VRM ragina Seimą svarstyti pataisas dėl poveikio rinkėjams
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) pra­ne­šė krei­pu­sis į Sei­mą, pra­šy­da­ma pra­dė­ti svars­ty­ti jos reng­tą pro­jek­tą dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo už ban­dy­mą pirk­ti bal­sus per rin­ki­mus.

„Per­nai bu­vo teik­tas pro­jek­tas, Vy­riau­sy­bė jam pri­ta­rė, bet Sei­me tuo me­tu prieš rin­ki­mus jis ne­pa­sie­kė Sei­mo sa­lės. Mes da­bar iš nau­jo ini­cia­ty­vą iš­reiš­kia­me. No­ri­me leis­ti tam pro­jek­tui iš­vys­ti die­nos švie­są“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Šiuo me­tu Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to at­sa­ko­my­bę tuo at­ve­ju, kai rin­kė­ją pa­per­kant, ap­gau­lės bū­du ar­ba nau­do­jant psi­chi­nę prie­var­tą jam truk­dy­ta pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se.

Pa­gal VRM pro­jek­tą, siū­lo­ma baus­ti už ban­dy­mą da­ry­ti po­vei­kį rin­kė­jui – tai reikš­tų, kad pats ban­dy­mas pa­pirk­ti bū­tų lai­ko­mas nu­si­kal­ti­mu. Už to­kį nu­si­kal­ti­mą bū­tų bau­džia­ma bau­da, vie­šai­siais dar­bais ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki ket­ve­rių me­tų.

„Į­ver­ti­nę veik­los pa­vo­jin­gu­mą, kad są­ži­nin­gas, tei­sin­gas bal­sa­vi­mas, pi­lie­čių va­lios iš­reiš­ki­mas – tai vis dėl­to de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės pa­ma­tas, ma­no­me, kad tai yra pa­vo­jin­ga veik­la, ir tei­kia­me Sei­mui iš nau­jo svars­ty­ti ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą“, – BNS tei­gė mi­nis­tras.

VRM tei­gi­mu, šiuo me­tu su­sik­los­tė pra­kti­ka teis­muo­se, kad pats rin­kė­jų pa­pir­ki­mas sa­vai­me dar ne­reiš­kia nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo. Teis­muo­se ten­ka įro­di­nė­ti, kad kal­ti­nin­kas, pa­pirk­da­mas rin­kė­ją, pa­vei­kė jo va­lią, to­dėl šis bal­sa­vo ki­taip, ne­gu no­rė­jo.

Pa­vyz­džiui, šie­met ba­lan­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas iš­tei­si­no Tra­kų ra­jo­no gy­ven­to­ją And­re­jų Sa­pi­gą, kal­tin­tą rin­kė­jų pa­pir­ki­mu per sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas jį bu­vo pri­pa­ži­nęs kal­tu dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­mo 30 eu­rų per 2015-ai­siais vy­ku­sius Tra­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro rin­ki­mus. Vy­rui bu­vo skir­ta dau­giau nei 1,2 tūkst. eu­rų bau­da. Ta­čiau Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad A.Sa­pi­gos veiks­mai ne­su­truk­dė rin­kė­jams rea­li­zuo­ti sa­vo tei­sės rink­ti, ne­tu­rė­jo le­mia­mo įta­kos jų ap­sisp­ren­di­mui už ką bal­suo­ti.

Baus­mių už rin­kė­jų pa­pir­ki­mą ne­siū­lo­ma keis­ti. Už tai nu­ma­ty­ti vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų.

E.Mi­siū­nas ti­ki­si, kad Sei­mas pri­ims mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mas pa­tai­sos ir jos jau ga­lios 2019 me­tais, kai vyks sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų, pre­zi­den­to bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai.

„Ma­nau, kad tai bus la­bai ge­ra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė“, – sa­kė mi­nis­tras.