VRM siūlo K. Jucevičių poligrafu tirti policijoje
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius tei­gia bu­vęs in­for­muo­tas, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo po­li­ci­jo­je at­lik­ti jo pa­ti­kri­ni­mą po­lig­ra­fu, tai da­ry­ti at­si­sa­kius ka­ri­nei žval­gy­bai.

„Ma­ne in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė K.Ju­ce­vi­čius. Jis tei­gė kol kas ne­ap­sisp­ren­dęs, ar su­tiks su to­kiu siū­ly­mu.

FNTT va­das sa­ko, jog ty­ri­mas ga­li bū­ti ne­ob­jek­ty­vus, nes vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis anks­čiau ėjo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas.

„Jau bu­vo net pa­čios VRM po­zi­ci­ja, kad tai tu­rė­tų at­lik­ti ne­prik­lau­so­ma įstai­ga. Ne­bent jie da­bar kei­čia nuo­mo­nę“, - kal­bė­jo K.Ju­ce­vi­čius.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis BNS pa­tvir­ti­no ži­nan­tis apie VRM spren­di­mą ty­ri­mą po­lig­ra­fu at­lik­ti po­li­ci­jo­je, ta­čiau, pa­sak jo, ofi­cia­laus pra­šy­mo de­par­ta­men­tas dar nė­ra su­lau­kęs.

R.Ma­to­nio tei­gi­mu, ty­ri­mą po­lig­ra­fu po­li­ci­jo­je ga­li at­lik­ti de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­ba ar­ba Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tras.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja ty­ri­mą dėl FNTT di­rek­to­riaus K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo at­lie­ka mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio įsa­ky­mu. K.Ju­ce­vi­čius yra krei­pę­sis į teis­mą, pra­šy­da­mas šį mi­nis­tro įsa­ky­mą pa­nai­kin­ti.

Po­sė­dis Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me pa­skir­tas ge­gu­žės 27 die­ną, BNS pra­ne­šė teis­mo tar­nau­to­jai.

Ko­vo pa­bai­go­je pra­neš­ta, kad FNTT va­do­vui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­mi. K.Ju­ce­vi­čius BNS sa­kė su­ti­kęs su pa­ti­kri­ni­mu po­lig­ra­fu, nors tei­gė abe­jo­jan­tis jo tei­sė­tu­mu. Jis pra­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl S.Skver­ne­lio pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, ta­čiau pa­sta­ro­ji ty­ri­mą pra­dė­ti at­si­sa­kė.

Sie­kiant ob­jek­ty­vaus ty­ri­mo, ty­ri­mą po­lig­ra­fu nu­spręs­ta at­lik­ti An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ta­čiau AOTD at­si­sa­kė ti­krin­ti FNTT va­dą, ar­gu­men­tuo­da­ma, jog jis nė­ra kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jas.

Abe­jo­nių dėl FNTT va­do­vo ki­lo, kai bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją. FNTT di­rek­to­rius K.Ju­ce­vi­čius bu­vo apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je.

Ži­niask­lai­da yra skel­bu­si, kad tir­ta in­for­ma­ci­ja, esą K.Ju­ce­vi­čius per tar­pi­nin­kus rei­ka­la­vo di­de­lio ky­šio, ta­čiau per­nai spa­lį šis ty­ri­mas nu­trauk­tas. Pro­ku­ra­tū­ra kons­ta­ta­vo, kad K.Ju­ce­vi­čius su ky­šiais ne­su­si­jęs. Be to, pro­ku­ra­tū­ra FNTT va­do­vą ir jo pa­va­duo­to­ją pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­siais, nes jie bu­vo ne­tei­sė­tai pa­slap­čia se­ka­mi.

K.Ju­ce­vi­čius FNTT va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų ko­vo. Pa­čio­je tar­ny­bo­je jis dir­ba nuo 2002 me­tų.