VRM: per „Baltic pride“ eitynes papildomų saugumo priemonių neprireiks
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas sa­ko ne­ma­tan­tis prie­žas­čių, dėl ku­rių per sa­vait­ga­lį vyk­sian­čias sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nes rei­kė­tų im­tis pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių.

„Ko­kių nors pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių ti­krai ne­siim­si­me, po­li­ci­ja kaip vi­sa­da ver­tins si­tua­ci­ją. Aiš­ku, kad pa­jė­gos bus šiek tiek di­des­nės vie­ša­jai tvar­kai pa­lai­ky­ti. Aš ne­ma­ty­čiau čia ko­kio nors iš­skir­ti­nu­mo, dėl ko rei­kė­tų im­tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių“, – pir­ma­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė T.Ži­lins­kas.

Pa­sak jo, pa­pil­do­mų lė­šų tam skir­ti ne­rei­kės.

Po mir­ti­no iš­puo­lio gė­jų klu­be JAV šį sa­vait­ga­lį, T.Ži­lins­kas sa­ko ne­tu­rin­tis duo­me­nų, kad ei­ty­nių da­ly­viams Vil­niu­je grės­tų pa­vo­jus.

„Ti­krai ga­liu nu­ra­min­ti – in­for­ma­ci­jos, kad ga­lė­tų bū­ti iš­puo­liai per šį ren­gi­nį, mes šiai die­nai kol kas ne­tu­ri­me. Po­li­ci­ja, įver­ti­nu­si vi­sas ap­lin­ky­bes, im­sis vi­sų prie­mo­nių vie­ša­jai tvar­kai pa­lai­ky­ti. Aš ma­ny­čiau, kad per vi­są tą lai­ką žmo­nių to­le­ran­ci­ja di­dė­ja ir ge­rė­ja, aš abe­jo­čiau, kad ga­lė­tų bū­ti kaž­ko­kių rim­tes­nių iš­puo­lių“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Bir­že­lio 18 die­ną Vil­niaus Ge­di­mi­no pros­pek­te nuo Lu­kiš­kių aikš­tės iki Ber­nar­di­nų so­do tre­čią kar­tą vyks „Bal­tic pri­de“ ei­ty­nės už ly­gy­bę. Pla­nuo­ja­ma, kad da­lies vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą ke­lian­čio­se sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nė­se Vil­niaus cen­tre da­ly­vaus iki 1 tūkst. žmo­nių.