VRM inicijuoja viešą konsultaciją dėl paramos valdymo
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ini­ci­juo­ja vie­šą­ją kon­sul­ta­ci­ją dėl 150 mln. eu­rų ver­tės Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­suo­ja­mų prie­mo­nių, skir­tų vals­ty­bės val­dy­mo to­bu­li­ni­mui ir mo­der­ni­za­vi­mui.

„No­ri­me įsi­ti­kin­ti, kad bus pa­siek­ti už­sib­rėž­ti tiks­lai, kad ES par­ama bus pa­nau­do­ta efek­ty­viai bei duos iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. De­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je vie­ša kon­sul­ta­ci­ja – įpras­tas da­ly­kas, to­kia yra pa­žan­gi pa­sau­li­nė pra­kti­ka. Ti­kiuo­si, jog su­lauk­si­me mo­der­nių bei ori­gi­na­lių idė­jų, ku­rios, vir­tu­sios kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis, at­neš rea­lią nau­dą mū­sų vi­suo­me­nei bei vals­ty­bei“, – sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, jog prie­mo­nes, ku­rios tu­rė­tų pa­dė­ti mo­der­ni­zuo­ti vals­ty­bės val­dy­mą, su­kur­ti ko­ky­biš­kas vie­šą­sias pa­slau­gas, įtrauk­ti vi­suo­me­nę į spren­di­mų pri­ėmi­mą, įdieg­ti ino­va­ci­jas į vie­šą­jį sek­to­rių, siū­lė įvai­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

„Į pro­ce­są pa­pil­do­mai no­ri­me įtrauk­ti ir vi­suo­me­nę, pa­žan­giau­sius jos at­sto­vus iš aka­de­mi­nio, vers­lo pa­sau­lio, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų bei ki­tus. Ma­nau, šis spren­di­mas ti­krai pa­si­tei­sins“, – tvir­ti­na VRM va­do­vas.

Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į di­džiau­sius Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tus, Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tą, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją, Lie­tu­vos vers­lo, vers­lo darb­da­vių ir pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jas, Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ją, aso­cia­ci­ją „In­ves­tor“s Fo­rum“, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bą, Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ją ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas.

Jos in­for­muo­ja­mos apie ren­gia­mą prie­mo­nių pla­ną, jo sie­kius bei tiks­lus. VRM ak­cen­tuo­ja prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tų svar­bą vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, tie­sio­gi­nę įta­ką dau­ge­lio ins­ti­tu­ci­jų veik­lai, pri­me­na, jog vie­nas iš VRM pri­ori­te­tų yra vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mo vie­ša­ja­me val­dy­me ska­ti­ni­mas – ir skel­bia vie­šą­ją kon­sul­ta­ci­ją dėl pla­nuo­ja­mų prie­mo­nių.

Ins­ti­tu­ci­jų pra­šo­ma pa­teik­ti pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus: kaip bei ko­kio­mis prie­mo­nė­mis bū­tų ga­li­mą efek­ty­viau iš­nau­do­ti ES lė­šas tam, kad bū­tų pa­di­din­ta val­dy­mo orien­ta­ci­ją į re­zul­ta­tus, vie­šo­jo val­dy­mo pro­ce­sų skaid­ru­mas bei at­vi­ru­mas, pa­ge­rin­ta vi­suo­me­nei tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė, pa­di­din­tas jų ati­ti­ki­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams, pa­ge­rin­ta vers­lo re­gu­lia­vi­mo ap­lin­ka, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių val­dy­mas vals­ty­bės tar­ny­bo­je.