VRM siūlo filmuoti konkursus į valstybės tarnybą
Kon­kur­sai į vals­ty­bės tar­ny­bą tu­rė­tų bū­ti fik­suo­ja­mi ne tik gar­so, bet ir vaiz­do įra­šu. Tai ke­ti­na­ma įtvir­tin­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) ren­gia­muo­se tei­sės ak­tuo­se.

Mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to pa­pra­šy­ta iš­aiš­kin­ti, kaip bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti šią idė­ją.

„Vie­nas to­kių siū­ly­mų bu­vo, kas jau yra nu­ma­ty­ta ir įsta­ty­me, su­da­ry­ti ga­li­my­bes ste­bė­to­jų tei­sė­mis kon­kur­sų pro­ce­dū­ro­se da­ly­vau­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų, vi­suo­me­nės at­sto­vams. An­tras mo­men­tas, pa­siū­ly­ta pa­svars­ty­ti jiems, kad kon­kur­sai vyk­tų spe­cia­lio­se pa­tal­po­se kiek­vie­no­je įstai­go­se, kad bū­tų įreng­ta vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­ma, ku­ri ir pa­tį pro­ce­są įra­ši­nė­tų, ir bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti pri­si­jun­gi­mą iš Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to, „on­li­ne“ re­ži­mu pa­si­žiū­rė­ti, kaip kon­kur­sas vyks­ta“, - sa­kė jis.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, vaiz­do įra­šas tu­rė­tų bū­ti sau­go­mas il­ges­nį lai­ką, kad ki­lus gin­čams dėl kon­kur­so lai­mė­to­jų, bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti jo ei­gą. Anot jo, fil­ma­vi­mo sis­te­mų die­gi­mui bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas.

Šią pro­ce­dū­rą ke­ti­na­ma įtei­sin­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­tai­so­se. Toks siū­ly­mas, mi­nis­tro tei­gi­mu, nė­ra su­si­jęs su bu­vu­siu svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tru Ge­di­mi­nu Čer­niaus­ku. Jis at­sis­ta­ty­di­no iš par­ei­gų pa­vie­ši­nus slap­tą įra­šą, ku­ria­me jis pik­ti­na­si kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rių spren­di­mais ir ti­ki­na ro­dęs, kad rei­kia bal­suo­ti už ki­tą kan­di­da­tę. Dėl gal­būt ne­tei­sė­tų G.Čer­niaus­ko veiks­mų šią sa­vai­tę pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Tai ti­krai nie­ko bend­ro, bet tai gal­būt vie­nas iš tų lak­mu­so po­pie­rė­lių, kad ne vis­kas yra tvar­ko­je. Tai jei bus šios prie­mo­nės, bet ka­da ži­no­tų ir ko­mi­si­jos na­riai, kad ga­li pri­si­jung­ti ir pa­žiū­rė­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai, kad vaiz­do įra­šas yra sau­go­mas vi­są tą lai­ką- ma­nau, tai pa­dė­tų. Jau­niems žmo­nėms bū­tų aiš­ku­mas, kad sa­vo jė­go­mis ga­li kaž­ko pa­siek­ti, o ne dėl to, kad kaž­kas spau­džia ar pro­te­guo­ja“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.

Tei­sės ak­tai šiuo me­tu nu­ma­to, jog kan­di­da­tų at­ran­kos į vals­ty­bės tar­ny­bą pro­ce­sas yra fik­suo­ja­mas da­rant gar­so įra­šą.