu ar­ba tos griū­ties ga­li­mo po­vei­kio ki­toms sta­ti­nio da­lims, ku­rios įpras­to­mis są­ly­go­mis yra pri­tai­ky­tos ar ga­li bū­ti pri­tai­ky­tos kaip slėp­tu­vės ir ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai“, - tei­gia­ma VRM raš­te.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 1771 ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nys. Juo­se ka­ro at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti sau­go­ma apie 741 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų. Anks­čiau Lie­tu­vo­je bu­vu­sių slėp­tu­vių - bun­ke­rių tink­las yra iš­ny­kęs, nes bun­ke­riams iš­sau­go­ti ir iš­lai­ky­ti ne­bu­vo ski­ria­mos lė­šos.