VRM siūlo įvardyti Lietuvoje nepageidaujamus asmenis
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) teiks Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti pa­tai­sas, pa­gal ku­rias na­cio­na­li­nis ne­pa­gei­dau­ja­mų Lie­tu­vo­je as­me­nų są­ra­šas ne­bū­tų sle­pia­mas, ta­čiau kai ku­rių as­me­nų duo­me­nys ne­bū­tų vie­ši­na­mi spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pra­šy­mu.

„Mes no­ri­me at­ro­dy­ti at­vi­ri, vie­ši vi­suo­me­nei. Ga­li­my­bė ne­vie­šin­ti at­ski­rų as­me­nų vis dėl­to iš­lie­ka, ji spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pra­šy­mu ne­bū­tų skel­bia­ma“, - BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Jei­gu pa­tai­sai bū­tų pri­tar­ta, vie­ši­na­mi bū­tų tik nau­jai į va­di­na­mą­jį „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrauk­ti už­sie­nie­čiai. Šiuo me­tu ja­me esan­čių­jų pa­var­dės lik­tų įslap­tin­tos.

Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, kai ku­rių į „juo­dą­jį są­ra­šą“ įra­šy­tų as­me­nų duo­me­nys ne­bū­tų vie­ši­na­mi Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ar­ba Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­šy­mu.

Pa­gal VRM siū­ly­mą, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ki­tą die­ną po spren­di­mo pri­ėmi­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­tų už­sie­nie­čio, ku­riam drau­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vą, duo­me­nis ir drau­di­mo at­vyk­ti prie­žas­tis.

To­kiam pa­siū­ly­mui pri­ta­ria ir Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. Pa­sak Li­no Lin­ke­vi­čiaus, vie­šas „juo­do­jo są­ra­šo“ skel­bi­mas ati­tik­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos pra­kti­ką.

Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas abe­jo­ja, ar to­kio są­ra­šo pa­skel­bi­mas ne­prieš­ta­rau­tų ES tei­sė­je įtvir­tin­toms pa­grin­di­nėms žmo­nių tei­sėms ir lais­vėms.

Per­nai lie­pą Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė ini­ci­ja­vu­si drau­di­mą į Lie­tu­vą at­vyk­ti ke­liems Ru­si­jos pi­lie­čiams, ku­rie su­si­ję su „ag­re­sy­via pro­pa­gan­dos ir sme­ge­nų plo­vi­mo kam­pa­ni­ja“, ta­čiau pa­var­džių ne­nu­ro­dė, nes tai drau­džia įsta­ty­mai.