VRM siūlo atsisakyti Seimo viešbučio apsaugos, seimūnai nepritaria
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo Vy­riau­sy­bei iš po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šo iš­brauk­ti Sei­mo vieš­bu­tį Vil­niu­je. Par­la­men­to va­do­vy­bė su tuo ne­su­tin­ka ir pra­šo pa­sta­tą sau­go­ti to­liau.

VRM par­en­gė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį iš vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro val­dy­mo sri­ties įstai­gų sau­go­mų svar­bių vals­ty­bės ob­jek­tų be ki­tų bū­tų iš­brauk­tas Ge­di­mi­no pros­pek­te esan­tis Sei­mo vieš­bu­tis, ja­me gy­ve­na būs­to sos­ti­nė­je ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai. Po­li­ci­jos te­ri­to­ri­nės įstai­gos šios funk­ci­jos tu­rė­tų ne­tek­ti nuo ki­tų me­tų lie­pos 1-osios.

„Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­mia­si dar 2011 me­tais pa­teik­to­mis Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­do­mis dėl vals­ty­bei svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos vyk­dy­mo. Ten bu­vo pa­sa­ky­ta, kad vie­ną kar­tą tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ir vals­ty­bė tu­ri sau­go­ti tik svar­bius, stra­te­gi­nius ob­jek­tus, o ne pa­pras­tai ta­riant, vi­sus iš ei­lės ir ne tuos, ku­rie sau­go­mi pa­gal pa­pro­ti­nę tei­sę“, - pir­ma­die­nį BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas.

VRM po­žiū­riu, tu­ri bū­ti sau­go­mi tie ob­jek­tai, ku­rių ne­sau­go­ji­mas ar ku­rių pa­žei­di­mas su­kel­tų grės­mę vi­suo­me­nei, žmo­nėms, jų gy­vy­bei, vie­ša­jam sau­gu­mui, gam­tai ir pan.

„Ma­no­me, kad Sei­mo vieš­bu­tis ši­tų kri­te­ri­jų ne­ati­tin­ka ir siū­lo­me, kad VRM pa­jė­go­mis jis ne­bū­tų sau­go­mas“, - tei­gė pa­ta­rė­jas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad iš mi­nė­to są­ra­šo siū­lo­ma iš­brauk­ti ir dau­giau ob­jek­tų, pa­vyz­džiui, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Sei­mo val­dy­ba su to­kiu po­žiū­riu ne­su­tin­ka. Ji nu­ta­rė kreip­tis į Vy­riau­sy­bę su pra­šy­mu „už­ti­krin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo vieš­bu­čio, kaip svar­baus vals­ty­bės ob­jek­to, ap­sau­gą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro val­dy­mo sri­ties įstai­gų pa­jė­go­mis“.

„Mes ma­no­me, kad Sei­mas ir vieš­bu­tis yra vien­ti­sas komp­lek­sas, ku­rį bū­ti­na sau­go­ti. Vieš­bu­ty­je gy­ve­na dau­gu­ma, dau­giau kaip 70 Sei­mo na­rių, to­dėl ap­sau­ga rei­ka­lin­ga“, - BNS sa­kė par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis.

Pir­ma­sis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las pri­mi­nė, kad Sei­mo vieš­bu­ty­je įsi­kū­ru­si ir par­la­men­to va­do­vė, ku­rios ap­sau­gą nu­ma­to įsta­ty­mai.

„Jei­gu bū­tų at­si­sa­ky­ta vieš­bu­čio ap­sau­gos, te­ri­to­ri­ja, kur gy­ve­na Sei­mo pir­mi­nin­kė, ne­bū­tų pa­lik­ta. Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas sa­vo ruo­žtu pri­va­lė­tų už­ti­krin­ti ap­sau­gą, bet tai ne­bū­tų pa­sta­to sau­go­ji­mas“, - pa­brė­žė T.Ber­žins­kas.

K.Koms­kio tei­gi­mu, Sei­mo vieš­bu­čio te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti du pos­tai, kur bu­di po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Pa­sta­to vi­du­je ap­sau­gos nė­ra.

„Sau­gu, kai jie yra, jie yra rei­ka­lin­gi“, - pri­ta­rė ir V.Ged­vi­las.

Tarp Lie­tu­vos po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų šiuo me­tu yra Lie­tu­vos ir už­sie­nio dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės, kon­su­li­nės įstai­gos ir jų va­do­vų re­zi­den­ci­jos, Sei­mo vieš­bu­tis, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­tas ir jo prie­igas.