VRM pradėta vykdyti optimizacija: atleidžiami 5 viešųjų ryšių darbuotojai
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nai­ki­na Vie­šų­jų ry­šių sky­rių – 5 jo dar­buo­to­jai da­bar­ti­nių par­ei­gų ne­beis nuo lie­pos.

Kaip BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Ka­ro­lis Vait­ke­vi­čius, įvyk­džius pert­var­ką kol kas nau­jų dar­buo­to­jų pri­im­ti ne­pla­nuo­ja­ma, ti­ki­ma­si per me­tus su­tau­py­ti apie 20–30 tūkst. eu­rų.

„Pert­var­ka jau vyks­ta. Vie­šų­jų ry­šių sky­riu­je yra 5 dar­buo­to­jai – fo­tog­ra­fas ir 4 spe­cia­lis­tai, jiems įteik­ti la­pe­liai apie nai­ki­na­mas par­ei­gy­bes. Tiks­las – tu­rė­ti efek­ty­ves­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją su ma­žiau žmo­nių. Ma­to­me, kad vi­suo­me­nei rei­kia efek­ty­viai aiš­kin­ti pro­ce­sus, nau­do­jan­tis šiuo­lai­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis, rei­kia, kad sky­riu­je, ku­ris at­sa­kin­gas už ko­mu­ni­ka­ci­ją, dirb­tų žmo­nės su ko­mu­ni­ka­ci­niu iš­si­la­vi­ni­mu“, – BNS Sa­kė mi­nis­tro at­sto­vas.

K.Vait­ke­vi­čius sa­ko, kad kol kas ne­ap­sisp­ręs­ta, ar bus ku­ria­mas nau­jas pa­da­li­nys, at­sa­kin­gas už vie­šuo­sius ry­šius. Jis taip pat sa­ko, kad tai yra mi­nis­te­ri­jos vi­di­nė pert­var­ka ir šiuo me­tu nė­ra pla­nuo­ja­ma kur­ti ir bend­ro ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vi­soms mi­nis­te­ri­joms. Ren­giant Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai ne­ofi­cia­liai yra už­si­mi­nę, kad ga­li bū­ti svars­to­ma ap­jung­ti mi­nis­te­ri­jų vie­šų­jų ry­šių funk­ci­jas.

Jis taip pat tvir­ti­no, kad vi­siems at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams bus pa­siū­ly­tos ki­tos par­ei­gy­bės mi­nis­te­ri­jo­je, ati­tin­kan­čios jų iš­si­la­vi­ni­mą. Jei tar­nau­to­jai nu­spręs­tu siū­lo­mo dar­bo at­si­sa­ky­ti, jie bus įra­šy­ti į vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­vą. Pri­klau­so­mai nuo dar­bo sta­žo, jei iš­kart ne­at­si­ras jiems tin­ka­mų par­ei­gų, tar­nau­to­jams bus iš­mo­ka­ma iki pu­sės me­tų bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo kom­pen­sa­ci­jos, nu­ma­ty­tos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me.

Ba­lan­dį apie nai­ki­na­mą Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rių pra­ne­šė ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ana­lo­giš­ką sky­rių Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu sa­vo no­ru pa­li­ko trys dar­buo­to­jai.