VRM siūlo lengvinti užsieniečių priėmimo sąlygas
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­en­gė tei­sės ak­tų pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas at­vyk­ti už­sie­nie­čiams, ku­rie, kaip tei­gia VRM, pri­si­dė­tų prie so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės ge­ro­vės kū­ri­mo, ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo.

„Su­ba­lan­suo­ta mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka šio­je sri­ty­je yra la­bai svar­bus įran­kis, ta­čiau jis vis dar nė­ra tin­ka­mai iš­nau­do­ja­mas. Mums la­bai trūks­ta kva­li­fi­kuo­tų tam ti­krų pro­fe­si­jų spe­cia­lis­tų, ta­čiau jų pri­trau­ki­mas iš tre­čių­jų ša­lių šian­dien yra ne­lanks­tus ir ne­kon­ku­ren­cin­gas. Darb­da­viai Lie­tu­vo­je vien­bal­siai tvir­ti­na, kad tai stab­do vers­lo plė­trą“, – pa­žy­mi vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Par­eng­to­mis įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ pa­tai­so­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas at­vyk­ti už­sie­nie­čiams, ku­rie pri­si­dė­tų prie so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės ge­ro­vės kū­ri­mo, ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo. Dė­me­sys vi­sų pir­ma ski­ria­mas ino­va­ty­vaus vers­lo kū­rė­jams, trūks­ta­mų pro­fe­si­jų at­sto­vams bei tiems, ku­rie stu­di­juo­ja ir įgy­ja kva­li­fi­ka­ci­ją Lie­tu­vo­je.

VRM siū­lo leis­ti iš­duo­ti lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je as­me­nims, ku­rie ke­ti­na kur­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas ar dieg­ti ki­tas nau­jo­ves, reikš­min­gas mū­sų ša­lies ūkio ir so­cia­li­nei plė­trai. Tai nu­sta­tan­čius kri­te­ri­jus įves­tų Ūkio mi­nis­te­ri­jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas at­vyks­tan­tiems už­siim­ti tei­sė­ta veik­la ir leis­ti kar­tu at­vyk­ti šei­mos na­riams. Kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čių už­sie­nie­čių pra­šy­mai iš­duo­ti lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je bū­tų nag­ri­nė­ja­mi grei­čiau nei da­bar, taip pat jiems bū­tų iš­duo­da­mi il­giau (2 me­tus) ga­lio­jan­tys lei­di­mai lai­ki­nai gy­ven­ti. Lei­di­mą ga­vu­siam as­me­niui bū­tų nu­sta­to­mas įpa­rei­go­ji­mas įsteig­ti įmo­nę ir pra­dė­ti veik­lą. Jei jis to ne­pa­da­ry­tų ar įsteig­tų fik­ty­vią įmo­nę – lei­di­mo iš­kart ne­tek­tų.

Taip pat siū­lo­ma pa­ves­ti Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti pro­fe­si­jų, ku­rioms bū­ti­na aukš­ta pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja ir ku­rių dar­buo­to­jų trūks­ta Lie­tu­vo­je, są­ra­šą. To­kių pro­fe­si­jų už­sie­nie­čiams lei­di­mai lai­ki­nai gy­ven­ti (mė­ly­no­sios kor­te­lės) ir­gi bū­tų iš­duo­da­mi grei­čiau: per 1 mė­ne­sį ar­ba sku­bos tvar­ka per 15 die­nų.

Par­eng­to­mis pa­tai­so­mis taip pat siū­lo­ma leis­ti mū­sų ša­ly­je stu­di­juo­jan­čiam už­sie­nie­čiui, ga­vus lei­di­mą, dirb­ti ne dau­giau kaip 20 val. per sa­vai­tę nuo stu­di­jų pra­džios – o ne an­trų­jų stu­di­jų me­tų, kaip nu­sta­ty­ta šiuo me­tu. Taip pat siū­lo­ma ne­tai­ky­ti dar­bo rin­kos tes­to už­sie­nie­čiams, ku­rie bai­gė Lie­tu­vo­je stu­di­jas ar mo­ky­mą­si pa­gal pro­fe­si­nio mo­ky­mo prog­ra­mą ir ke­ti­na dirb­ti pa­gal įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją.

Mi­nis­tras S. Skver­ne­lis pa­brė­žia, jog im­ig­ra­ci­jos pro­ce­dū­rų pa­leng­vi­ni­mas ne­tu­ri ska­tin­ti darb­da­vių įsi­vež­ti pi­ges­nės dar­bo jė­gos ir pra­stin­ti vie­tos dar­buo­to­jų są­ly­gas bei už­mo­kes­tį. To­dėl VRM siū­lo nu­sta­ty­ti, kad už­sie­nie­čio al­ga pa­gal ati­tin­ka­mą eko­no­mi­nę veik­los rū­šį ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė už Lie­tu­vos me­ti­nį vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį bru­to dar­bo už­mo­kes­tį.